Modern concepts of deep geological structure of the Carpathian region based on direct 3D gravity modeling

2011;
: 95-97
1
Carpathian Branch of the Institute of Geophysics named after. SI. Subbotin NAS of Ukraine
2
Scientific and Technic Company "DEPROIL LTD"; Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas;LLC "SCIENTIFIC AND TECHNICAL FIRM" BIPEX LTD "
3
Scientific and Technic Company "DEPROIL LTD"; Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas;LLC "SCIENTIFIC AND TECHNICAL FIRM" BIPEX LTD "
4
Scientific and Technic Company "DEPROIL LTD"
5
Scientific and Technic Company "DEPROIL LTD"; Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
6
Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

Thesis is devoted to study of the deep tectonic structure of Ukrainian part of the Carpathians. A spatial model based on previously conducted seismic investigation, geological data, petrophysical and well log data has been created within Carpathian region. An estimation of the model adequacy in terms of its correspondence to gravity field has been done. Results of the research showed the necessity of conducting regional complex study for creating a consistent model of the Carpathian’s deep structure.

  1. Heolohiia i korysni kopalyny Ukrainy : atlas; holov. red. L.S. Haletskyi.; NANU , Min. ekolohii ta pryrodnykh resursiv. – K.: Taki spravy, – 2001. ‑ 168 s. – ISBN 966-02-2139-8.
  2. Onyshchuk O.M., Fedchenko  T.O., Petrovskyi O.P., Bodlak P.M., Yaremyn I.Ia., Kaziuka I.M. Otsinka adekvatnosti isnuiuchykh heolohichnykh uiavlen pro hlybynnu budovu pivnichno-zakhidnoi chastyny Karpatskoi NHP na osnovi 3D intehralnoho heoloho-heofizychnoho modeliuvannia//Naftohazova heofizyka–innovatsiini tekhnolohii.–Materialy kon-ferentsii.–Iv.-Frankivsk.–2011.–S.167-171.
  3. Petrovskyi O.P., Bodlak P.M., Fedchenko T.O., Kostyk A.O., Yaremyn I.Ia., Hnevush V.V. Suchasna prostorova heoloho-heofizychna model hlybynnoi budovy pivdenno-skhidnoi chastyny Karpatskoho NHP ta yii adekvatnist hravitatsiinomu poliu.//Naftohazova heofizyka–innovatsiini tekhnolohii.–Materialy kon-ferentsii.–Iv.-Frankivsk.–2009.–S.223-227.
  4. Petrovskyi O.P., ta in.. Tekhnolohiia intehralnoi interpretatsii kompleksu heoloho-heofizychnykh danykh i rezultaty yii zasto-suvannia v Karpatskomu rehioni dlia detalnoho vyvchennia heolohichnykh obiektiv, perspektyvnykh na naftu i haz//Naukovyi visnyk IFNTUNH. № 3(4), 2002r. Do konfe-rentsii "Heolohichna budova Karpat".-S.159-165.
  5. Sollogub V.B. Litosfera Ukrainy. Kiev: Nauk. dumka, 1986.– 183 s.
  6. Sollogub V.B., i dr. Struktura zemnoj kory Central'noj i Vostochnoj Evropy po dannym geofizicheskih issledovanij. // - Nauk. dumka, – 1980, – 206s.