Responsibility for environmental, including st.246 – illegal cutting of forests

2017;
: 387 - 394

О. Nesimko «Responsibility for environmental,including st.246 – illegal cutting of forests» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-861-13...

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

Destruction of forests in Ukraine is one of the current challenges that concern not only environmental, but also ordinary citizens. Uncontrolled deforestation, especially in winter, reaches a critical level. Every day, thousands of illegally felled trees. Experts note that the most objective of reducing the area of the Ukrainian forests and felling oldest arrays show pictures from space.

1. Konstytutsiya Ukrayiny, pryynyata 28 chervnya 1996 roku [The Constitution of Ukraine, adopted June 28, 1996] Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. 1996. Vol. 30. 141p. 
2. Kryminal'nyy kodeks Ukrayiny vid 5 kvitnya 2001 r [The Criminal Code of Ukraine on April 5, 2001] Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. 2001. Vol. 25. 131p. 
3. Petrov V. V. Jekologicheskoe prestuplenie: ponjatie i sostavy [Environmental crime: the concept and formulations] Zelenyj mir, 1991 r. 324 p. 
4. K. A. Ryabets' Ekolohichne pravo Ukrayiny: Navchal'nyy posibnyk [Ekologіchne Law of Ukraine: The Teaching posіbnik]- K .: Center uchbovoї lіteraturi, 2009. 438 p. 
5. Andreytsev V. I. Ekolohichne pravo: Kurs lektsiy: Navch. posibnyk dlya yuryd. fak. vuziv [Andreytsev V. І. Ekologіchne right: Course lektsіy: Navch. posіbnik for jurid. factor. vuzіv]. K. : Venturi, 2006. 208 p. 
6. Rozmetaev S. V. Pravo sobstvennosti na prirodnye resursy v Ukraine [Rozmetaev S. V . Ownership of natural resources in Ukraine] Har'kov, 1995. 53 p . 
7. Shevchenko Ya. M., Venets'ka M. V. ta inshi. Vlasnyk i pravo vlasnosti.[Owner and ownership.]. K. : Nauk. dumka, 1994. 355 p. 
8. Kryminal'nyy kodeks Ukrayiny: naukovo-praktychnyy komentar / Yu. V. Baulin, V. I. Borysov, S. B. Havrysh ta in., za zah. red. V. V. Stashysa, V. Ya. Tatsiya [Kryminalnyy Code of Ukraine: Scientific-practical commentary]. K. : Kontsern “Vydavnychyy Dim “In Yure”, 2006. 1184 p. 
9. Lisovyy kodeks Ukrayiny v redaktsiyi Zakonu Ukrayiny vid 8 lyutoho 2006 r [Forest Code of Ukraine Law of Ukraine on February 8, 2006] Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. 2006. Vol. 21. 170 p. 
10. Juridicheskaja otvetstvennost' za jekologicheskie pravonarushenija : monografija / Pod red. A. I. Bobyleva, N. A. Duhno [Legal liability for environmental offenses: monograph] – M. : Jurid. institut IITa, 2001. 439p.