Public administration in economy

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2015; 824(6): 106–124

Authors: 

Ruslan Strotskyy

The article reveals the essence and purpose of state regulation of economy, the value of such management and prospects for improvement. The essence of state regulation of the economy comprehensively reveal its main functions, which are, on the one hand, a logical extension of the functions of the state, their concretization and the result of the failure of the market mechanism of self-regulation and monopolistic regularity to ensure stable development of the economic system. Effective functioning of economy is impossible without sound economic policies, without the implementation of the public administration of their regulatory, enforcement and law enforcement functions in the national economy.

 1. Курс адміністративного права України / В. К. Колпаков, О. В. Кузьменко, I. Д. Пастух, В. Д. Сущенко [та ін.]. – К. : Юрінком Iнтер, 2013. – С. 458.
 2. Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2003. – № 18. – № 19–20. – № 21–22, ст. 144.
 3. Нехайчук Д. В. Механізми державного регулювання фінансового забезпечення соціально-економічного розвитку країни: теорія, методологія, практика: монографія / Д. В. Нехайчук. – К.: ТОВ “ДКС Центр”, 2015. – С. 21.
 4. Бурбика М. М. Адміністративне право України: навчальний посібник / М. М. Бурбика, А. В. Солонар, К. Д. Янішевська. – Суми: Видавниче підприємство “Мрія”, 2015. – С. 152.
 5. Адміністративне право: підручник / Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, В. В. Зуй. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Харків: Право, 2013. – 656 с.
 6. Про засади внутрішньої та зовнішньої політики: Закон України від від 01.07.2010 № 2411-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 40. – Ст. 527.
 7. Курс адміністративного права України / В. К. Колпаков, О. В. Кузьменко, I. Д. Пастух, В. Д. Сущенко [та ін.]. – К. : Юрінком Iнтер, 2013. – С. 460.
 8. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР // Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/
 9. Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 27 лютого 2014 р. № 794-VII // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2014. – № 13. – Ст. 222 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/
 10. Про затвердження плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку “Україна-2020” у 2015 році: Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. № 213-р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/
 11. Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України: Постанова Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 459 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua/
 12. Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України: Постанова Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 459 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua.
 13. Про затвердження Положення про Державну службу експортного контролю України: Постанова Кабінету Міністрів від 31 березня 2015 р. № 159 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/.
 14. Про затвердження Положення про Державну службу статистики України: Постанова Кабінету Міністрів від 23 вересня 2014 р. № 481 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/.
 15. Про затвердження Положення про Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України: Постанова Кабінету Міністрів від 26 листопада 2014 р. № 676 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/.
 16. Про затвердження Положення про Державне агентство резерву України: Постанова Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2014 р. № 517 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/.
 17. Про затвердження Положення про Державну інспекцію України з питань захисту прав споживачів: Указ Президента України від 13 квітня 2011 р. № 465/2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/.
 18. Про антимонопольний комітет: Закон України від 26 листопада 1993 р. № 3659-ХІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/.
 19. Про Фонд державного майна: Закон України від 9 грудня 2011 р. № 4107-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/.