Human rights and freedoms in the philosophy of law ukrainian populists: origin and formation

2017;
: pp. 28 - 34

M. Kupchak, A. Samilo, V. Shyshko «Human rights and freedoms in the philosophy of law Ukrainian populists: origin and formation» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-861-13...

1
Lviv State University of Internal Affairs
2
Lviv State University of Internal Affairs
3
Lviv State University of Internal Affairs

The article investigates the features of formation of the populist philosophy of law and the philosophical and legal ideas in Ukraine. The article analyzes the development of philosophical thought in the context of European philosophical and legal culture and the roots of its own formation. The basic ideas of the relationship between the position of human rights with notions of power and state in philosophical and legal concepts Ukrainian populists, their views on natural law.

1. Potul'nyts'kyy V. A. Teoriya ukrayins'koyi politolohiyi. Kurs lektsiy. [Ukrainian Political Theory. lectures] Kyiv: Lybid, 1993. – 192 p. 

2. Skyba V. Y., Horbatenko V. P., Turenko V. V. Vstup do politolohiyi: Ekskurs v istoriyu pravnycho-politychnoyi dumky [Introduction to Political Science: An excursion into the history of legal and political thought] International Fund "Renaissance". Kyiv: Osnovy, 1996. 717 p. 

3. Sumtsov N. F. Stanyslav Orykhovskyy [Kyevskaya staryna] Kiev old. 1988. № 11. 

4. Ohorodnyk I. V., Ohorodnyk V. V. Istoriya filosofs'koyi dumky v Ukrayini. Kurs lektsiy.[ The history of philosophical thought in Ukraine. Lectures] Kiev Vishcha School, 1999. 543 p. 

5. Idz'o V. Hryhoriy Skovoroda – natsional'nyy symvol ukrayins'koyi filosofs'koyi ta derzhavnyts'koyi dumky KhUIII stolittya [Gregory Skovoroda – national symbol of Ukrainian statehood and philosophical thought of the XVIII century.]. Lviv: SPOLOM, 2007. 60 p. 

6. Bilodid V. Shad Yohan Baptyst Filosofs'ka dumka v Ukrayini: Bibliohr. Slovnyk [Philosophical thought in Ukraine: Bibliogr. dictionary] Kiev. Unіv. kind of "Pulsar", 2002. 244 p. 

7. Mala entsyklopediya etnoderzhavoznavstva [Small Encyclopedia etnoderzhavoznavstva] Kiev. Dovira: Genesis, 1996. 942 p. 

8. Ystoriya Rusov' yly Maloy Rossiy [The history Rusovъ Or Malaya Rossio] Vol. Georgіya Koniskogo, Arhіepiskopa Belarusian, Moscow, The University Tipografіi, 1846. 45 р. 

9. Balahutrak M. Heneza etnopsykholohiyi v Ukrayini KhIKh stolittya: istoryko-etnolohichnyy aspekt. [ Genesis ethnopsychology Ukraine in XIX century: historical and ethnological aspect] Lviv: Іnstitut narodoznavstva National Academy of Sciences of Ukraine, 2007. 224 p. 

10. Mykhaylo Petrovych Drahomanov: 1841–1895. Eho yubiley, smert', avtobiohrafiya i spys tvoriv. [His anniversary, death, autobiography spear works]. Lviv, without Vidanov, 1896. 320 р. 

11. Kupchak M. Ya. Samosvidomist' ukrayintsiv z etnopsykholohichnoho pohlyadu ukrayins'kykh narodnykiv [Self-consciousness of the Ukrainian ethno-psychological perspective Ukrainian populists]. Lviv: VC LvDUVS, 2009. P. 33–37 р. 

12. Levenets' Yu. Teoretyko-metodolohichni zasady ukrayins'koyi suspil'no-politychnoyi dumky: problemy stanovlennya ta rozvytku (druha polovyna KhIKh - pochatok KhKh st.) [Theoretical and methodological foundations of Ukrainian political thought: problems of formation and development (late XIX – early XX century.)]. Kyiv: Stylos, 2001. 584 p.