мікроорганізми

ANALYSIS OF THE RANGE OF ANTIBACTERIAL AGENTS FOR SYSTEMIC APPLICATION OF THE PHARMACEUTICAL MARKET OF UKRAINE

The presented work demonstrates the results of the analysis of data from official sources of information on the range of antibacterial agents for the systematize the use of available in the pharmaceutical market of Ukraine.

Synergistic Effect of Ultrasound Cavitation and Gas in the Water Disinfection

The paper considers water purification processes from Bacillus bacteria type under the conditions of gases bubbling only (argon, helium, oxygen, and carbon dioxide), cavitation and combined action of gas and cavitation. The synergistic effect was found under conditions of simultaneous action of gas and cavitation (kd(gas/US ) >kd(gas) + kd(US) almost double) and it was shown that kd(gas/US) >kd(gas) by almost an order of magnitude.

Correlation between Diameter of Microorganisms and Efficiency of Microorganisms Destruction under Gas/Cavitation Conditions

The values of еffective rate constants of microorganisms destruction (kd) were compared, depending on the diameter of cells and gas nature bubbling under cavitation conditions. The efficiency of cell destruction under Ar/US is larger by 2–2.5 times compared to He/US, O2/US and CO2/US. Yeast cells were destroyed faster than bacteria (kd (yeast cells) >> kd (bacteria cells)) that is explained by the cells size. The cell stability under cavitational conditions is reversely proportional to the cell diameter.

Gas Nature Effect on the Destruction of Various Microorganisms Under Cavitation Action

The disinfection of water from Diplococcus, S.lutea, B.cereus, and Ps.fluorescens bacteria types and the yeast Sacch.cerevisiae via the joint action of gas/US has been investigated. The investigated microorganisms were identified in natural water and wastewater in dominant amounts. The relative ranges of effective cell destruction by combined gas/US action have been established.

EFFICIENCY OF APPLICATION OF THE MICROBIOLOGICAL METHOD OF WASTE WATER TREATMENT TO REMOVE HEXAMETHYLENDIAMINE

Wastewater contaminated with hexamethylenediamine (HMD), which is discharged into natural reservoirs, causes damage and loss of hydrobionts, worsens the quality of water which becomes unsuitable for use. For wastewater treatment from HMD, the possibility of applying bacterial cultures-destructors which use the HMD as a nutrition source is considered.

Рredominant microflora of natural and wastewaters of lviv region

Quantitative and qualitative composition of microorganisms have been determined by the microbiological methods of the analysis of natural waters and industrial wastewater. It is shown that the dominant microflora of the studied waters are Diplococcus, Sarcina, Bacillus, Pseudomonas bacteria types, blue-green algae of Oscillatoria types, as well as Saccharomyces yeast types. Morphological, physiological and cultural characteristics of colonies grown on nutrient media were studied to identify microorganisms.

Ефективність подачі газу при короткочасній дії кавітації на знезараження бактерій bacillus cereus у воді

Запропоновано подачу газів різної природи в реакційне середовище для знеза-
раження води від бактерій в умовах кавітації. Доведено, що подача газу впродовж
перших трьох хвилин процесу пришвидшує розбиття скупчень агрегатів у водному
середовищі в акустичних умовах, що пов’язано з утворенням додаткових зародків
кавітації порівняно із протіканням процесу за відсутності подачі газу. Встановлено, що у
початковий момент реакції енергія кавітації витрачалася на розбивання скупчень

Мікроорганізми як деструктори та індикатори токсичності гетероциклічних сполук

Розглянуто проблему забруднення природних об’єктів відходами техногенного
походження як накопичувачів токсичних хімічних сполук. Наведено дані щодо
кількості відходів роботи підприємств хімічної, гірничорудної, лісової та деревооб-
робної, машинобудівної, металургійної, будівельної, паливно-енергетичної, харчової та
легкої промисловостей України та вказано відсоток їх утилізації. Проаналізовано види
токсичності речовин та різні види мікроорганізмів, які здатні їх виявляти. Також

Дослідження впливу електромагнітних, постійних магнітних та акустичних полів на мікроорганізми

Досліджено вплив акустичного поля (АП) та двох типів магнітних полів –
електромагнітного поля (ЕМП) та постійного магнітного поля (ПМП) – на ріст та
розмноження бактерій Escherichia coli та Staphylococcus aureus, а також дріжджоподібних
грибів Candida tenuis. Встановлено, що бактерії і гриби по-різному реагують на дію ЕМП
та ПМП, що, очевидно, зумовлено особливостями їх будови, хімічного складу та
метаболізму. На E. coli ЕМП та ПМП мають тимчасово пригнічувальний вплив, що
проявлявся тільки у першу добу після опромінення. Дріжджі С. tenuis виявились