Human rights and freedoms in the philosophy of law Ukrainian populists: origin and formation

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 837(9): 282–286

Authors: 

M. Kupchak, A. Samilo, V. Shyshko

The article investigates the features of formation of the populist philosophy of law and the philosophical and legal ideas in Ukraine. The article analyzes the development of philosophical thought in the context of European philosophical and legal culture and the roots of its own formation. The basic ideas of the relationship between the position of human rights with notions of
power and state in philosophical and legal concepts Ukrainian populists, their views on natural law.

1. Потульницький В. А. Теорія української політології. Курс лекцій / В. А. Потульницький. – К.: Либідь, 1993. – 192 с. 2. Скиба В. Й. Вступ до політології: Екскурс в історію правничо-політичної думки / В. Й. Скиба, В. П. Горбатенко, В. В. Туренко // Міжнародний фонд “Відродження”. – К.: Основи, 1996. – 717 с. 3. Сумцов Н. Ф. Станислав Ориховский / Н. Ф. Сумцов // Киевская старина. – 1988. – № 11. 4. Огородник І. В. Історія філософської думки в Україні: курс лекцій / І. В. Огородник, В. В. Огородник. – К.: Вища школа, 1999. – 543 с. 4. Ідзьо В. Григорій Сковорода – національний символ
української філософської та державницької думки ХУІІІ століття / Віктор Ідзьо. – Львів: СПОЛОМ, 2007. – 60 с. 5. Білодід В. Шад Йоган Баптист // Філософська думка в Україні: бібліогр. словник / авт. кол.: В. С. Горський, М. Л. Ткачук, В. М. Нічик та ін. – К.: Пульсари, 2002. – 244 с. 6. Мала енциклопедія етнодержавознавства / НАН України. Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького; редкол. Ю. І. Римаренко (відп. ред.) та ін. – К.: Довіра: Генеза, 1996. – 942 с. 7. Исторія Русовь или Малой
Россіи. Соч. Георгія Конискаго, Архіепископа Белорускаго. – Москва, Вь Университетской Типографіи, 1846, – 45 с. 8. Балагутрак М. Генеза етнопсихології в Україні ХІХ століття: історико-етнологічний аспект / Микола Балагутрак. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 2007. – 224 с. 9. Михайло Петрович Драгоманов: 1841–1895. Его юбілей, смерть, автобіографія і спис творів. – Львів, Без вид., 1896. – 320 с. 10. Купчак М. Я. Самосвідомість українців з етнопсихологічного погляду українських народників / М. Я. Купчак // Тези Круглого столу на тему “Психологічні умови становлення професійної самосвідомості працівників органів внутрішніх справ”. 13 лютого 2009 р. – Львів: ВЦ ЛьвДУВС, 2009. – С. 33–37. 11. Левенець Ю. Теоретико-методологічні засади української суспільно-політичної думки: проблеми становлення та розвитку (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / Ю. Левенець. – К.: Стилос, 2001. – 584 с.