Types examination of bills in the legislative process

Автори: 
R. Radeiko

The article analyzes the current problems of ensuring draft laws expert examination, defines its significance at the present stage of legislative activity in Ukraine, highlights the legal regulation status of the draft laws expert examination.

1. Bohachova O. V. Narysy iz zakonotvorennya [Sketches of lawmaking], Kam"yanets’-Podil’s’kyy, Ruta Publ., 2013, 224 p. 2. Bohachova O. V. Teoretyko-pravovi zasady ta praktyka zakonotvorennya [Theoretical and legal principles and practice of lawmaking], Kyiv, 2013, 39 p. 3. Bohachova O. V. Suchasni realiyi instytutu ekspertyzy zakonoproektiv v Ukrayini [Modern realities Institute examination of draft laws in Ukraine]. – Pravo ta upravlinnya, 2012, Vol. 2, pp. 30–42. 4. Vysnovok Yevropeys’koyi komisiyi “Za demokratiyu cherez pravo” (Venetsians’ka komisiya) shchodo proektu Zakonu pro vnesennya zmin do Konstytutsiyi Ukrayiny shchodo nedotorkannosti narodnykh deputativ Ukrayiny ta suddiv [Conclusion of the European Commission "For Democracy through Law" (Venice Commission) on the draft Law on Amendments to the Constitution of Ukraine concerning the inviolability of people’s deputies of Ukraine and judges], 24.07.2015, № CDL-AD(2015)013. (In Ukr.) Available at: http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/229B826C8AC787DEC2257D87004987C3 5. Dopovid’
ta dorozhnya karta “Shchodo pidvyshchennya vnutrishn’oyi reformy ta pidvyshchennya instytutsiynoyi spromozhnosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny”, pidhotovlena Misiyeyu Yevropeys’koho parlamentu z otsinky potreb pid holovuvannyam Petra Koksa [Report and roadmap "for improving internal reform and institutional capacity of the Verkhovna Rada of Ukraine", prepared by the European Parliament mission to assess the needs chaired by Peter Cox] (In Ukr.) Available at: http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20160301RES16508/2... 6. Zvit pro naukovu diyal’nist’ Natsional’noyi akademiyi pravovykh nauk Ukrayiny u 2015 rotsi [Report on the research activities of the National Academy of Sciences of Ukraine in 2015], Kharkіv, Pravo Publ., 2015. 278 p. 7. Kosovich V. M. Udoskonalennya normativno-pravovikh aktіv Ukraїni : tekhnіko-tekhnologіchnі aspekti [Improvement of normative legal acts of Ukraine: technical and technological aspects], L’vіv, L’vіvs’kiy natsіonal’niy unіversitet іmenі Іvana Franka Publ., 2015. 566 p. 8. Pereglyanutiy Statut Єvropeys’koї Komіsії za demokratіyu cherez pravo, priynyatiy Komіtetom Mіnіstrіv 21 lyutogo 2002 roku na 784-mu zasіdannі Postіynikh predstavnikіv Mіnіstrіv [Statute of the European Commission for Democracy through Law], Available at: http://www.venice.coe.int/WebForms/pages/?p=01_01_Statute 9. Pro ekologіchnu ekspertizu: Zakon Ukraїni vіd 09 lyutogo 1995 roku [On Ecological Expertise: Law of Ukraine of February 09, 1995], Journal of the Supreme Council of Ukraine, 1995, No. 8, p. 54. 10. Pro zabezpechennya rіvnikh prav ta mozhlivostey zhіnok і cholovіkіv: Zakon Ukraїni vіd 08 veresnya 2002 roku № 2866-IV [On equal rights and opportunities for women and men: Law of Ukraine of September 08, 2005], Journal of the Supreme Council of Ukraine, 2005, No. 52, p. 2693. 11. Pro zabezpechennya uchastі gromads’kostі u formuvannі ta realіzatsії derzhavnoї polіtiki: Postanova Kabіnetu Mіnіstrіv Ukraїni vіd 03 listopada 2010 roku № 996 [On ensuring public participation in the formulation and implementation of public Law of Ukraine of November 03, 2010], Official Bulletin of Ukraine, 2010, № 84, p. 36. 