мікроорганізми

АНАЛІЗ АСОРТИМЕНТУ АНТИБАКТЕРІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Наведено результати аналізу асортименту антибактеріальних засобів для системного застосування представлених на фармацевтичному ринку України.

Синергічний ефект ультразвукової кавітації та газу при знезараженні води

Досліджено процеси очищення води від бактерій роду Bacillus в умовах барботування самих газів (аргону, гелію, кисню та вуглекислого газу), кавітації та спільної дії газ/кавітація. Виявлено синергічний ефект за умов одночасної дії газу та кавітації (kd(газ/УЗ) >kd(газ) + kd(УЗ) майже вдвічі) та показано, що kd(газ/УЗ) більше за kd(газ) майже на порядок. Встановлено відносний ряд ефективного руйнування мікробних клітин: Ar/US> О2/US> Не/US> СО2/US.

Кореляція між діаметром мікроорганізмів та ефективністю руйнування мікроорганізмів за умов газ/кавітація

Виконано порівняння значеннь ефективних констант швидкості знищення мікроорганізмів (kd), залежно від діаметру клітин та природи газу, барботованого за умов кавітації. Ефективність руйнування клітин за Ar / US більша в 2-2,5 рази порівняно з He / US, O2 / US та CO2 / US. Клітини дріжджів руйнуються швидше у порівнянні з бактеріями (kd (клітини дріжджів) >> kd (клітини бактерій)), що пояснюється розміром клітини. Стійкість клітини за умов кавітації обернено пропорційна її діаметру.

Встановлення ефективної природи газу на руйнування різних мікроорганізмів під дією кавітації

Досліджено знезараження води від бактерій роду Diplococcus, S.lutea, B.cereus, Ps.fluorescens та дріжджів Sacch.cerevisiae за одночасної дії газ/УЗ як мікроорганізми, які були визначені в природних та стічних водах в домінуючій кількості. Встановлені відносні ряди ефективного руйнування клітин під дією газ/УЗ. Найбільша ефективність знищення мікроорганізмів було досягнуто під дією Ar/УЗ, порівняно з Не/УЗ, СО2/УЗ і О2/УЗ що пояснюється властивостями газу, здатними впливати на сонохімічну активність.

EFFICIENCY OF APPLICATION OF THE MICROBIOLOGICAL METHOD OF WASTE WATER TREATMENT TO REMOVE HEXAMETHYLENDIAMINE

Wastewater contaminated with hexamethylenediamine (HMD), which is discharged into natural reservoirs, causes damage and loss of hydrobionts, worsens the quality of water which becomes unsuitable for use. For wastewater treatment from HMD, the possibility of applying bacterial cultures-destructors which use the HMD as a nutrition source is considered.

ПЕРЕВАЖАЮЧА МІКРОФЛОРА ПРИРОДНИХ ТА СТІЧНИХ ВОД ЛЬВІВЩИНИ

Мікробіологічними методами аналізу природних та виробничих стічних вод визначено кількісний та якісний склад мікроорганізмів в них. Показано, що домінуючою мікрофлорою досліджуваних  вод  є  бактерії  роду Diplococcus, Sarcina, Bacillus, Pseudomonas,  синьо-зелені водорості  роду Oscillatoria,  а  також  дріжджі  роду Saccharomyces.  Для  ідентифікації мікроорганізмів  вивчались  морфологічні,  фізіологічні  та  культуральні  ознаки  колоній, що виросли  на  поживних  середовищах.

Ефективність подачі газу при короткочасній дії кавітації на знезараження бактерій bacillus cereus у воді

Запропоновано подачу газів різної природи в реакційне середовище для знеза-
раження води від бактерій в умовах кавітації. Доведено, що подача газу впродовж
перших трьох хвилин процесу пришвидшує розбиття скупчень агрегатів у водному
середовищі в акустичних умовах, що пов’язано з утворенням додаткових зародків
кавітації порівняно із протіканням процесу за відсутності подачі газу. Встановлено, що у
початковий момент реакції енергія кавітації витрачалася на розбивання скупчень

Мікроорганізми як деструктори та індикатори токсичності гетероциклічних сполук

Розглянуто проблему забруднення природних об’єктів відходами техногенного
походження як накопичувачів токсичних хімічних сполук. Наведено дані щодо
кількості відходів роботи підприємств хімічної, гірничорудної, лісової та деревооб-
робної, машинобудівної, металургійної, будівельної, паливно-енергетичної, харчової та
легкої промисловостей України та вказано відсоток їх утилізації. Проаналізовано види
токсичності речовин та різні види мікроорганізмів, які здатні їх виявляти. Також

Дослідження впливу електромагнітних, постійних магнітних та акустичних полів на мікроорганізми

Досліджено вплив акустичного поля (АП) та двох типів магнітних полів –
електромагнітного поля (ЕМП) та постійного магнітного поля (ПМП) – на ріст та
розмноження бактерій Escherichia coli та Staphylococcus aureus, а також дріжджоподібних
грибів Candida tenuis. Встановлено, що бактерії і гриби по-різному реагують на дію ЕМП
та ПМП, що, очевидно, зумовлено особливостями їх будови, хімічного складу та
метаболізму. На E. coli ЕМП та ПМП мають тимчасово пригнічувальний вплив, що
проявлявся тільки у першу добу після опромінення. Дріжджі С. tenuis виявились