Peculiarities of the anomalous magnetic field in the areas of hydrocarbon fields in the Carpathian foredeep

2014;
: pp. 125-138
https://doi.org/10.23939/jgd2014.02.125
Received: November 20, 2014
1
Carpathian Branch of Subbotin Institute of Geophysics of NAS of Ukraine
2
Carpathian Branch of Subbotin Institute of Geophysics of NAS of Ukraine
3
Carpathian Branch of Subbotin Institute of geophysics of NAS of Ukraine
4
Carpathian Branch of Subbotin Institute of Geophysics of NAS of Ukraine

Purpose. Identifying of anomalous magnetic field peculiarities upon oil-and-gas bearing structures in the Carpathian Feoredeep and its relationships with oil and gas deposits. Methodology. Measuring of geomagnetic field T total vector modulus during surface magnetic survey on a geomagnetic profiles network. Measuring of core magnetic susceptibility of searching-prospecting wells. Investigations were done for 9 hydrocarbon deposits and 6 perspective structures in the NW part of Bilche-Volytsa zone, Carpathian Foredeep. Results. The analysis of anomalous magnetic field is shown. The new results about features of local anomalous field in the NW part of Bilche-Volytsa zone were obtained. On the background of regional geomagnetic field component were stated local magnetic anomalies (– 10 to + 10 nT amplitude and 2 – 5 km width) of complex morphology and correlation with tectonic-shielded hydrocarbon traps in siltstone-sandstone layer of Dashava formation. Was stated vertical variability of rocks magnetic susceptibility in sedimentary cover of the Carpathian Foredeep. Sources of local magnetic anomalies located on the shallow depth (a few hundred meters) and are presented as heterogeneities, generated during epigenetic changes as hydrocarbon fluids infiltrates up to the surface. The area in the NW part of Carpathian foredeep Outer zone is favorable for magnetic investigations in total. Originality. On the base of hydrocarbon anomalous magnetic field structure analysis in the NW part of the Carpathian Foredeep were stated four types of local magnetic anomalies, related with prospected areas of hydrocarbon deposits. Practical significance. Results of magnetic-prospecting investigations can be used for creation of complex geophysical models of hydrocarbon deposits and perspective hydrocarbon structures during their preparation for searching and prospecting drilling in the NW part of Carpathian Foredeep’s Outer zone.

1. Atlas rodovyshch naftu i hazu Ukrayiny: v 6 t., t.4. Zakhidnyy naftohazonosnyy rehion / red.Ivanyuta M.M.,Fedyshyn V.O., Deneha B.I. ta in. [Atlas of Oil and Gas Fields of Ukraine in Six volumes, vol. 4. Western Oil and Gas-Bearing Region], L'viv, Tsentr Yevropy, UNHA, [Lviv, Center of Europe, UNGA], 1998.
2. Berezkin V. M., Filatov V. G., Ovsepjan M. L. Geomagnitnaja model' mestorozhdenija uglevodorodov i vyjavlenija lokal'nyh magnitnyh anomalij ot epigeneticheskih mineraloobrazovanij na fone geologicheskih i promyshlennyh pomeh [Geomagnetic model of hydrocarbons field and identify of local magnetic anomalies of epigenetic mineralization on the background of geological and industrial noise] Prikladnaja geofizika. [Applied Geophysics], 1998, no. 132, pp.156-164.
3. Karta anomal'noho mahnitnoho polya Ukrayiny. Vysota 2000 m. M-b 1:1000000 / Nechayeva T. S., Harkavko V. M., Shymkiv L. M., Yentin V. A. [Map of anomalous magnetic field of Ukraine. Altitude 200 m, Sc. 1:1000000], PDRHP "Pivnichukrheolohiya, 2002.
4. Kuderavets R. S. Izuchenie magnitnoj vospriimchivosti otlozhenij dashavskoj svity v severo-zapadnoj chasti Predkarpatskogo progiba. [Study of magnetic susceptibility of Dashava formation sediments in NW part of Carpathian Foredeep]. Heodynamika [Geodynamics], 2013, no. 2 (15), pp.183-185.
5. Kuderavets R .S., Men'shov O. I., Chobotok I. O. Rezul'taty mahnitorozvidky ta kapametriyi gruntovoho sharu na Orkhovyts'komu naftohazovomu rodovyshchi u Peredkarpats'komu prohyni. [Results of magnetometry and soil's -measuaring on Orchovychi oil and gas field in Carpathian Foredeep]. Heodynamika [Geodynamics], 2013, 2 (15), pp.189-191.