12. Pro Zagal’noderzhavnu programu adaptatsії zakonodavstva Ukraїni do zakonodavstva Єvropeys’kogo Soyuzu: Zakon Ukraїni vіd 18 bereznya 2004 roku № 1629-IV [On the National Program of Adaptation of Ukraine to the European Union: Law of Ukraine of March 18, 2004], Journal of the Supreme Council of Ukraine, 2004, № 29, p. 367. 13. Pro zapobіgannya koruptsії: Zakon Ukraїni vіd 14 zhovtnya 2016 roku № 1700- VII [Prevention of Corruption: Law of Ukraine of October 14, 2016], Official Bulletin of Ukraine, 2016, № 29, p. 156. 14. Pro zasadi zapobіgannya ta protidії diskrimіnatsії v Ukraїnі: Zakon Ukraїni vіd 06 veresnya 2012 roku № 5207-VI [On Principles of Prevention and Combating Discrimination in Ukraine: Law of Ukraine of September 06, 2012] , Journal of the Supreme Council of Ukraine, 2012, № 32, p. 234. 15. Pro zatverdzhennya Polozhennya pro poryadok roboti u Verkhovnіy Radі Ukraїni іz proektami zakonіv, postanov, іnshikh aktіv Verkhovnoї Radi Ukraїni: Rozporyadzhennya Golovi Verkhovnoї Radi Ukraїni vіd 22 travnya 2006 roku № 428 [On Approval of the Procedure of the Verkhovna Rada of Ukraine draft laws, decrees and other acts of Verkhovna Rada of Ukraine], Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/428/06-%D1%80%D0%B3 16. Pro poryadok provedennya ekspertizi і pіdgotovki na pіdpis Prezidentovі Ukraїni zakonіv Ukraїni: Rozporyadzhennya Prezidenta Ukraїni vіd 30 travnya 1997 roku № 221/97-rp [On the procedure for examination and preparation for signature to the President of Ukraine Laws of Ukraine], Official Bulletin of Ukraine, 1997, № 22, p. 32. 17. Pro Rakhunkovu palatu: Zakon Ukraїni vіd 02 lipnya 2015 roku № 576-VIII [On the Accounting Chamber: Law of Ukraine of July 02, 2015], Journal of the Supreme Council of Ukraine, 2015, № 63, p. 7. 18. Pro Reglament Verkhovnoї Radi Ukraїni: Zakon Ukraїni vіd 10 lyutogo 2010 roku № 1861-VII [On the Verkhovna Rada of Ukraine: Law of Ukraine of February 10, 2010], Journal of the Supreme Council of Ukraine, 2010, № 14, p. 412.] 19. Proekt Zakonu pro normativno-pravovі akti (№ 0922 vіd 12.12.2012). [The draft law on normative legal acts], Available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/ pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=45021 20. Promіzhniy visnovok Єvropeys’koї komіsії “Za demokratіyu
cherez pravo” (Venetsіans’ka komіsіya) shchodo zaproponovanikh zmіn do Konstitutsії Ukraїni v chastinі pravosuddya vіd 24 lipnya 2015 roku № CDL-PI(2015)016. [Intermediate conclusion of the European Commission "For Democracy through Law"
(Venice Commission) on proposed amendments to the Constitution of Ukraine in terms of justice], Available at: http://www.scourt.gov.ua/ clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/229B826C8AC787DEC2257D87004987C3. 21. Radeyko R.І. Teoretikopravovі zasadi formalіzatsії prava: avtoref. dis. … kand. yurid. nauk: 12.00.01 [Theoretical and legal bases formalize law], Lviv, 2013. 19 p.

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 855(12): 109–115

Uncaught exception thrown in session handler.

PDOException: SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1062 Duplicate entry '0' for key 'uid': INSERT INTO {sessions} (sid, ssid, uid, cache, hostname, session, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => WKcGIb6YpdsjbIzm2-NKfw4s3qbMxtFKGBACPpHtneA [:db_insert_placeholder_1] => WKcGIb6YpdsjbIzm2-NKfw4s3qbMxtFKGBACPpHtneA [:db_insert_placeholder_2] => 0 [:db_insert_placeholder_3] => 0 [:db_insert_placeholder_4] => 34.239.173.144 [:db_insert_placeholder_5] => nodeviewcount_views_limit|a:1:{i:5637;O:8:"DateTime":3:{s:4:"date";s:26:"2023-03-26 06:33:06.000000";s:13:"timezone_type";i:3;s:8:"timezone";s:15:"Europe/Helsinki";}} [:db_insert_placeholder_6] => 1679801585 ) in _drupal_session_write() (line 209 of /home/science/public_html/includes/session.inc).