Using the acoustic log for determining the density of rock

2011;
: 310-312
Authors:
1
Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

There has been considered a method of determination rocks density on the basis of the processing of the wave field of the acoustic log. The results of the borehole data processing are demonstrated.

  1. Akusticheskie metody issledovanija neftjanyh i gazovyh skvazhin / E.V. Karus, O.L. Kuznecov, B.N. Ivakin. – M.: ONTI VNIIJaG, 1972. – 296 s.
  2. Ivakin B.N., Karus E.V., Kuznecov O.L. Akus­ticheskij metod issledovanija skvazhin. – M.: Nedra, 1978. – 320 s.
  3. Muts S.Ie. Vyznachennia heohustynnoho rozpodilu za danymy akustychnoho karotazhu // Tezy dopo­videi nauk.-prakt. Konferentsii “Naftohazova heofizyka – stan ta perspektyvy”. – Ivano-Frankivsk. – 2009. – S.200-202.
  4. Sejsmorazvedka. Spravochnik geofizika / Pod red. I.I. Guvricha, V.P. Nomokonova. – M.: Nedra, 1981.
  5. Gogonenkov G.N. Izuchenie detal'nogo stroenija osadochnyh tolshh sejsmorazvedkoj. – M.: Nedra, 1987, – 221s.
  6. Frolova S.Ie. Metodolohichni aspekty pidvyshchennia efektyvnosti vykorystannia informatyvnoho syhnalu khvylovoho akustychnoho karotazhu: dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. heol. nauk – Ivano-Frankivsk, 2011. – 120s.