6. Kuderavets R. S., Maksymchuk V. Yu., Horodys'kyy Yu. M. Heomahnitni modeli rodovyshch vuhlevodniv ta perspektyvnykh struktur tsentral'noyi chastyny Dniprovs'ko-Donets'koyi zapadyny.[Geomagnetic models of hydrocarbon deposits and perspective structures of central part of Dnipro-Donets depression]. Naukovyy visnyk Ivano-Frankivs'koho Natsional'noho tekhnichnoho universytetu nafty ta hazu [Scientific Bulletin of Ivan-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas], 2009, no. 1 (19), pp. 73-81.
7. Kuznetsova V. H., Maksymchuk V. Yu. Anomal'ne mahnitne pole ta yoho zv"yazok z hlybynnoyu budovoyu i tektonikoyu Ukrayins'kykh Karpat [Anomalous magnetic field and its relationship with deep structure and techtonic of Ukrainian Carpathians] Heodynamika, [Geodynamics], 2011, vol. 1 (10), pp.127-133.
8. Kuznecova V. G., Dembickij E. P., Vvedenskaja M. N. Metodika i rezul'taty vysokotochnoj magnitometrii na mestorozhdenijah gaza v Predkarpat'e. [Methodology and results of high-resolution magnetometry on gas fields in Precarpathians.]. Trudy Institutu geologii i geohimii gorjuchih iskopaemyh AN USSR [Proceedings of the Institute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals UkSSR], 1981, vol.16, pp.201-214.
9. Maksymchuk V. Yu., Kuderavets R. S. Vykorystannya danykh mahnitorozvidky dlya vyvchennya naftohazonosnosti heolohichnykh struktur Peredkarpat·s'koho prohynu [Using magnetometry data for studying of oil-gas bearing geological structures in Carpathian Foredeep], Tezy 9-oyi mizhn.nauk-prakt.konf. «Nafta i haz Ukrayiny-2013», (Yaremche, 04.09.2013-06.09.2013) [Proc. of the 9rd Int. Scientific and Practical Conf. «Oil and Gas of Ukraine-2013»], 2013, Lviv, Centr of Europe, pp.52-53.
10. Maksymchuk V. Yu., Kuderavets R. S., Klymkovych T. A., Chobotok I. O., Tymoshchuk V. R. Rezul'taty vyvchennya anomal'noho mahnitnoho polya na rodovyshchakh vuhlevodniv u pivnichno-zakhidniy chastyni Peredkarpats'koho prohynu [Results of anomalous magnetic Field investigations in the hydrocarbon deposits of NW part of the Carpathian Foredeep], Tezy mizhnar.nauk.-prak. konf.: «Naftohazova heofizyka - innovatsiyni tekhnolohiyi» (25-28.04.2011), [Proc. of the Int. Scientific and Practical Conf: «Oil and gas geophysics - innovative technologies»], 2011, Ivano-Frankivs'k, pp. 135-139
11. Maksymchuk V. Yu., Horodys'kyy Yu. M., Kuderavets R. S., Gaupp R. Osoblyvosti anomal'noho mahnitnoho polya ta mahnitnykh vlastyvostey hirs'kykh porid na Pryrichnomu hazokondensatnomu rodovyshchi. [Anomalous magnetic field and roks magnetic peculiarities on the Pryrichna gas-condensate deposit]. Rozvidka ta rozrobka naftovykh i hazovykh rodovyshch [Prospecting and Development of Oil and Gas Fields], 2007, no. 1, pp.19-30.
12. Maksymchuk V. Yu., Horodys'kyy Yu. M., Kuznetsova V. H. Dynamika anomal'noho mahnitnoho polya Zemli. [Dynamics of Earth's anomalous magnetic field]. -Lviv. Yevrosvit [Yevrosvit], Lviv, 2001, 308 p.
13. Orljuk M. I., Pashkevich I. K. Magnitnaja harakteristika i razlomnaja tektonika zemnoj kory Shebelinskoj gruppy gazovyh mestorozhdenij kak sostavnaja chast' kompleksnyh poiskovyh kriteriev uglevodorodov. [Magnetic characteristic and fault tectonics of the Earth's crust of the Shebelynka gas deposits group: as a part of complex exploration criteria for hydrocarbons]. Geofizicheskij zhurnal [Geophysical Journal], 2011, T.33, no. 6, 136-151.
