Administrative and legal guarantee of the rights and legitimate interests of ukrainian citizens in the field of public administration in Ukraine

Zoryana Dobosh "Administrative and legal guarantee of the rights and legitimate interests of ukrainian citizens in the field of public administration in Ukraine".

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

The article is devoted to the problem of administrative-legal guarantee of the rights and legitimate interests of Ukrainian citizens in the sphere of public administration in Ukraine.

Special attention is devoted to the analysis of the rights and legitimate interests of a person in the field of public administration as a subject of administrative and legal guarantees in Ukraine.

It has been established that the source of guaranteeing individual rights in the field of public administration is the state. Other institutions of the state acting as subjects of administrative and legal guarantee of the rights of the individual in the field of public administration, broadcasting his will, endowed by the state with special competence, effective means of guaranteeing the rights of the individual.

The article analyzes the peculiarities of the combination of public interest and private legitimate interests of individual individuals, the theory of the dualism of private and public interest within the framework of subjective public law, presents an analysis of the category "public legitimate interests", and the structure of subjective public rights. It was found that the category of subjective law in the public legal sphere is wider than the category of subjective public law.

Particular attention is paid to the types of subjective public human rights, since their satisfaction is the most important subject of administrative and legal guarantee by the state, in particular through the mechanism of judicial control.

Special attention is devoted to the analysis of public-civil, public-political, public-social rights. Positive and negative public, general and special rights in the researched area are singled out.

It was noted that the practical implementation of administrative and legal guarantees of individual rights requires the involvement of a wide range of state institutions endowed with the necessary competence to create conditions, implement means aimed at guaranteeing the possibility of implementing individual rights and, if necessary, their protection.

The features of guaranteeing the legal rights of a person, the system of such guarantees are characterized.

It is emphasized that while guaranteeing a wide range of legal opportunities, the state should focus on developing a clear mechanism for countering the abuse of law in the field of public administration in wartime conditions.

 1. Publichne upravlinnya ta administruvannya : navchal'nyy posibnyk [Public management and administration]. A.O. Dyehtyar, O.A. Dyehtyar, Kh.I. Kalashnikova, M.K. Hnatenko. Kharkiv : NAU «KhAI», 2021. 128 p. [in Ukrainian].
 2. Publichne upravlinnya ta administruvannya v umovakh informatsiynoho suspil'stva: vitchyznyanyy i zarubizhnyy dosvid [Public management and administration in the conditions of the information society: domestic and foreign experience]: monohrafiya. Za zah. red. Serhiya Chernova, Valentyny Voronkovoyi, Viktora Banakha, Oleksandra Sosnina, Pranasa Zhukauskasa, Yolity Vvaynkhardt, Rehiny Andryukaytene. Zaporidzhzhya: RVV ZDIA, 2016. 608 p. [in Ukrainian].
 3. Na vashu dumku, yakyy termin krashche zastosovuvaty dlya poznachennya sfery Publits Politsy? [In your opinion, what is the best term to use to designate the field of Public Policy?] URL: https://studies.in.ua/publichne-administruvannja-shpargalky/4047-na-vash.... [in Ukrainian].
 4. Pit' I.Yu. (2021) Sub"yektyvne publichne pravo yak forma realizatsiyi ta zakhystu publichnoho interesu [Subjective public law as a form of realization and protection of public interest]. Perspektyvy rozvytku suchasnoyi nauky ta osvity (chastyna II): materialy Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi m. L'viv, 30-31 sichnya 2021 roku. L'viv : L'vivs'kyy naukovyy forum. 55 p. [in Ukrainian].
 5. Chub A. V. (2020) Teoriya sub"yektyvnykh publichnykh prav pryvatnoyi osoby v umovakh suchasnoho rozvytku nauky administratyvnoho prava [The theory of subjective public rights of a private person in the conditions of the modern development of the science of administrative law]. Yurydychnyy naukovyy elektronnyy zhurnal. № 6. S. 164-166. URL: http://lsej.org.ua/6_2020/42.pdf. [in Ukrainian].
 6. Mel'nyk R.S., Bevzenko V.M. (2014) Zahal'ne administratyvne pravo: navchal'nyy posibnyk [General administrative law: study guide]. Kyyiv: Vaite. 376 p. [in Ukrainian].
 7. Administratyvne pravo Ukrayiny. Akademichnyy kurs [Administrative law of Ukraine. Academic course: textbook: in 2 vols]: pidruchnyk : u 2 t. T. 1. Zahal'na chastyna / [red.kolehiya : V. B. Aver"yanov (holova)]. Kyyiv : Yuryd. dumka, 2004. 584 p. [in Ukrainian].
 8. Administratyvne pravo Ukraïny. Povnyy̆ kurs [Administrative law of Ukraine. Full course]: pidruchnyk / za red. V. Halun'ka, O. Pravotorovoyi. Vydannya tretye. Kyyiv: Akademiya administratyvno-pravovykh nauk, 2020. 466 p. [in Ukrainian].
 9. Matselyk T. O. (2011) Sub"yektyvne publichne pravo yak yurydychnyy fenomen [Subjective public law as a legal phenomenon]. Yurydychnyy visnyk. Povitryane i kosmichne pravo. № 3. P. 67-71. [in Ukrainian].
 10. Tomashewska K. (2014) Znaczenie i zakres ochrony publicznych praw podmiotowych a ochrona interesu jednostki. Folia juridika Wratislaviensis. № 2. P. 113–134. [in Polish].
 11. Kolpakov V.K. (1999) Administratyvne pravo Ukrayiny [Administrative law of Ukraine]: pidruchnyk. Kyyiv : Yurinkom Inter, 1999. 736 p. [in Ukrainian].
 12. Strel'nykov A. V. (2020) Zmistovno-ponyatiyna kharakterystyka sub"yektyvnykh publichnykh prav fizychnoyi osoby [Content-conceptual characteristics of the subjective public rights of a natural person]. Pivdennoukrayins'kyy pravnychyy chasopys. 2020. № 4. P. 240-244. [in Ukrainian].
 13. Synyavs'ka O.Yu. (2010) Sub"yektyvni publichni prava pryvatnykh osib [Subjective public rights of private individuals]. Pravo i Bezpeka. 2010. № 2. P. 52–55. [in Ukrainian].
 14. Konstytutsiyne pravo Ukrayiny [Constitutional law of Ukraine]: Pidruchnyk dlya studentiv vyshchykh navchal'nykh zakladiv. Za red. Yu.M. Todyky ta V.S. Zhuravs'koho. Kyyiv: Pravo, 2008. 416 p. [in Ukrainian].
 15. Skakun O.F. (2001) Teoriya derzhavy i prava: pidruchnyk [Theory of the state and law]. Kharkiv: Konsum,. 2001. 656 p. [in Ukrainian].
 16. Konstytutsiyne pravo Ukrayiny: pidruchnyk [Constitutional law of Ukraine]. red. V. F. Pohorilka. Kyyiv, 2000. 732 p. [in Ukrainian].
 1. Yurydychna entsyklopediya: v 6 t. [Legal encyclopedia]. red. Yu. S. Shemshuchenko ta in. Kyyiv, 1998. T.1: A–T. 672 p. [in Ukrainian].