On the jury for criminal procedural legislation of ukraine

2017;
: 427 - 431

M. Huzela «On the jury for criminal procedural legislation of Ukraine» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-861-13...

1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

The article is devoted to theoretical and practical problems of people’s participation in implementation of justice in Ukraine.
The development of a jury in Ukraine as a form of popular participation in the administration of justice in the context of continental (European) and Anglo-Saxon legal systems.
Exposed legislative confirmation of the jury in Ukraine, including the current Constitution of Ukraine and the Criminal Procedure Code of Ukraine. Critically examined issues of jury selection, and direct participation in jury proceedings and in the decision in the retiring room.

1. Konstytutsiya Ukrayiny [The Constitution of Ukraine] (Pryynyata na p’yatiy sesiyi Verkhovnoyi Rady Ukrayiny 28 chervnya 1996 roku (iz zminamy i dopovnennyamy)). zakon.rada.gov.ua/ laws/show/254k/96-vr  
2. Kryminal'ny protsesual'nyy kodeks Ukrayiny [The Criminal Procedure Code of Ukraine] (stanom na 29.01.2017 r.). zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17   
3. Zakon Ukrayiny Pro sudoustriy i status suddiv [The Law of Ukraine On the Judicial System and Status of Judges] vid 02.06.2016 r. zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 
4. Vyktorskyy S. Y. Russkyy uholovny protsess [Russian criminal process]. 2-e yzd., yspr. y dop. M.: Pravo, 1912. 402 p. 
5.  Vladymyrov L. E. Uholovnыy zakonodatel' kak vospytatel' naroda. [Criminal legislature as an educator of the people]. M. : Pravo, 1903. 153 p. 
6. Kutsyn M. Sud prysyazhnykh: zakonodavche zakriplennya i problemy vprovadzhennya u kryminal'nomu sudochynstvi Ukrayiny [The jury, legislative consolidation and implementation issues in criminal proceedings Ukraine]. Yurydychna hazeta No 20 (80) / 2013. P. 18–20. 
7. Mel'nyk V. V. Yskusstvo dokazыvanyya v sostyazatel'nom uholovnom protsesse. [Evidence аrt in adversarial criminal proceedings.] M.: Delo, 2000. 496 p. 
8.Radutnaya N.V. Sud prysyazhnыkh v kontynental'noy systeme prava [The jury in the continental law system]. Rossyyskaya yustytsyya. 1995. No 1. pp. 8–10.
9. Yurydychnyy slovnyk [Legal Dictionary]. Za red. V.H. Honcharenka. Kiev: “FORUM” Publ, 2005. 473 p.