Civil deeds as the grounds for acquiring community property right by a territorial community

Автори: 
T. Volynets

This article is dedicated to study of civil and legal grounds for acquiring community property right by a territorial community.

1. http://uris.org.ua/rimskoe-pravo/nabuttya-i-vtrata-prava-privatnoyi-vlas.... 2. Cyvilnyj kodeks Ukrayiny [Civil code of Ukraine] vid 16.01.2003 № 435-IV zi zminamy stanom na 01.04.2016 r. [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15. 3. Yavorska O. S. Pravove regulyuvannya vidnosyn vlasnosti za cyvilnym zakonodavstvom Ukrayiny [The legal adjusting of relations of property is on the civillegislation of Ukraine], K., Atika, 2008, 256 p. 4. Kossak W. Naukovo-prakty chny j komentar do cyvilnogo zakonodavstva Ukrayiny [A research and practice comment is to the civil legislationof Ukraine], K, 2004, 975 p. 5. Cyvilne pravo Ukrayiny za red. O. V. Dzery, N. S. Kuznyeczovoyi, R. A. Majdanyka [Сivil law of Ukraine]. – K.: Yurinkom Inter, 2010. – 976 p. 6. Kuzneczova N. Ponyattya j klasyfikaciya yurydychnyx osib v cyvilnomu pravi Ukrayiny: teoriya i praktyka [Concept and classification of legal entities in the civil law of Ukraine: theory and practice], TOV “Drukarnya Ruta”, 2012. – P. 159-176. 7. Volynecz T. V. Terytorialna gromada yak subyekt prava komunalnoyi vlasnosti [Territorial society as person of right of communal ownership]. 2016. P. 157-161. 8. Zakon Ukrayiny “Pro misceve samovryaduvannya v Ukrayini” [About local self-government of Ukraine] vid 21.05.1997 # 280/97-VR zi zminamy stanom na 04.04.2016 r. [Elektronnyj resurs] // Rezhym dostupu do Internet resursu http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/280/97-80. 9. Proekt Zakonu Ukrayiny “Pro komunalnu vlasnist v Ukrayini” [About community property of Ukraine] /search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JF20P00A.htm. 10. Kucz Y. O. Terytorialna gromada: znannyevist, diyevist [Territorial society,effectiveness], X, “Apostrof”, 2011. – 340 p. 11. Zakon Ukrayiny “Pro organy samoorganizaciyi naselennya” [About the organs of population] [Elektronnyj resurs] // Rezhym dostupu do Internet resursu http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/280/97-80. 12. Gospodarskyj kodeks Ukrayiny [Commercial code of Ukraine]; vid 16.01.2003 # 436-IV zi zminamy stanom na 01.05.2016 r. [Elektronny`j resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/436-15. 13. http://uristinfo.net/2010-12-27-04-58-59/135- vg-rotan-ta-in-komentar-do-tsku-t2/3527-glava-56-renta.html.

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 855(12): 379–383