Features of proof process in ordering proceedings

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 855(12): 431–440

Authors: 

Y. Nаvrotska

The features of proof process are investigational in ordering proceedings. Judicial practice is analyzed in relation to proofs that are confirming each of claims according to which the forensic order can be issued. It is established, that the stage of presentation of proofs in ordering proceedings, unlike a lawsuit, gathers with the moment of presentation of statement about delivery of order of court. Such sign of ordering proceedings as a documentary is peculiar only to the moment of debtor’s appeal of forensic order. For a debtor the proof process begins from the moment when he receipts a copy of forensic order, if he will appeal of
forensic order.

1. Pro praktyku rozhlyadu sudamy zayav u poryadku nakaznoho provadzhennya: Postanova Plenumu Vyshchoho spetsializovanoho sudu Ukrayiny z rozhlyadu tsyvil’nykh i kryminal’nykh sprav № 14 vid 23.12.2011 r. [About Practice of Consideration of Statements Courts in the Ordering Proceedings: Ruling of Higher Specialized Court of Ukraine of December 23, 2011]. Available at: http://sc.gov.ua/ua/postanovi_za_2011_rik/postanova_vid_23122011_roku_%E2 %84 %96_14_pro_prakti
ku_rozgljadu_sudami_zajav_u_porjadku_nakaznogo_provadzhen.html 2. Nakazne provadzhennya v tsyvil’nomu protsesi [Ordering proceedings in the civil procedure]: [monohrafiya] / za zah. red. V. I. Bobryka. - Kyiv: Publ. Scientific-Research Institute of law and business of National Academy of Law Science of Ukraine, 2011. – 203 s. – 203 p. 3. Ukhvala Zavods’koho rayonnoho sudu m. Mykolayeva vid 10.03.2016 roku u spravi № 487/1221/16-ts [Decision of Zavodskyy Regional Court of Mykolayiv City of
March 10, 2016 No. 487/1221/16-ц]. Yedynyy derzhavnyy reyestr sudovykh rishen’ Ukrayiny. Available at: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/56476850 4. Fursa S. Ya. Dokazy i dokazuvannya u tsyvil’nomu protsesi [Proofs and Law of Evidence in Civil Proceeding]: naukovo-praktychnyy posibnyk / S. Ya. Fursa, T. V. Tsyura. – Kiev: Publ. Fursa S. Ya.; KNT, – 2005. – 256 c. – 256 p. 5. Ukhvala Rubizhans’koho mis’koho sudu Luhans’koyi oblasti vid 06.04.2016 roku u spravi № 425/1217/16-ts [Decision of Rubizhanskyy City Court of Luhanskyy Region of April 6, 2016 No. 487/1217/16-ц]. Yedynyy derzhavnyy reyestr sudovykh rishen’ Ukrayiny. Available at: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/56961552 6. Ukhvala Shevchenkivs’koho rayonnoho sudu mista Kyyeva vid 27.02.2016 roku u spravi № 761/38592/15-ts [Decision of Shevchenkivskyy Regional Court of Kiev City of February 27, 2016 No.761/38592/15-ц]. Yedynyy derzhavnyy reyestr sudovykh rishen’ Ukrayiny. Available at: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/56950858 7. Analiz stanu zdiysnennya sudochynstva v 2015 rotsi (za danymy sudovoyi statystyky) [An Analysis of the State of Carrying out of Court Procedure in 2015 (based on judicial statistics)]. Available at: http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/ (documents)/D7F9F72E78DA88ECC2257F730036F282 8. Analiz stanu zdiysnennya sudochynstva u I pivrichchi 2016 roku (za danymy sudovoyi statystyky) [An Analysis of the State of Carrying out of Court Procedure in first half-year 2016 (based on judicial statistics)]. Available at: http://www. scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/8CB8A0D97939D5B8C2258041004441BB 9. Praktyka rozhlyadu sudamy tsyvil’nykh sprav u nakaznomu provadzhenni [Practice of Consideration of Civil Cases in the Ordering Proceedings]. Uzahal’nennya Verkhovnoho Sudu Ukrayiny vid 2006 r. Available at: http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/0/2A588DD61838F27BC22573DF0033FF... 10. Ukhvala Vyshhorods’koho rayonnoho sudu Kyyivs’koyi oblasti vid 12.02.2016 roku u spravi № 363/5312/15-ts [Decision of Vyzhgorodskyy Regional Court of Kiev Region of February 12, 2016 No. 363/5312/15-ц]. Yedynyy derzhavnyy reyestr sudovykh rishen’ Ukrayiny. Available at: http://www.reyestr.court.gov.ua/ Review/55293877 11. Ukhvala Ostroz’koho rayonnoho sudu Rivnens’koyi oblasti vid 25.04.2016 roku u spravi № 567/379/16-ts [Decision of Ostrozkyy Regional Court of Rivne Region of April 25, 2016 No.
567/379/16-ц]. Yedynyy derzhavnyy reyestr sudovykh rishen’ Ukrayiny. Available at: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/57350216 12. Informatsiynyy lyst VSSU pro deyaki pytannya zastosuvannya norm TsPK № 10-72/0/4-13 vid 16.01.2013 r. [Informative Sheet of Higher Specialized Court of Ukraine about some Questions of Application of Norms of Civil Procedural Code № 10-72/0/4-13 from 16.01.2013]. Available at: http://zib.com.ua/ua/13938-informaciyniy_list_vss_vid_16012013__10- 7204-13_pro_deyaki_p.html 13. Informatsiynyy lyst VSSU shchodo okremykh aspektiv vydachi sudovykh nakaziv pro styahnennya zaborhovanosti po oplati komunal’nykh posluh № 6 – 27/0/9-12 vid 03.05.2012 r. [Informative Sheet of Higher Specialized Court of Ukraine about some Aspects of Issue of Forensic Orders
about the Penalty of Debt on Payment of Building Services № 6 – 27/0/9-12 from 03.05.2012]. Available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0027740-12 14. Kurs tsyvil’noho protsesu [Civil Proceeding’s Course]: pidruchnyk / V. V. Komarov, V. A. Bihun, V. V. Barankova ta in.; za red. V. V. Komarova. – Kharkiv.: Pabl. Pravo, 2011. – 1352 s. - 1352 p. 15. Ukhvala Manevyts’koho rayonnoho sudu Volyns’koyi oblasti vid 23.02.2016 roku u spravi № 164/368/16-ts [Decision of Manevytskyy Regional Court of Volynska Region of February 23, 2016 No. 164/368/16-ц]. Yedynyy derzhavnyy reyestr sudovykh rishen’ Ukrayiny. Available at: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/56194226 16. Ukhvala Desnyans’koho rayonnoho sudu m. Chernihova vid 04.04.2016 roku u spravi № 750/3334/16-ts [Decision of Desnyanskyy Regional Court of Chernigiv City of April 4, 2016 No. 750/3334/16-ц]. Yedynyy derzhavnyy reyestr sudovykh rishen’ Ukrayiny. Available at: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/56905141