Grounds and conditions of civil – legal liability for damage caused by the state bodies and their officials

Автори: 
R. Rymarchuk

Questions of liability for damage caused by unlawful actions (inaction) of local selfgovernment bodies or their officials in the exercise of authority, the institute of responsibility before an individual are analyzed and also there are determined grounds for liability for nonpecuniary damage. Causing damage by public authorities, local governments and their officials refers to the special delicts and is a separate kind of responsibility.

1. Zahal'na deklaratsiya prav lyudyny vid 10 hrudnya 1948 r. [Universal Declaration of Human Rights] – Available at: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_015test=4/UMfPEGznhhDoJ. ZiFNQjtcHI4xMs80msh8Ie6 (accessed 23.05.2016). 2. Konventsiya pro zakhyst prav lyudyny i osnovopolozhnykh svobod vid 4 lystopada 1950 r. [Convention on fundamental rights and freedoms] – Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_004?test=4/UMfPEGznhhDoJ.ZiFNQjt... xMs80msh8Ie6 (accessed 10.04.2016). 3. Deklaratsiya osnovnykh pryntsypiv pravosuddya dlya zhertv zlochynu i zlovzhyvannya vladoyu vid 29 lystopada 1985 r. [Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power] – Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_114? test=4/UMfPEGznhhDoJ.ZiFNQjtcHI4xMs80msh8Ie6 (accessed 04.05.2016). 4. Aharkov M. M. Obyazatel'stvo po sovetskomu hrazhdanskomu pravu (Obligation under soviet civil law) Moscow, 1940, P. 44. 5. Konstytutsiya Ukrayiny vid 28 chervnya 1996 roku [Constitution of Ukraine] – Available at:
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр?test=4/UMfPEGznhhDoJ.ZiFNQjtcHI4xMs80msh8Ie6 (accessed 16.05.2016).м6. Polyakov Y. N. ‘Otvet·stvennost' po obyazatel'stvam vsledstvye prychynenyya vred’ (Liability for causing damage) Moscow, 1998, P. 172. 7. Onishchenko N. M. Problema efektyvnosti zakonodavstva ta suchasnyy rozvytok [On the problem of legislation efficiency and its contemporary development] Viche, 2007, Vol. 12, pp. 3–6. 8. Tsyvil'nyy Kodeks Ukrayiny vid 16 sichnya 2003 r. [Civil Code of Ukraine] – Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/43515?test=4/UMfPEGznhhDoJ. ZiFNQjtcHI4xMs80msh8Ie6 (accessed 23.05.2016). 9. Popov V. V. Hrazhdansko-pravovaya otvetstvennost' za vnedohovornoy vred, prychynёnnыy publychno pravovыmy obrazovanyyamy Dys. kand. yuryd. nauk. [Civil liability for causing non-contractual damage by public legal entities. PhD in law diss.] Moscow, 2002, P. 201. 10. Zakon Ukrayiny “Pro mistseve samovryaduvannya v Ukrayini” vid 21 travnya 1997 r. [Law on local power in Ukraine] – Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280/97– вр?test=4/UMfPEGznhhDoJ.ZiFNQjtcHI4xMs80msh8Ie6 (accessed 22.05.2016). 11. Matveev Yu. H. Anhlo-amerykanskoe delyktnoe pravo (Anglo-americal delict law) Moscow, 1973, 176 p.

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 845(10): 308–314