Concept and types of information systems

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 837(9): 80–86

Authors: 

J. Lazor

The article studies modern legal and scientific approaches to the analysis of the category “information system” as the object of legal protection in the information society. It indicates that in the legislation there is a significant number of legal acts containing definitions of “information system”. These definitions are not identical, which generates some legal conflicts and gives ground to assert the need for appropriate categorical apparatus. The article provides classification of information systems according to various criteria.

Баранов О. Понятійний апарат інформаційного права / О. Баранов // Правова інформатика. – 2007. – № 3 (15). – С. 33–39.
Карпенков С. Х. Концепция современного естествознания: учеб. Для вузов / С. Х. Карпенков. – 6-е изд., перероб. и доп. – М.: Высш. шк., 2003. – 488 с.
Лисин Н. Лоскутная автоматизация, или как управлять “зоопарком” программ / Н. Лисин. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.bytemag.ru/articles/ detail.php?ID=14862
Положення про дозвільний порядок проведення робіт з технічного захисту інформації для власних потреб: Наказ Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України від 23 лютого 2002 року № 9 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 12. – Ст. 624.
Положення про технічний захист інформації в Україні: Указ Президента України від 27 вересня 1999 року № 1229/99 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 39. – Ст. 28.
Про державну статистику: Закон України від 17 вересня 1992 року № 2614-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 43. – Ст. 608.
Про затвердження Інструкції про умови і правила провадження підприємницької діяльності (ліцензійні умови), пов’язаної з розробленням, виготовленням, ввезенням, вивезенням, реалізацією та використанням засобів технічного захисту інформації, а також з наданням послуг із технічного захисту інформації, та контроль за їх дотриманням: наказ Ліцензійної палати України, Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України від 13 жовтня 2000 року № 92/80 // Офіційний вісник України. – 1998. - № 43. – Ст. 88.
Про затвердження Положення про електронні освітні ресурси: Наказ Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України від 01 жовтня 2012 року № 1060 // Офіційний вісник України. – 2012. - № 80. – Ст. 3231.
Про затвердження Порядку інформаційної взаємодії між кадастрами та інформаційними системами: Постанова Кабінету Міністрів України від 03 червня 2013 року № 483 // офіційний вісник України. – 2013. – № 53. – Ст. 1934.
Про затвердження Порядку обміну фінансово-економічними даними в інформаційно-телекомунікаційній системі “Фінанси”: Наказ Міністерства фінансів України від 16 липня 2008 року № 943 // Офіційний вісник України. – 2008. – № 59. – Ст. 2004.
Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах: Закон України: Закон України від 05 липня 1994 року № 80/94-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 31. – Ст. 286.
Про Національний архівний фонд та архівні установи: Закон України від 24 грудня 1993 року № 3814-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 15. – Ст. 86.
Про Національну програму інформатизації: Закон України від 04 лютого 1998 року № 74/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 27. – Ст. 181.
Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи: Закон України від 28 лютого 1991 року № 796-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 16. – Ст. 200.
Сазонець О. М. Інформаційні системи і технології в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю [текст] : навч. посіб. / О. М. Сазонець. – К. : Центр учбової літератури, 2014. – 256 с.
Сучасні інформаційні системи і технології: конспект лекцій / В. Г. Іванов, С. М. Іванов, В. В. Карасюк та ін.; за заг. ред. В. Г. Іванова, В. В. Карасюка. – Х.: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2014. – 347 с.