The influence of morality on mental causes of criminality

Автори: 
Mykhaylo Shevtsiv

The article is an attempt to analyze causes of criminality which result exclusively from the mentality of a person, nation, people. In particular, these include: racial affiliation, religious convictions, level of militancy, feeling of inferiority, envy. The notions of mentality and morality are characterized. The list of basic functions of morality, their content, importance, and influence on mental causes of criminality are elucidated.

  1. Сучасний тлумачний словник української мови : 60000 слів / за заг. ред. проф. В. В. Дубічинського. – Х. : Школа, 2007. – 832 с.
  2. Мельник З. П. Правова ментальність і рецепція / З. П. Мельник // Університетські наукові записки. – 2007. – № 4 (24). – С. 38–42.
  3. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://uk.wikipedia.org/wiki.
  4. Петрушенко В. Л. Філософський словник : терміни, персоналії, сентенції / В. Л. Петрушенко. – Львів: “Магнолія 2006”, 2011. – 352 с.
  5. Варій М. Й. Психологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 288 с.
  6. Костицький В. В. Захист суспільної моралі як функція сучасної держави : монографія / В. В. Костицький. – Дрогобич: Коло, 2013. – 172 с.
  7. Лозовой В. О. Етика : навч. посіб. / В. О. Лозовой, М. І. Панов, А. О. Стасевська та ін. ; за ред. проф. В.О. Лозового. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – 244с.
  8. Тортул М. Т. Етика : підручник / М. Т. Тортул.. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. – 448 с.
  9. Гусарєв С. Д. Теорія держави і права : навч. посіб. / С. Д. Гусарєв, А. Ю. Олійник, О. Л. Слюсаренко. – К.: Правова єдність, 2008. – 270 с.
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2015; 824(6): 363–367