Monitoring and analysis of technical low-frequency magnetic noise in Kyiv

2013;
: pp. 314 - 316
https://doi.org/10.23939/jgd2013.02.314
Accepted: July 26, 2013
1
Subbotin Institute of Geophysics of National Academy of Sciences of Ukraine
2
Subbotin Institute of Geophysics of National Academy of Sciences of Ukraine

Artificial magnetic field variations study results carried out in Kiev are represented in this publication. Artificial component of magnetic field in frequency band from 10-6Hz to 1 Hz has been experimentally studied for the first time. It was shown that man-made variation sources with intensity from tens to hundreds nanotesla have electrical and ferromagnetic nature mostly. Daily rhythm of artificial variations is caused by people activity timetable.

1.    Belokrinickij V.S. Chto neobhodimo znat' pol'zovateljam mobil'nyh telefonov i komp'juterov. – K.: Universitet “Ukraina” − 2009. – 112 s.
2.    “Jelektromagnitnye polja i zdorov'e cheloveka” – M. – 2003. – 19 s. 1991. – 136 s.
3.    Korepanov V., Berkman R., Best A., Linte H.-Y., Marianiuk Ya., Reda Ya., Paiunpaa K., Rakhlin L. Eksperymentalni doslidzhennia stabilnosti ferozondovykh mahnitometriv, Ukrainskyi metrolohichnyi zhurnal, 1999. − Vypusk 3, s. 23-25.
4.    Orliuk M.I. Heofizychna ekolohiia — osnovni zadachi shliakhy yikh rozviazku // Heofyz. zhurn. – 2001. – t. 23., № 1. – S. 49-59.
5.    Orliuk M.I., Romenets A.O. Mahnitne ekolohichne pole mehapolisu (na prykladi m. Kyieva) // Ekolohiia i pryrodokorystuvannia. – 2004. – Vyp. 7. – S. 142-147.
6.    Pavlovich N.V., Pavlovich S.A., Galliulin Ju.I. Biomagnitnye ritmy - Mn.: Universitetskoe,
7.    Rezinkina M.M., Pelevin D.E., Dumanskij Ju.D., Bitkin S.V. Oslablenie geomagnitnogo polja v mnogokvartirnyh domah razlichnyh proektov // Hihiiena naselenykh mists. − 2009. – № 54. − S. 209-216.
8.    Tjagunov D.S. Tehnogennoe jelektromagnitnoe pole kak jekologicheskij faktor // Jekologija urbanizirovannyh territorij. – M. − 2011. – № 2. − S. 45-50.