Some aspects of the individual methods of prevention of juvenile offenders

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 855(12): 537–541

Authors: 

S. Yakymova

In the article the features of individual prevention of juvenile delinquency and method of implementation. The attention to specific principles, hierarchy management, methods of different levels of special prevention of juvenile delinquency. The expediency distinguish methods of studying juvenile offender in order to further the prevention of it, and immediately the individual methods of prevention. The article revealed the essence of appropriate methods. Recommendations for their productive implementation. The attention to the priority use of psychological and educational facilities educational influence on young offenders.

1. Taybakov A. Problemы preduprezhdenyya y profylaktyky korыstnoy prestupnosty [Problems of the prevention of crime and prevention of mercenary]. Petrozavodsk, “Petrozavodskyy hosudarstvennыy unyversytet” Publ, 2000. 51 p. 2. Bank prohram dlya nepovnolitnikh u konflikti z zakonom [Bank programs for juveniles in conflict with the law] [Elektronnyy resurs]. Rezhym dostupu: http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article%3bjsessionid=C2... A8331C21.app1 art_id=188897&cat_id=188896/. 3. Mynenok M., Mynenok D. Korиst’. Krymynolohycheskye y uholovno-pravovыe problemы [Avarice. Criminological and criminally-legal problems]. Saint-Petersburg, “Yurydycheskyy tsentr Press” Publ, 2001. 367 p. 4. Konovalova A. Rol’ hosudarstvennoy polytyky v preduprezhdenyy prestupnosty nesovershennoletnykh [The role of public policy in the prevention of juvenile delinquency]. Vestnyk MHOU. 2012. № 3. p.p. 21-28. 5. Kostytskyy M., Nastyuk M. Osobennosty profylaktyky pravonarushenyy uchashcheysya molodezhy [Features of studying youth crime prevention]. Lviv, “L’vovskyy hosudarstvennыy unyversytet” Publ, 1983. 86 p. 6. Osobennosty profylaktycheskoy rabotы s nesovershennoletnymy [Features of preventive work with juveniles]. Kyiv, “RYO MVD USSR” Publ, 1978. 80 p.