14. Orljuk M. I., Maksimchuk V. E., Vakarchuk G. I., Chepil' P. M. Magnitometricheskie issledovanija pri regional'nom i lokal'nom prognoze neftegazonosnosti zemnoj kory Dneprovsko-Doneckoj vpadiny. [Magnetometric studies with regional and local prognosis of oil and gas potential of the Earth's Crust in the Dniepr-Donets basin]. Geofizicheskij zhurnal [Geophysical Journal], 1998, no. 3, 92-102.
15. Donovan T. J., Hendricks J. D., Roberts A. A., Eliason P. T. Low altitude aeromagnetic reconnaissance for petroleum in the Arctic National Wildlife Refuge. Geophysics, 1984, vol.49, no. 8, pp.1338-1353.
https://doi.org/10.1190/1.1441760
16. Gadirov V. G., Eppelbaum L. V. Detailed garvity, magnetic successful in exploring Azerbaijan onshore areas. Oil&Gas Journal, 2012, November, 5, pp. 60-73.
17. Gay S. P., Hawley B. W. Syngenetic magnetic anomaly sources: Three examples. Geophysics, 1991, vol.56, no. 7, pp.902-913.
https://doi.org/10.1190/1.1443124
18. Kuderavets R. S., Maksymchuk V. Yu., Chobotok I. O., Klymkovych T. A., Tymoschuk V. R., Pyrizhok N.B. Practice of Magnetic Surveys over Hydrocarbon Fields in Carpathian Foredeep, Ukraine. Geodynamics, 2013, no. 2 (15), pp.186-188.
19. LeSchack L. A., Van Alstine D. R. High-resolution ground-magnetic (HRGM) and radiometric surveys for hydrocarbon exploration: six case histories in Western Canada / Schumacher D., LeSchack L.A. Surface exploration case histories: applications of geochemistry, magnetics and remote sensing. AAPG Studies in geology. 2002, № 48 and no. 11, pp.67-156.
20. Liu Q. S., Chan L., Liu Q., Li H. Relationship between magnetic anomalies and hydrocarbon microseepage above the Jingbian gas field, Ordos basin, China. AAPG Bulletin., 2004, vol.88, no. 2, pp.241-251.
https://doi.org/10.1306/09250303033
21. Machel H. G., Burton E. A. Causes and spatial distribution of anomalous magnetization in hydrocarbon seepage environments. AAPG Bulletin, 1991a, Vol.75, pp.1864-1876.
https://doi.org/10.1306/0C9B2A5B-1710-11D7-8645000102C1865D
22. Machel H. G.,.Burton E. A. Chemical and microbial processes causing anomalous magnetization in environmets affected by hydrocarbon seepage. Geophysics, Vol.56, - 1991b, pp.598-605.
https://doi.org/10.1190/1.1443076
23. Menshov O., Kuderavets R, Chobotok I, Tymoschuk V. Magnetic Studies Associated with Hydrocarbon Fields in the Ukrainian Part of Carpathian Foredeep / 76thEAGE Conference&Exhibition 2014, Amsterdam, 16-19 June, 2014, WePO5 14, Available at: http://earthdoc.eage.org/publication/publicationdetails/?publication=76123.
https://doi.org/10.3997/2214-4609.20141252
24. Rajaram M. Recent Developments in Magnetic Method for Hydrocarbon Exploration. 7thInternational Conference and Exposition on Petroleum Geophysics, 2008, Hyderabad, P212, Available at: http://www.spgindia.org/2008/212.pdf
25. Pirson S. J. New electric technique can locate gas and oil. World oil, 1971, p.1, vol.172, no. 5. pp.69-72, p.2., vol.172, no. 6, pp.72-74.
26. Schumacher D. Non-Seismic Detection of Hydrocarbons AAPG European Region Annual Conference, Kiev, Ukraine, October 17-19, 2010. Available at: http://www.searchanddiscovery.com/documents/2011/40722schumacher/ndx_sch....
27. Schumacher D., Abrams M. Hydrocarbon migration and its near-surface expression. AAPG Memoir 66,1996, 446 p.