Peculiarities of the human rights protection mechanism in criminal proceedings

2019;
: 68-75

Nesimko O. О., Baranyak V. М. "Peculiarities of the human rights protection mechanism in criminal proceedings"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-6-number-23-201...

1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology
2
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

Adequate legal protection in the criminal process plays a leading role, as it is an
extremely important and obligatory element of state and public development, and serves as the
basis for the formation of a democratic rule of law and civil society. Building a rule of law is
impossible without respecting the guarantees of human rights protection, without providing a
clear mechanism for the functioning of such a specific democratic institution, such as the bar.
The value of legal institutions that are called upon to protect human rights is growing
significantly in the current context. Their effectiveness and social value must be viewed in the
light of their ability to guarantee the declared and recognized rights and freedoms of each
person. Without creating guarantees of legal protection, it is impossible to build a democratic
legal society.
It is very important for the purpose of fulfilling this purpose to provide a mechanism for
the activity of the Bar, as a special human rights institute. The level of human protection
depends on its development. All the tasks and functions assigned to the bar require the lawyer
to be independent and highly professional. For its successful activity and providing citizens
with professional legal assistance, and in some cases even free of charge by law, the state is
obliged to create all appropriate conditions.

1. Advokatura Ukrayiny: pidruchnyk [Lawyer of Ukraine: a textbook / M. A. Pogoretsky, O. G. Yanovskaya].
K.: Yurinkom Inter, 2014. 368 p. 2. Velykyy tlumachnyy slovnyk suchasnoyi ukrayins’koyi
movy [uklad. i holov. red. V. T. Busol] [The Great Interpretive Dictionary of Modern Ukrainian. and
heads. ed. V. T. Busol]. K.: Irpin’: VTF “Perun”, 2003. 1440 p. 3.Tiunova L. B. Sistemnye svjati pravovoj
dejstvitel’nosti [Tiunova L. B. Systemic Saints of Legal Reality]. SPb.: Izd-vo SPb. un-ta, 1991. 136 p.
4. Motovilovker Ja. O. Teorija reguljativnogo i ohranitel’nogo prava [Motovilovker Ya. O. Theory of
regulatory and protective law]. Voronezh : Izd-vo Voronezh. un-ta, 1990. – 160 p. 5. Skakun O. F. Teoriya
derzhavy i prava: pidruchnyk [Skakun AF Theory of state and law: a textbook]. Kharkiv: Konsum, 2001.
656 p. 6. Hurdzhi Yu. O. Harantiyi prav osoby: funktsional’na kharakterystyka. Derzhava i pravo
[Gurdzhi Yu. O. Guarantees of human rights: a functional characteristic. State and Law]. 2006. Vyp. 36.
pp. 440−447. 7. Tihonov B. Ju. Subektivnye prava sovetskih grazhdan, ih ohrana i zashhita : avtoref. dis.
na soiskanie nauch. stepeni kand. jurid. nauk: spec. 12.07.01 “Teorija i istorija gosudarstva i prava”
[Tikhonov B. Yu. Subjective rights of Soviet citizens, their protection and protection: author. dis. for the
competition degree of cand. legal Sciences: special. 12.07.01 “Theory and History of State and Law”]. M.,
1972. 16 p. 8. Chechot D. M. Subektivnoe pravo i formy ego zashhity [Chechot D. M. Subjective law and
forms of its protection]. L.: Izd-vo Leningr. un-ta, 1968. 72 p. 9. Alekseev S. S. Obshhaja teorija prava. V
2 tomah [Alekseev S. S. General theory of law. In 2 vol.]. M.: Jurid. lit, 1981. T. 1. 360 p. 10. Hornostay
K. Zakhyst, okhorona, harantiyi prav i svobod lyudyny i hromadyanyna: pivvidnoshennya ponyat’.
Derzhava i pravo: zbirnyk nauk. prats’. Yurydychni i politychni nauky [Hornostay K. Protection,
protection, guarantees of rights and freedoms of man and citizen: the relation of concepts. State and Law:
Collection of Sciences. wash. Law and Political Science]. 2001. Vyp. 12. pp. 51−55. 11. Novoselov V.
Sposoby zashhity prav, svobod, garantirovannyh Konstituciej SSSR. Sov. justicija [Novoselov V.
Methods of protecting rights and freedoms guaranteed by the Constitution of the USSR]. 1979. No. 18.
pp. 7−9. 12. Baru M. I. Lichnost’ v socialisticheskom pravovom gosudarstve. Sov. gosudarstvo i pravo
[Baru M. I. Personality in a socialist legal state]. 1989. No. 10. pp. 26−29. 13. Selivanov V.
Metodolohichni problemy zaprovadzhennya konstytutsiynykh pryntsypiv “verkhovenstvo prava” i
“verkhovenstvo zakonu”. Pravo Ukrayiny [Selivanov V. Methodological problems of implementation of
constitutional principles of “rule of law” and “rule of law”]. 1997. vol 6. pр. 8–10. 14. Aktual’ni pytannya
kryminal’noho protsesu Ukrayiny: navch. posib. / [Ye. M. Blazhivs’kyy, I. M. Koz’yakov,
O. M. Tolochko, S. S. Miroshnychenko, H. P. Vlasova ta in.]; za zah. red. Ye.M. Blazhivs’koho [Topical
issues of the criminal process of Ukraine: textbook. tool]. K.: Natsional’na akademiya prokuratury
Ukrayiny; Tsentr uchbovoyi literatury, 2013. 304 p. 15. Shevchuk S. Porivnyal’ne pretsedentne pravo z
prav lyudyny [Shevchuk S. Comparative Case Law on Human Rights]. K.: Referat, 2002. 344.
16. Advokatura Ukrayiny: navch. posib. / V. K. Shkarupa, A. M. Tytov, Yu.Ya. Kinash; za red.
V. K. Shkarupy [Lawyer of Ukraine: Educ.]. 2-he vyd., vypr. K.: Znannya, 2008. 398 p. 17. Djurjagin I. Ja.
Grazhdanin i zakon (o zashhite prav i zakonnyh interesov grazhdan) [Djuryagin I. Ya. Citizen and the
law (on protection of the rights and legitimate interests of citizens)]. M.: Jurid. lit., 1989. 383 p.
18. Martynenko O. A. Determinacija i preduprezhdenie prestupnosti sredi personala organov vnutrennih
del Ukrainy: monografija [Martynenko O. A. Determination and Prevention of Crime among the
Personnel of Internal Affairs Bodies of Ukraine]. H.: Izd-vo HNUVS, 2005. 496 p.