Civil society and its legal values in a democratic transformation: experience of Ukraine

2017;
: pp. 83-89
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology
2
Національний університет “Острозька академія”

This article explores the concept of legal values of civil society and its relationship with the legal consciousness of citizens and the democratic transformation. Such basic legal values as freedom, equality, justice, private property, protection of rights and freedoms of man and citizen are characterized. It analyzed the need for a clearly developed and rationalized democratic ideology as the foundation for the further development of legal values of civil society in Ukraine is analyzed.
 

1. Nenovsky N. Pravo y tsennosty [Law and Values]. Moscov: Prohres, 1987. 247 p.
2. Danilyan O. G. Filosofiya prava [Philosophy of Law]. Kharkiv: Pravo, 2009. 208 p.
3. Balayants M. S. Fundamental'nyye pravovyye tsennosti sovremennogo obshchestva: dis. ... kand. yurid. nauk [The fundamental legal values of modern society]. Moscov, 2007. 176 p.
4. Il'in I. A. O sushchnosti pravosoznaniya [On the essence of legal consciousness ]. Moscov: Ragort', 1993. 235 р.
5. Darendorf R. Posle 1989. Moral', revolyutsiya i grazhdanskoye obshchestvo. Razmyshleniye o revolyutsii v Yevrope [After 1989. Morality, revolution and civil society. Thinking about the revolution in Europe]. Moscov: Ad Marginem, 1998. 272 p.
6. Rechytskyy V. Svoboda y hosudarstvo [Freedom and state]. Kharkiv: Folyo, 1998. 144 p.
7. Kal'noy I. I., Lopushanskiy I. N. Grazhdanskoye obshchestvo : istoki i sovremennost' [Civil Society: Origins and Modernity]. SPb: Izdatel'stvo R. Aslanova “Yuridicheskiy tsentr Press”, 2006., 492 p.
8. Pogrebnyak S. P. Osnovopolozhní printsipi prava [The fundamental principles of law (substantive response)]. Kharkiv: Pravo., 240 p.
9. Hofe O. Demokratiya v umovakh hlobalizatsiyi [Democracy under Globalization]. Kiev: PPS-2002, 2007, 436 p.
10. Rolz Dzh. Teoryya spravedlyvosti [Theory of Justice]Novosybyrsk, 1995. 536 p.
11. Khart KH. L. A. Kontseptsiya prava [The concept of law] Kiev: Sfera, 1998. 236 p.
12. Kheffe O. Polytyka, pravo, spravedlyvostі. Osnovopolozhenyya krytycheskoy fylosofyy prava y hosudarstva [Politics, law, justice. Fundamentals of the critical philosophy of law and the state]. Moscov: Gnozis, 1994., 328 p.
13. Il'in I. A. Ponyatiya prava i sily (Opyt metodologicheskogo analiza) [The concept of force and law (Experience of methodological analysis)]. Moscov: Russkaya knyha, 1994. 624 p.
14. Frank S. L. Dukhovnyye osnovy obshchestva [Spiritual Foundations of Society]. Moscov: Respublika, 1992., 512 p.
15. Tolstenko V. L. Pravova ideologiya u rozvitkovi suchasnoi ukrains'koi derzhavi ta suspil'stva [Legal ideology in development of modernUkrainian state and society]. Kiev, 2011. 212 p.
 

V. Kovalchuk, I. Panchuk «Civil society and its legal values in a democratic transformation: experience of Ukraine» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-865-14-2017/civil-society-and-its-legal-values-democratic