Legal nature of criminal probation

2017;
: 279 - 283

S. Soroka, R. Rymarchuk «Legal nature of criminal probation» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-876-15...

1
Lviv Polytechnic National University, Educatinoal and Rasearch Institute of Law, Psychology and Innovative Education
2
Lviv Polytechnic National University, Educatinoal and Rasearch Institute of Law, Psychology and Innovative Education

The article is devoted to the analysis of historical aspects of legal procedural probation establishment from ancient times till nowadays. The author researches on legal rules of basic legal acts that were adopted at that times in a past, regarding those ones that revealed legal idea of the probation.

1. Bartoshek M. Rymskoe pravo (Ponyatyya, termyni, opredelenyya) per. s cheshsk. [Roman law (Notion, terms, definitions)], Мoscow. Yurid. lit. Publ, 1989. 448 p. 
2. Vladymyrskyy-Budanov M. F. Obzor ystoryy russkoho prava [The review of the history of russian law]. Rostov-na-Donu: Phoenix Publ. 1995. 640 p. 
3. Honcharenko V. D., Rohozhyn A. Y., Svyatockiy O. D. Rus’ka pravda (prostorova redaktsiya). Khrestomatiya z istoriyi derzhavy i prava Ukrayiny. U 2 vol. Vol. 1  Z naydavnishykh chasiv do pochatku XX stolittya: navch. posibnyk dlya yuryd. vyshch. navch. zakl. I fak. [Ruska pravda. On the history of state and law of Ukraine. Vol. 1 From ancient times to the beginning of XX century]. Кyiv: In Yure Publ., 1997. P. 29–39. 
4. Kuftyrev F. V. Vytoky formuvannya davn’orus’koho dokazovoho prava za yurydychnymy pershodzherelamy skhidnykh slov"yan [The roots of ancient russke evidentiary law formation on the basis of legal rules of eastern savics]. Yniversytetski naukovi zapysky Publ., 2011, Vol. 4(40), P. 21–37. 
5. Honcharenko V. D., Rohozhyn A. Y., Svyatockiy O. D. Istoriya derzhavy i prava Ukrayiny: [pidruchnyk] [History of state and law of Ukraine], Кyiv: In Yure Publ., 2003. Vol. 1, 656 p. 
6. Padoh Ya. Sudy i sudovyy protses Staroyi Ukrayiny [Courts and trial in Ancient Ukraine].  Lviv: Scientific community of T. Shevchenko Publ., 1990. 128 p. 
7. Sudebnыe ustavы 20 noyabrya 1864 hoda: s yzlozhenyem rassuzhdenyy na koykh ony osnovanы. Yzd. 2-e dop. [Judicial regulations from November 20, 1864: with a statement of the reasoning on which they are based] State kancel Publ.,1867. 523 p. 
8. Uholovno-protsessual’nыy kodeks USSR [Code of Criminal procedure of USSR] Sobranye uzakonenyy y rasporyazhenyy Raboche-Krest’yanskoho pravytel’stva Ukraъny, 1922. No 41. P. 598. 
9. Kryminal’no-protsesual’nyy kodeks Ukrayiny 1960 roku [Code of criminal procedure of Ukraine 1960]. Available at: zakon.rada.gov.ua/laws/show/1001-05. 
10. Kryminal’nyy protsesual’nyy kodeks Ukrayiny 2012 roku [Code of criminal procedure of Ukraine 2012] Available at: zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17. 
11. Tahancev N. S. Kurs russkoho uholovnoho prava: Uchenye o prestuplenyy. Chast’ obshchaya [Course of russian criminal law: General part] Spb.: M. M. Stasyulevich Publ., Book. 1. 1874. 292 p.