The results of geophysical prospecting at the lower palaeolithic site of Medzhybizh

2013;
: pp. 103 - 105
https://doi.org/10.23939/jgd2013.02.103
Received: August 01, 2013
1
Taras Shevchenko National University of Kyiv
2
Taras Shevchenko National University of Kyiv
3
Taras Shevchenko National University of Kyiv
4
Taras Shevchenko National University of Kyiv
5
Taras Shevchenko National University of Kyiv

The paper deals with preliminary results of field geophysical survey using magnetometry and electric resistivity tomography techniques on paleontological – archaeological excavations in Medzhybizh.

1.    Binley A. Profile R – v. 2.5, – 2003. http://www.es.lancs.ac.uk/people/amb/Freeware/Profiler/Profiler.htm
2.    Binley A. and A. Kemna Electrical Methods, In: Hydrogeophysics by Rubin and Hubbard (Eds.), 2005. – P. 129-156, Springer 
3.    Pjaseckij V.K. Sredneashel'skoe mestonahozhdenie Medzhibozh // Vita Antiqua. – Vip.3-4. – K., 2001. – S. 125-134.
4.    Stepanchuk V.M., Ryzhov S.M., Matviishyna Zh.M., Karmazynenko S.P. Ponovlennia robit na mistseznakhodzhenni Medzhybizh: rezultaty 2008-2009 rr. // Kamiana doba Ukrainy. – Vyp.13. – K., 2010. – S. 33-44.