вища освіта

Independent educational auditor as an agent of public mechanism of quality assurance in higher education

Problem settings. The quality of education is the key to a successful state and its solid foundation. But the status of a quality assurance system in higher education in Ukraine does not hold water. Unprofessionalism, prejudice, mutual cover-up, pervasive secrecy, corruption are just a few examples of destructive phenomena that do not allow domestic higher education to compete even with the neighboring European countries.

Public private partnership in higher education of Ukraine

The article explores the legal problems and the potential of developing public-private partnerships in higher education. Public-private partnerships are considered as a flexible and promising tool for attracting private investment in infrastructure, providing the necessary cooperation of research and education centers with companies of the real sector of economy, which contributes to the achievement of the Sustainable Development Goals of Ukraine for the period until 2030 in the field of education.

Higher education in Ukraine: legal aspects of their functioning

The article clarifies that the legal mechanism of the system of regulation of higher
education is a set of international legal acts, obligations of Ukraine, the Constitution of
Ukraine, laws of Ukraine, by-laws and individual acts of application, intended to regulate legal
relations between the subjects of educational activities in the process of influencing the
education sector. It is determined that the peculiarities of the organizational and legal
mechanism of state regulation of higher education transformation are independent

HIGHER EDUCATION QUALITY SYSTEM IN THE CONTEXT OF THE ISO 21001:2018 IMPLEMENTATION

The international and European standards in the field of ensuring the quality of education, their basic principles, and recommendations on creating an internal quality system in an educational institution based on a process approach, proposed by the International Standard ISO 21001:2018, are analyzed. Introduction of the system’s policy quality management of higher education should be based on student-centered learning, culture, traditions of higher education institutions, a set of beliefs and values that determine the behavior of the institution in the educational market.

The problem of formation of the mission of the university in the legal discussion of educational paradigm

The article deals with the problem of formation of the university’s mission in the legal discourse of the educational paradigm. The analysis of modern European and national tendencies of universities has shown the relevance of the transition from simple awareness or even enlightenment to a higher level of competence development of future specialists. Today, such a system of universities is relevant, the essence of which is based on qualitative knowledge, competencies, pedagogical innovations, development of own competence.

Модель діяльності вищих навчальних закладів України: концептуальні та правові основи

Досліджено теоретико-правову модель діяльності вищих навчальних закладів
України, визначено її концептуальні та юридичні основи. Проаналізувавши природу
вищого навчального закладу як головного складового елементу системи вищої освіти та
ключового суб’єкта освітніх правовідносин доведено, що він є юридичною особою при-
ватного або публічного права, яка з підстав, передбачених національним законодавством,
долучається до публічних відносин і наділена адміністративними повноваженнями.
Відзначено, що вищий навчальний заклад як головний складовий елемент

Парадигма вищої освіти в умовах інтеграційних викликів

Розглянуто вплив інтеграційних процесів на розвиток системи вищої освіти в
Україні, досліджено поняття інтеграції у вищій освіті, визначено зміст поняття
інтеграційного середовища під час підготовки майбутніх фахівців. У результаті
проведеного аналізу досліджено, що складне та багатокомпонентне поняття
інтеграції в освіті можна розглядати у зовнішньому прояві як реформування,
модернізація освіти, рух до Європейського простору, одним із завдань якого є
піднесення компетенції майбутніх фахівців до світових стандартів, а також в її

Академічна мобільність як стратегічна варіація українського студентства

Входження України у європейські та загальносвітові процеси зумовлює транс-
формацію соціокультурної парадигми й створюють нові моделі соціального буття
сучасного студентства. Впровадження нових методів студентських обмінів та
підтримання індивідуальної мобільності з боку держави створює новітній підхід у
сприянні економічного зросту країни, політичній стабільності та соціальній збалансо-
ваності громадян. Проаналізовано сучасний стан української освіти в умовах впливу
глобалізаційних процесів, розвиток академічної мобільності в Україні та охаракте-

30 YEARS OF SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL ACTIVITY OF PROFESSOR VOLODYMYR V. NYKYFOROV

For the first time, full data on the scientific and pedagogical work of Professor Volodymyr Nykyforov is published. The main stages of his work for 30 years are considered. The basic results of fundamental research and applied developments of the scientist are discussed.