The essence of declaration on human rights in criminal proceedings

2020;
: 210-216

О. Nesimko, M. Huzela "The essence of declaration on human rights in criminal proceedings"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-7-number-25-202...

1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology
2
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

In civilized democratic states, an advocate is an integral factor in the legal system and the main non-state institution for the protection of the individual, his rights and freedoms. Thus, the lawyer, in the fullest sense of the word, defines the right to legal protection or legal assistance provided by lawyers to those in need. Advocacy is an extremely important instrument of democracy, because in essence it is the organization of professional advocates and performs such a public function as protecting the fundamental rights of the individual. The protection of human rights is the main purpose of the advocacy.

1. Konstytutsiya Ukrayiny: Ukrayiny [Elektronnyy resurs]: Zakon Ukrayiny vid 28.06.1996 # 254k/96- VR//Verkhovna Rada Ukrayiny//−Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.uaLaws/show/254k/96-vr [The Constitution of Ukraine [Electronic resource]: Law of Ukraine dated June 28, 1996 No. 254к / 96-ВР // The Verkhovna Rada of Ukraine]. 2. Alekseev S. S. Obshhaja teorija prava. V 2 tomah[ Alekseev SS General theory of law. In 2 volumes]. M. : Jurid. lit, 1981. T. 1. 360 р. 3. Skakun O. F. Teoriya derzhavy i prava : pidruchnyk. [Skakun OF Theory of State and Law: A Textbook]. Kharkiv: Konsum, 2001. 656 р. 4. Khort I. V. Harantiyi zabezpechennya prav uchasnykiv kryminal'noho provadzhennya: suchasnyy stan i perspektyvy / I. V. Khort // Yurydychnyy visnyk. [Hort IV Guarantees of ensuring the rights of participants in criminal proceedings: current status and prospects / I. V. Hort // Legal Bulletin.]. 2013. 2(27). Р. 156-160. 5. Parshak S. A. Mekhanizm zabezpechennya prav uchasnykiv kryminal'noho provadzhennya u konteksti pravozakhysnoyi funktsiyi derzhavy / S. A. Parshak // Yevropeys'ki perspektyvy [Parshak S. A. The mechanism of ensuring the rights of participants in criminal proceedings in the context of the state's human rights function / S. A. Parshak // European Perspectives]. 2014. Vol. 7. Р. 157-162. 6. Nazarov V. V. Osoblyvostimekhanizmuzakhys tupravlyudynyukryminal'nomuprovadzhenni / V. V. Nazarov // Forumprava [Nazarov VV Features of the mechanism of protection of human rights in criminal proceedings / VV Nazarov // Law Forum]. 2009. Vol# 1. P. 385-391. 7. Kryminal'nyy protsesual'nyy kodeks Ukrayiny vid 14 kvitnya 2012 roku (zi zminamy i dopov.) // Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny [Criminal Procedure Code of April 14, 2012 (as amended) // Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine]. 2013. Vol. 9−10. P. 88. 8. Informatsiynyy lyst VSSU pro uzahal'nennya sudovoyi praktyky zabezpechennya prava na zakhyst u kryminal'nomu provadzhenni vid 25.09.2015 r. [Information letter of the Supreme Judicial Council of Ukraine on the generalization of the case law of securing the right to defense in criminal proceedings of 25.09.2015]. 9. Lehkykh K. V. Okremi protsesual'ni pytannya sudovoho kontrolyu za dotrymannyam prav lyudyny v kryminal'nomu sudochynstvi // Visnyk Akademiyi advokatury Ukrayiny. [Legkih K.V. Separate procedural issues of judicial control over the observance of human rights in criminal proceedings // Bulletin of the Academy of Advocates of Ukraine]. 2015. T. 12, chyslo 2 (33). P. 177-183. 10. Yevropeys'ka konventsiya z prav lyudyny. Z popravkamy, vnesenymy vidpovidno do polozhen' Protokoliv #11 ta 14. Elektronnyy resurs. [European Convention on Human Rights. Amended in accordance with the provisions of Protocols 11 and 14. Electronic resource] [Rezhym dostupu]: http://www.echr.coe.int/Documents/ Convention_UKR.pdf. 11. Mizhnarodnyy pakt pro hromadyans'ki i politychni prava (pryynyato 16 hrudnya 1966 roku Heneral'noyu Asambleyeyu OON; ratyfikovano Ukazom Prezydiyi Verkhovnoyi Rady Ukrayins'koyi RSR N 2148-VIII (2148-08 ) vid 19.10.73). [International Covenant on Civil and Political Rights (adopted on December 16, 1966 by the UN General Assembly; ratified by Decree of the Presidium of the Verkhovna Rada of the Ukrainian SSR No. 2148-VIII (2148-08) of 19.10.73) [Electronic resource] [Rezhym dostupu]: www.nau.ua. 12. Fomin I. Yu. Konkurentne pravosuddya: pohlyad Ihorya Fomina // Visnyk Asotsiatsiyi pravnykiv Ukrayiny. [Fomin I. Yu. Competitive justice: Igor Fomin's view // Bulletin of the Ukrainian Bar Association]. 2015. 3 (111) - C. 6-8. https://doi.org/10.1111/ors.12156