Features of realization of public purchases of commodities, works at services in the field of health protection

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 850(11): 500–506

Authors: 

Y. Dolinovcki

Essence of public purchases of remedies, medical commodities is considered. Legal frameworks of purchase of remedies are outlined by the representatives of health protection. The order of realization of electronic торгов and establishment of the agreed price is certain.

1. Velykyj encyklopedychnyj jurydychnyj slovnyk. Za red. Ju. S. Shemshuchenka. [Great Encyclopedic Dictionary of Law]. Kyiv. Juryd. Dumka Publ. 2007. 992 p. 2. Kun'ch Z.J. Universal'nyj slovnyk ukrai'ns'koi' movy. [Universal Dictionary of the Ukrainian language]. Ternopil'. Navchal'na knyga – Bogdan Publ. 2007. 848 p. 3. Finansovo-ekonomichnyj slovnyk. A. G. Zagorodnyj, G. L. Voznjuk. 3-te vyd. dop. ta pererob. [Financial and economic dictionary]. L'viv. L'vivs'ka' politehnika Publ. 2016. 884 p. 4. Finansova encyklopedija. O. P. Orljuk, L. K Voronova, I. B. Zaveruha ta in. Za zag. red O. P. Orljuk. [Financial encyclopedia]. 2008. 472 p. 5. Zakon Ukrai'ny Pro likars'ki zasoby. [Law of Ukraine On Medicines]. Vidomosti verhovnoi' rady Ukrai'ny Publ. 1996, Vol. 22. pp.86 . 6. Nakaz Ministerstva ekonomichnogo rozvytku i torgivli № 490 vid 22.03.2016 rPro zatverdzhennja form dokumentiv u sferi publichnyh zakupivel'.[Order of the Ministry of Economic Development and Trade № 490 from 22.03.2016. On approval of documents in the field of public procurement] 7. Osnovy zakonodavstva Ukrai'ny pro ohoronu zdorov'ja [Basic Laws of Ukraine on Health Care.] Available at: hltp://search.ligazakon.ua8.Finansove pravo. Akademichnyj kurs. pidruchnyk. O. 
P. Orljuk. [Financial Law]. Kyiv. Jurinkom Inter Publ. 2012. 808 p. 9. Bjudzhetna systema. Pidruch. Za red. V. M. Fedosova,
S. I. Jurija. [The budget system]. Kyiv. Centr uchb. Literatury Publ. Ternopil'. Ekon. Dumka Publ. 2012. 871 p. 10. Nakaz № 477 Ministerstva ekonomichnogo rozvytku i torgivli Ukrai'ny vid 18.03.2016 r. Pro zatverdzhennja Porjadku rozmishhennja informacii' pro publichni zakupivli. [Order № 477 of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine of 18.03.2016 p. On approval of the placement of information on public procurement.] Available at: http://zakon5.rada.gov.ua/ 11. Postanova KMU vid 24.02.2016 r. № 166. Pro zatverdzhennja porjadku funkcionuvannja elektronnoi' systemy zakupivel' ta provedennja avtoryzacii' elektronnyh majdanchykiv.[CMU from 24.02.2016 g. № 166. On approval of the operation of e-procurement and authorization of electronic platforms.] Available at: http://zakon5.rada.gov.ua/ 12. Zakonu Ukrai'ny. Pro publichni zakupivli. № 922 vid 25.12.2015. [Law of Ukraine “On public procurement” № 922 from 25.12.2015.] Vidomosti Verhovnoi' Rady Publ. 2016. Vol 9. pp 89.