Organization of planning of investigation of crimes that is accomplished during public purchases in the field of health protection

2018;
: 110-116

Dolinovckij Y., Hula L. "Organization of planning of investigation of crimes that is accomplished during public purchases in the field of health protection"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-5-number-889-17...

1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology
2
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

A concept and essence of planning of investigation of crimes that is accomplished during
public purchases in the field of health protection are considered. The basic elements of
planning, that is represented on the basis of inquisitional version, are outlined. Inquisitional
(to the search) actions, that not-roundabout to plan on the initial stage investigation of crimes
that is accomplished during public purchases in the field of health protection, are certain.

1. Kryminalistyka. [Criminalistics]. V. V. Piaskovskii, Yu. M. Chornous, A. V. Ishchenko,
O. O. Apieksieiev ta in. Kyiv. Tsentr uchbovoiliteratury Publ., 2015. – 544 р. 2. Kryminalistychna taktyka
[Criminalistics tactics]. za red. d-ra yuryd. nauk prof. M. A. Pohoretskoho ta d-ra yuryd. naukdots.
D. B. Sierhieievoi. 2– vyd. pere– robl. ta dop. Kyiv. Alerta Publ, 2017. – 244 р. 3. Kryminalistyka.
[Criminalistics]. Akademichnyi kurs. T. V. Varfolomieieva, V. H. Honcharenko, V. I. Boiarov,
S. V. Honcharenko, V. O. Popeliushko. Kyiv. Yurinkom Inter Publ., 2011. – 504 р. 4. Belkyn R. S. Kurs
krymynalystyky. [Course of criminalistics]. 3-ye yzd., dopolnennoe. Moskva. YuNYTY-DANA Publ,
Zakon y pravo, 2001. 837 р. 5. Hula L. F. Orhanizatsiino-pravovi ta taktychni osnovy diialnosti
pidrozdiliv OVS u protydii zlochynam, shcho vchyniaiutsia orhanizovanymy zlochynnymy hrupamy:
avtoref. na zdobuttia nauk, stupenia dok. yuryd. nauk: Spets. [Organization is a right and tactical bases in
counteraction to the crimes that is accomplished organization criminal groups]. 12. 00. 09. Kryminalnyi
protses ta kryminalistyka; sudova ekspertyza; operatyvno-rozshukova diialnist”. Kyiv. NAVS Publ, 2014.
37 р. 6. Mizhnarodna politseiska entsyklopediia [International constabulary encyclopaedia]. U 10 t. Vidp.
redaktory: Ye. M. Moiseiev, V. Ia. Tatsii, Yu. S. Shemshuchenko. Kyiv, Atyka Publ, 2009.
T. V. Kryminalno-protsesualna ta kryminalistychna diialnist politseiskykh orhanizatsii. 1008 р. 7. Velykyi
tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [Explanatory dictionary]. z dod., dopov. ta SO Uklad, i
holov. red. V. T. Busel. Kyiv. Irpin: VTF “Perun” Publ, 2009. 1736р. 8. Medentsev A. M. Rozsliduvannia
zlochyniv, shcho vchyniaiutsia u sferi derzhavnykh zakupivel: dys. na zdobuttia nauk. stup. kand. yuryd.
nauk. [Investigation of crimes committed in the field of public procurement]. Spets. 12. 00. 09 –
Kryminalnyi protses ta kryminalistyka; sudova ekspertyza; operatyvno-rozshukova diialnist. Odesa, MHU.
2015. 216 р. 9. Belkyn R. S., Vynberh A. Y. Krymynalystyka y dokazivanye (metodolohcheskye
problemy). [Forensic science and proof (methodological problems)]. Moskva. “Iurydycheskaia lyteratura”
Publ, 1969. – 216 р.