Використання акустичного каротажу для визначення густини гірських порід

Автори:
1
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Розглядається спосіб визначення густини гірських порід за даними обробки хвильового поля акустичного каротажу. Наводяться результати обробки свердловинних даних.

  1. Акустические методы исследования нефтяных и газовых скважин / Е.В. Карус, О.Л. Кузнецов, Б.Н. Ивакин. – М.: ОНТИ ВНИИЯГ, 1972. – 296 с.
  2. Ивакин Б.Н., Карус Е.В., Кузнецов О.Л. Акус­тический метод исследования скважин. – М.: Недра, 1978. – 320 с.
  3. Муц С.Є. Визначення геогустинного розподілу за даними акустичного каротажу // Тези допо­відей наук.-практ. Конференції “Нафтогазова геофізика – стан та перспективи”. – Івано-Франківськ. – 2009. – С.200-202.
  4. Сейсморазведка. Справочник геофизика / Под ред. И.И. Гуврича, В.П. Номоконова. – М.: Недра, 1981.
  5. Гогоненков Г.Н. Изучение детального строения осадочных толщ сейсморазведкой. – М.: Недра, 1987, – 221с.
  6. Фролова С.Є. Методологічні аспекти підвищення ефективності використання інформативного сигналу хвильового акустичного каротажу: дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук – Івано-Франківськ, 2011. – 120с.