Issues of liability of legal entities for violation of privacy

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 837(9): 505–510

Authors: 

O. Sosnina

We study the question of criminal liability of legal persons for violation of privacy. The experience of foreign European Union Member States whose legislation contains the relevant rule. The conclusion about the feasibility of supplementing the list of crimes for which responsible legal person and a crime, criminal responsibility for which is stipulated in article 182 of the criminal
code of Ukraine. The author justifies his proposal by the fact that the human right to privacy is one of the fundamental rights provided for in international instruments.

1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України стосовно відповідальності юридичних осіб: Закон України № від 23 травня 2013 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2014. – № 12. – Ст. 183. 2. Грищук В. К. Загальні засади відповідальності юридичних осіб за кримінальним законодавством Франції / В. К. Грищук, І. В. Красницький // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. – Львів, 2003. – № 3. – С. 66–75. 3. Грищук В. К. Питання кримінальної відповідальності юридичних осіб в Англії, США, Франції та Республіці Польща / В. К. Грищук // Вісник Академії адвокатури України. – 2007. – Вип. 10. – С. 79–88. 4. Вереша Р. Суб'єкт злочинного діяння за кримінальним законодавством зарубіжних держав / Р. Вереша // Право України : Респ. юрид. журнал. – 09/2006. – № 9. – С. 137–143. 5. Михайлов О. О. Основні риси інституту кримінальної відповідальності юридичних осіб у країнах континентальної правової сім’ї / О. О. Михайлов // Адвокат. – 2008. – № 1. – С. 8–13. 6. Уголовный закон Латвийской респубики / адапт. пер. с лат., науч. ред. и вступ. ст. А.И. Лукашова и Э.А. Саркисовой. – Мн.: Тесей, 1999. – 176 с. 7. Уголовный закон Латвийской респубики / адапт. пер. с лат., науч. ред. и вступ. ст. А. И. Лукашова и Э. А. Саркисовой. – Мн.: Тесей, 1999. – 176 с. 8. Крылова Н. Е. Основные черты уголовного кодекса Франции / Н. Е. Крылова. – М.: Спарк, 1996. – 123 с. 9. Українське кримінальне право. Загальна частина [Текст] : підручник / [Берзін Павло Сергійович та ін.] ; за заг. ред. В. Навроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 712 с. 10. Задоя К. П. Правова природа заходів кримінально-правового характеру, що застосовуються до юридичних осіб / К. П. Задоя // Право і громадянське суспільство. – 2014. – № 4. – С. 42–53. 11. Батраченко Т. С. Визначення окремих проблемних питань щодо кримінальної відповідальності юридичних осіб / Т. С. Батраченко // Вісник Академії митної служби України. Сер. : Право. – 2013. – № 2. – С. 97–101. 12. Митрофанов І. І. Засоби кримiнально-правового впливу на юридичних осiб / І. І. Митрофанов // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. – 2014. – № 2. – С. 126–134. 13. Панов М. І. Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб як новела у кримінальному законодавстві України [Електронний ресурс]/ М. І. Панов, С. О. Харитонов // Вісник Асоціації кримінального права України. – 2014. – № 2(3). – С. 44–55. – Режим доступу: http://nauka.juracademy. kharkov.ua/download/visnik_yg/3/4.pdf. 14. Пономаренко Ю. А. Форми реалізації кримінальної відповідальності за кримінальним законодавством України / Ю. А. Понoмаренко // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. “Право”. – 2013. – Вип. 20. – С. 65–72. 15. Андрушко П. П. Щодо запровадження заходів кримінально-правового характеру стосовно юридичних осіб за вчинення злочинів на їх користь чи в їх інтересах / П. П. Андрушко // Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції в Україні : матеріали науково-практичної конференції (19 квітня 2013 року, м. Харків) / МВС України, Харківський нац. ун-т внутр. справ; Кримінологічна асоціація України. – Х. : Золота миля, 2013. – С. 30–34. 16. Яремко Г. З. Система заходів кримінально-правового характеру [Електронний ресурс] / Г. З. Яремко // Часопис Академії адвокатури України. – 2014. – Т. 7, № 4. – С. 89–92. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ Chaau_2014_7_4_15.pdf. 17. Дудоров О. О. Кримінальне право: навч. посіб. / О. О. Дудоров, М. І. Хавронюк; за заг. ред.
М. І. Хавронюка. – К.: Ваіте, 2014. – 944 с. 18. Лихова С. Я. Юридичні особи як суб'єкти кримінальної відповідальності / С. Я. Лихова // Юридичний вісник. – 2014. – № 4 (33). – С. 128–132. 19. Дем’яненко Ю. І. Кримінальна відповідальність за порушення недоторканності приватного життя: дис. …на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 / Ю. І. Дем’яненко. – Х., 2008. – 215 с. 20. Кондратов Д. Ю. Кримінально-правова охорона таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв’язку або через комп’ютер: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Д. Ю. Кондратов / Харківський національний університет внутрішніх справ – Харків, 2011. – 215 с. 21. Кримінальна відповідальність та форми її реалізації: підручник / О. В. Козаченко, О. М. Мусиченко, О. М. Сидоренко та ін..; за заг ред. проф. О. В. Козаченка. –Миколаїв : Іліон, 2015. – 142 с. 22. Угода про асоціацію між ЄС та Україною від
27 червня 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: рокуhttp://mfa.gov.ua/ua/aboutukraine/ european-integration/ua-eu-association. 23. План дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=244813273.