The problem of tracing a suspect in the criminal proceedings: some aspects of international cooperation

Автори: 
M. Нuzela

The article examines the question of the suspect wanted in criminal proceedings in the context of certain aspects of international cooperation, regulated by international treaties and international legal acts recognized by Ukraine. We give the definition and types of international cooperation in criminal proceedings, and noted that international arrest suspects accused in the Interpol system – is part of international cooperation among States in combating crime. Determined that the organization of an international search by Interpol channels should be guided by universally recognized principles and norms of international law, international treaties of Ukraine, the Constitution of Ukraine, the Criminal Procedure Code of Ukraine and laws of Ukraine, the Charter Interpol binding decisions of the General Assembly of Interpol, normative legal acts of the Ministry of Affairs of Ukraine.

1. Barannik R. Kryminal’nyy rozshuk poza terytoriyeyu derzhavy: deyaki terminolohichni ta orhanizatsiyni pytannya yoho provedennya [Criminal investigation outside the state: some terminological and organizational aspects of the meeting] / R. Barannik, D. Kompaniyets’ // Pravo Ukrayiny. – 2006. – № 5. – Р. 136. 2. Havrylyuk V. I. Aktual’ni aspekty mizhnarodnoho spivrobitnytstva orhaniv vnutrishnikh sprav Ukrayiny na napryamku protydiyi torhivli lyud’my [Important aspects of international cooperation of Internal Affairs of Ukraine on combating human trafficking] / Havrylyuk V.I., Dubyna V. I., Danylyuk M. P.; za red. V. I. Havrylyuk. – K.: Tsyfra, 2007. – 420 р. 3. Dunayeva A. V. Diyal’nist’ slidchoho shchodo rozshuku pidozryuvanoho [Activity investigator to search for the suspect]: dys.... kand. yuryd. nauk: 12.00.09 / A. V. Dunayeva; Nats. akad. vnutr. sprav. – K., 2013. – 214 р. 4. Zelenyuk T. S. Ponyattya ta zmist mizhnarodnoho rozshuku [The concept and content of international search]/
T. S. Zelenyuk, S. P. Pekars’kyy // Rozshukova robota OVS: problemy ta shlyakhy yikh rozv“yazannya: materialy mizhvuz. nauk.-prakt. seminaru (Donets’k, 28 berez. 2008 r.) / Donets. yuryd. in-t Luhan. derzh. un-tu vnutr. sprav im. E. O. Didorenka. – Donets’k: DYuI LDUVS, 2008. – Р. 116. 5. Karpov O. N. Vykorystannya mozhlyvostey mizhnarodnykh politseys’kykh orhanizatsiy u rozshuku zlochyntsiv: avtoref. dys. na zdobuttya kand. yuryd. nauk [Harnessing the power of international police organizations in the search for criminals]: spets. 12.00.09 “Kryminal’nyy protses y kryminalistyka; sudova ekspertyza; operatyvno-rozshukova diyal’nist’” / O. N. Karpov. – K., 2011. – р. 10. 6. Kompaniyets’ D. Istorykopravovyy aspekt rozshukovoyi funktsiyi u diyal’nosti politsiyi [Historical and legal aspects investigative functions of the police] / D. Kompaniyets’ // Pravo Ukrayiny. – 2003. – № 1. – р. 142. 7. Kryminal’nyy protsesual’nyy kodeks Ukrayiny (stanom na 01 veresnja 2016 roku). – Harkiv: Pravo. – 2016. 8. Lata M. M. Osoblyvosti mizhderzhavnoho rozshuku [Features interstate search] / M. M. Lata, S. I. Apukhtin // Rozshukova robota OVS: problemy ta shlyakhy yikh rozv“yazannya: materialy mizhvuz. nauk.-prakt. seminaru (Donets’k, 28 berez. 2008 r.) / Donets. yuryd. in-t Luhan. derzh. un-tu vnutr. sprav im. E. O. Didorenka. – Donets’k: DYuI LDUVS, 2008. – Р. 120–122. 9. Lyeshukova I.V Protsesual’ni osoblyvosti mizhnarodnoho spivrobitnytstva orhaniv vnutrishnikh sprav Ukrayiny pry rozsliduvanni zlochyniv [Procedural features of international cooperation of Internal Affairs of Ukraine in the investigation of crimes]: dys. … kand. yuryd. nauk: 12.00.09 / Lyeshukova Iryna Volodymyrivna. – Kh., 2004. – р. 160 – 161. 10.Metodychni rekomendatsiyi shchodo pryadku ta umov ekstradytsiyi do Ukrayiny obvynuvachenykh na stadiyi dosudovoho slidstva [Guidelines on spinning wheel and conditions of extradition to Ukraine accused persons under preliminary investigation]: stanom na 01 trav. 2011 r.: zatv. M-vom vnutr. Sprav Ukrayiny, Holov. slidche upr. – K., 2011. – 25 р. / http://umdpl.info/index.php?id=1324315437(accessed 14.09.2016) 11.Ustav mezhdunarodnoy orhanyzatsyy uholovnoy polytsyy – Ynterpol [Charter mezhdunarodnoy uholovnoy police organization – Interpol]// Byblyoteka krymynalysta. – 2011. – № 1. 12. Kalynovs’kyy O. V., Yovenko I. I. Osoblyvosti vzayemodiyi orhaniv vnutrishnikh sprav Ukrayiny ta inozemnykh derzhav shchodo rozshuku pidozryuvanykh (obvynuvachenykh) [Features of the interaction of internal affairs of Ukraine and foreign powers to search suspects (defendants)] / Kalynovs’kyy O. V., Yovenko I. I. // Borot’ba z orhanizovanoyu zlochynnistyu i koruptsiyeyu (teoriya i praktyka), 2013. – # 2(30). – Р.18–26.

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 855(12): 487–493

Uncaught exception thrown in session handler.

PDOException: SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1062 Duplicate entry '0' for key 'uid': INSERT INTO {sessions} (sid, ssid, uid, cache, hostname, session, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => r-qOzAdfxX-eFM25P7LcTAu4kcl6NLmzmeRSzXbcJDA [:db_insert_placeholder_1] => r-qOzAdfxX-eFM25P7LcTAu4kcl6NLmzmeRSzXbcJDA [:db_insert_placeholder_2] => 0 [:db_insert_placeholder_3] => 0 [:db_insert_placeholder_4] => 34.239.173.144 [:db_insert_placeholder_5] => nodeviewcount_views_limit|a:1:{i:5695;O:8:"DateTime":3:{s:4:"date";s:26:"2023-03-26 05:41:28.000000";s:13:"timezone_type";i:3;s:8:"timezone";s:15:"Europe/Helsinki";}} [:db_insert_placeholder_6] => 1679798488 ) in _drupal_session_write() (line 209 of /home/science/public_html/includes/session.inc).