Genesis of the principle of equality in law: philosophical and legal characteristics

2022;
: 57-64

https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-9-number-436-2...
Kolych O., Rozum D. "Genesis of the principle of equality in law: philosophical and legal characteristics."

1
Institute of Law, Psychology and Innovative Education Lviv Polytechnic National University Candidate of Jurispondence, Associate Professor of the Department of Theory, History and Philosophy of Law
2
Lviv Polytechnic National University, Ukraine

The article is devoted to the analysis of the genesis of the principle of equality in law and philosophical and legal ideas. It was established that the researched category was born in the period of Antiquity and is developing until now. Equality means the same position of people in society. This category has an axiological character and was formed evolutionarily, together with the development of the concepts of the state and law. The Pythagoreans were among the first to form the concept of equality, who considered law as an equal measure of the regulation of unequal relations and unequal persons. Representatives of this movement believed that inequality comes from laws, not from nature. It is noted that the outstanding thinker of Antiquity, Plato, was not at all a supporter of absolute equality; emphasized the primary need to observe the principle of justice, conformity and propriety. Plato's ideas were partly supported by Aristotle. It is noted that in the Middle Ages, the idea of ​​equality developed in the context of natural law, theocentrism was the basis of the worldview, and religious ideology, according to which all people are equal before God, played a corresponding role. The issue of equality became especially relevant during the Renaissance, when man appeared at the center of the philosophical worldview. The ideas of humanists related to the justification of human rights, the possibilities of personal development, the denial of tyranny and the establishment of the principle of equality of all individuals. Ukrainian thinkers of this period also actively developed the concept of equality and independence: personal, religious and national. In the period of the New Age, equality becomes one of the basic philosophical and legal categories. The concept of ensuring equal opportunities and the duty of the state to ensure the equality of all members of society has become generally accepted. The modern understanding of the concept of equality is based on the concept of natural law, and its interpretation is very different from the understanding of man as a bearer of natural rights in the era of the anti-feudal revolution.

1. Abysova M. A. (2014). Problema rivnosti u sotsialʹno-filosofsʹkykh vchennyakh KHVI-XVIII st. [The Problem of Equality in the Socio-Philosophical Teachings of the XVI-XVIII st].  Visnyk Natsionalʹnoho aviatsiynoho universytetu. Filosofiya. Kulʹturolohiya. № 1. S. 32-36.

2. Bodnar S. B. (2005). Ponyattya rivnosti u filosofiyi prava. . [The Concept of Equality in the Philosophy of Law]. Problemy filosofiyi prava. Tom III. № 1–2. S. 311–317.

3. Bokalo N. I. (2014).Formuvannya i rozvytok ideyi rivnosti v pravi: filosofsʹko-pravovyy vymir [Formation and Development of the Idea of Equality in Law: Philosophical and Legal Dimension]: dysertatsiya na zdobuttya naukovoho stupenya kandydata yurydychnykh nauk za spetsialʹnistyu 12.00.12 – filosofiya prava. Lʹviv: Lʹvivsʹkyy derzhavnyy universytet vnutrishnikh sprav. 205 s.

4. Dashkovsʹka O. (2009). Henderna rivnistʹ u systemi demokratychnykh pryntsypiv orhanizatsiyi suspilʹstva.  [Gender Equality in the System of Democratic Principles of Society Organization]. Pravo Ukrayiny. № 12. S. 134–139.

5. Zhuravlʹova H. S. (2016). Rozuminnya pryntsypu rivnosti v period Serednʹovichchya ta Renesansu. [Understanding the Principle of Equality in the Middle Ages and the Renaissance]. Naukovyy visnyk Uzhhorodsʹkoho natsionalʹnoho universytetu. Seriya: Pravo. Vyp. 36(1). S. 50-54.

