Geodynamic formation of Trostyanets layers of Porkulets nappe

2013;
: pp. 62 - 64
https://doi.org/10.23939/jgd2013.02.062
Received: August 02, 2013
Authors:
1
Carpathian Branch of Subbotin Institute of Geophysics of NAS of Ukraine

The structure and composition of Trostyanets layer were considered. It is the result of submarine volcanism. Geologic cross-section of right tributary of the river Trostianets was compiled. It was considered that Trostyanets formation was founded during stretching of the Earth’s crust.

1. Andreeva E.D., Bogatikov O.A. ta in. Magmaticheskie gornie porodi. T.Z. M.: Nauka, 1985. – 484 s.

2. Hnylko O.M., Vashchenko V.O. Trostianetski bazaltoidy v strukturi flishovykh Karpat// Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn. – 2004, №1. – s.77-85.

3. Ljashkevich Z.M., MedvedevA.P., Krups'kij Ju.Z., Varichev A.S. i dr. Tektono–magmaticheskaja єvoljucija Karpat. – K.: Nauk. dumka, 1995. – 132 s.

4. Ljashkevich Z.M., Jacozhinskij O.M. Al'pijskij magmatizm Ukrains'kih Karpat, ego єvoljucija i geodinamіka // Geofizichiskij zhurnal – № 6, – T. 27, – 2005.

5. Frolova T.I., Burikova I.A. Magmaticheskie formacii sovremennyh geotektonicheskih obstanovok. – M.: MGU, 1997. – 317 s.