Legal nature of the office in the system of protection of human rights and freedom sand the citizen

2019;
: 26-33
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology
2
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

In  civilized  democratic  states,  an  advocate  is  an  integral  factor  in  the  legal  system  and 
the  main  non-state  institution  for  the  protection  of  the  individual,  his  rights  and  freedoms. 
Thus,  the  lawyer,  in  the  fullest  sense  of  the  word,  defines  the  right  to  legal  protection  or  legal 
assistance  provided  by  lawyers  to  those  in  need.  Advocacy  is  an  extremely  important 
instrument  of  democracy,  because  in  essence  it  is  the  organization  of  professional  advocates 
and  performs  such  a  public  function  as  protecting  the  fundamental  rights  of  the  individual. 
The protection ofhuman rights is the main purpose of the advocacy. 

1. Protokol «Pravyla advokat·s'koyi etyky» vid 1-2zhovtnya 1999 r. N6/VI.SkhvalenyyVyshchoyi kvalifikatsiynoyi komisiyi advokatury pry Kabineti Ministriv Ukrayiny 1 zhovtnya 1999roku. [Protocol «Rules of Attorneys Ethics» of 1-2 October 1999 N 6/VI. Approved by the HighQualifications Commission of the Bar Association under the Cabinet of Ministers of Ukraine on October 1,1999] [Elektronnyy resurs]. − Rezhym dostupu: http://zakon.rada.gov.ua. 2. Konstytutsiya Ukrayiny:Ukrayiny [Elektronnyy resurs]: Zakon Ukrayiny vid 28.06.1996 # 254k/96-VR//Verkhovna RadaUkrayiny//−Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.uaLaws/show/254k/96-vr [The Constitution ofUkraine [Electronic resource]: Law of Ukraine dated June 28, 1996 No. 254к/96-ВР // The VerkhovnaRada of Ukraine]. 3. Zahal'nyy kodeks pravyl dlya advokativ krayin Yevropeys'koho Spivtovarystva(pryynyatyy delehatsiyeyu dvanadtsyaty krayin-uchasnyts' na plenarnomu zasidanni v Strasburzi uzhovtni 1988 r.) [General Code of Conduct for Lawyers of the European Communities (adopted by thedelegation of the twelve participating States at the plenary meeting in Strasbourg in October 1988)][Elektronnyy resurs]. − Rezhym dostupu: http://zakon.rada.gov.ua. 4. Voronov A. A. Rol' advokatury vrealizacij konstitucionnogo prava na kvalificirovannuju juridicheskuju pomoshh' [Voronov A. A.The role of the legal profession in the implementation of the constitutional right to qualified legalassistance]: dis. dokt. jurid. nauk : spec. 12.00.11 «Sudebnaja vlast', prokurors'kij nadzor, organizacijapravoohranitel'noj dejatel'nosti, advokatura» / A. A. Voronov. - M., 2008 - 490 s. 5. DokumentKopenhahens'koyi narady Konferentsiyi shchodo lyuds'koho vymiru NBSYe (OBSYe) :Mizhnarodnyy dokument vid 29.06.1990 [Document of the Copenhagen Meeting of the Conference onthe Human Dimension of the CSCE (OSCE): International Document dated June 29, 1990] [Elektronnyyresurs]. - Rezhym dostupu : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_082. 6. Khartiyaosnovopolozhnykh pryntsypiv diyal'nosti yevropeys'kykh advokativ (pryynyata na plenarniy sesiyiSSVE 24.11.2006 r.) [Charter of Fundamental Principles of the Activity of European Attorneys (Adoptedat the plenary session of the SSWE on November 24, 2006)] [Elektronnyy resurs]. - Rezhym dostupu :http://www.cay.org.ua/ua/104/index.html. 7. Vil'chyk T. Konstytutsiyno-pravovyy status advokatury /T. Vil'chyk // Teoriya i praktyka pravoznavstva. [Vilchik T. Constitutional and legal status of advocacy /T. Wilczek // Theory and practice of jurisprudence.]- Vyp. 2(8). - 2015.- S. 1-13. 8. Pryluts'kyy S. V.https://doi.org/10.21564/2225-6555.2015.1.63415Sudova vlada v umovakh formuvannya hromadyans'koho suspil'stva ta pravovoyi derzhavy vUkrayini [Pryluky SV Judiciary in the formation of civil society and the rule of law in Ukraine] : avtoref.dys. d-ra yuryd. nauk : spets. 12.00.10 / S. V. Pryluts'kyy. - K., 2013. - 35 s. 9. Horodovenko V. V.Problemy stanovlennya nezalezhnoyi sudovoyi vlady v Ukrayini : [monohrafiya] [Goryovenko V.V.Problems of the establishment of an independent judiciary in Ukraine: [monograph]]. / V. V. Horodovenko. -K. : Feniks, 2007. - S. 172-173. 10. Zahal'na deklaratsiya prav lyudyny : OON; Deklaratsiya,Mizhnarodnyy dokument vid 10.12.1948 [Universal Declaration of Human Rights: UN; Declaration,International Document dated 10.12.1948] [Elektronnyy resurs]. - Rezhym dostupu :http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_015.

Baranyak V. M., Nesimko O. D. "Legal nature of the office in the system of protection of human rights and freedoms and the citizen" http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-6-number-911-21-2019/legalnature-office-systemofprotection-ofhuman