6. Kolych O. I. (2015). Filosofsʹko-pravovi ideyi sotsialʹnoyi rivnosti u polemichniy literaturi.   [Philosophical and Legal Ideas of Social Equality in Polemical Literature]. Visnyk Natsionalʹnoho universytetu "Lʹvivsʹka politekhnika". Seriya: Yurydychni nauky. Lʹviv : Vyd-vo Nats. un-tu "Lʹviv. politekhnika". №825. S. 258–264.

7. Krochuk M. I. (2014). Filosofsʹko-pravovyy vymir hendernoyi rivnosti [Philosophical and Legal Dimension of Gender Equality]: dysertatsiya na zdobuttya naukovoho stupenya kandydata yurydychnykh nauk zi spetsialʹnosti 12.00.12 – filosofiya prava. Lʹviv: LʹvDUVS. 199 s.

8. Levkulych V. V. (2004). Moralʹno-etychnyy ta pravovyy zmist katehoriyi «rivnistʹ». [Moral, Ethical and Legal Content of the Category "Equality"]. Mulʹtyversum : Filosofsʹkyy alʹmanakh. Kyyiv: Tsentr dukhovnoyi kulʹtury. № 39. URL: https://www.filosof.com.ua/Jornel/M_39/Levkul_1.htm.

9. Lutsʹkyy R. (2014). Rozvytok pryntsypu rivnosti v suchasnomu pozytyvnomu pravi. [Development of the Principle of Equality in Modern Positive Law]. Kyiv: Yuryd. dumka. S.94-115.

10. Nersesyants V. S. (1998). Filosofiya prava. [Philosophy of Law]. M. 651 s.

11. Petryshyn H. R. (2020).Ukrayinsʹka filosofsʹko-pravova dumka KHVI–KHVIII st. pro tsinnisnyy vymir prava. [Ukrainian Philosophical and Legal Thought of the Sixteenth and Eighteenth Centuries. on the Value Dimension of Law]. Yurydychnyy naukovyy elektronnyy zhurnal: elektronne naukove fakhove vydannya yurydychnoho fakulʹtetu Zaporizʹkoho natsionalʹnoho universytetu. Zaporizhzhya : Zaporizʹkyy natsionalʹnyy universytet. № 2. S. 501-504

12. Pohrebnyak S. P. (2009). Osnovopolozhni pryntsypy prava. [Fundamental Principles of Law]. Dysertatsiya na zdobuttya naukovoho stupenya doktora yurydychnykh nauk. Kharkiv. 240 s.

13. Problemy pravosvidomosti osoby [Problems of Legal Awareness of the Person]: navch.posibnyk. (2010). S.S.Slyvka, O.V.Hryshchuk, T.Z.Herasymiv [ta in.]/za red.O.M.Balynsʹkoyi.Lʹviv:LʹvDUVS. 508 s.

14. Russo ZH.-ZH. (1969). Traktaty. [Treatises]. M .: Nauka. 704 s..

15. Sorokin P. (1992). Lyudyna. Tsyvilizatsiya. Suspilʹstvo. [Man. Civilization. Society]. M.. 393 s.

16. Tʹyurynh Allan. (2008). Konstytutsiyna Spravedlyvistʹ. Liberalʹna teoriya verkhovenstva prava. [Constitutional Justice. Liberal Theory of the Rule of Law]. Pereklad z anhliysʹkoyi Rostyslava Seyakiva. Kyyiv. «Kyyevo-Mohylyansʹka akademiya». 386 s.

17. Turyansʹkyy YU. (2019). Stanovlennya ta rozvytok prav lyudyny v antychni chasy. [Formation and Development of Human Rights in Ancient Times.]. Visnyk Natsionalʹnoho universytetu “Lʹvivsʹka politekhnika”. Seriya: Yurydychni nauky. 2019. Vyp. 23. S. 39-44.

18. Chemodurova A. (2020). Ponyattya ta zmist pryntsypu prava.  [The Concept and Content of the Principle of Law]. Pidpryyemnytstvo, hospodarstvo i pravo. Naukovo-doslidnyy instytut pryvatnoho prava i pidpryyemnytstva Akademiyi pravovykh nauk Ukrayiny, TOV «Harantiya». 207 s.