State and civil society: legal cooperation

2017;
: pp. 113 - 122

T. Dasho «State and civil society: legal cooperation» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-861-13...

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

Scientific exploration is devoted to the problems of civil society development in Ukraine in the context of its interaction with the institution of the state. In the article theoretical, conceptual and practical aspek¬ty interaction of the State and civil society in Ukraine. Characteristic features of the system of government, which have a kind of discomfort for the full development of civil society. 
It was found that zayemozv'yazok civil society and the state is manifested primarily in the fact that the more advanced the civil society, the less noticeable is the role of the state. Proved that only a developed civil society is necessary in a legal state, which not only recognizes formally, but really provides the rights and freedoms of man and citizen, creating appropriate institutions, focused on the development of democratic statehood.
 

1. Gadzhiev K. Politicheskaya filosofiya [Political philosophy]. Moscow: Ekonomika Publ, 1999. 606 p. 
2. Darendorf R. Doroga k svobode: demokratiya i ee problemy v Vostochnoi Evrope [The Road to Freedom: Democracy and Its Problems in Eastern Europe]. Questions of philosophy. 1990. No 9. pp. 40–49. 
3. Khaiek F. Poznanie, konkurentsiya i svoboda: antologiya soch. [Cognition, competition and freedom: an anthology op.]. SPb.: Pnevma Publ, 1999. 287 p. 
4. Moroz O. Na shlyakhu do stvorennya hromadyans'koho suspil'stva [Towards a civil society]. The Verkhovna Rada of Ukraine of the twelfth convocation. 1990-1994 years. Kiev: Kyi, 1998. p. 648. 
5. Skrypnyuk O. Problema sotsial'noyi derzhavy v konteksti kontseptsiyi „derzhavnoho minimalizmu” [The problem of the welfare state in the context of the concept of "minimalist state"]. Law of Ukraine. 2000. No 11. pp. 11-23. 
6. Selivanov V. Rozmezhuvannya i vzayemodiya publichnoho i pryvatnoho prava v systemi prava Ukrayiny [Differentiation and interaction of public and private law in the law Ukraine]. Law of Ukraine. 1996. No 12. pp. 29–37. 
7. Todyka Yu. Konstitutsionnoe pravo Ukrainy: otrasl' prava, nauka, uchebnaya distsiplina [Constitutional law of Ukraine: the branch of law, science and academic discipline]. Kharkiv: Folio-Raider, 1998. 291 p. 
8. Selivanov V. Pravova polityka Ukrayiny (deyaki pytannya sutnosti, zmistu ta tekhnolohiyi) [Legal Policy of Ukraine (some question the nature, content and technology)]. Law of Ukraine. 2001. No 12. pp. 5–13. 
9. Khayyek F. Pravo, zakonodavstvo i svoboda: Nove vykladennya shyrokykh pryntsypiv spravedlyvosti ta polit. ekonomiyi; [Law, Legislation and Freedom: A new presentation of the broad principles of justice and flight. Save]. v 3 t.; Per. from english. N. Komarova. Kiev: Sfera Publ, 2000. 
Vol. 3: The political structure of a free people. 252 p. 
10. Skidel'ski R. Doroga ot rabstva: Ob ekon. i polit. posledstviyakh krakha kommunizma [The road from slavery: On ehkon. and watered. the consequences of the collapse of communism]. Moscow: Izd. firma “Ad Marginem” Publ, 1998. 240 p. 
11. Rechyts'kyy V. Hromadyans'ki prava yak yurydychnyy zasib protyvahy derzhavniy vladi [Civil rights as a legal means to counterbalance state power]. Ukrainian law. 1995. No 1 (2). pp. 71-79. 
12. Nersesyants V.S. Obshchaya teoriya prava i gosudarstva: ucheb. dlya vuzov po spetsial'nosti “Yurisprudentsiya” [General Theory of Law and the State: Textbook. for schools in “Law”. Moscow: NORMA; INFRA Publ. 552 p. 
13. Shapoval V. Stanovlennya konstytutsionalizmu v Ukrayini: problemy teoriyi [The formation of constitutionalism in Ukraine: problems of theory]. Law of Ukraine. 1998. No 5. pp. 20–29. 
14. Bordenyuk V. Deyaki aspekty spivvidnoshennya mistsevoho samovryaduvannya, derzhavy i hromadyans'koho suspil'stva [Some aspects of the relationship of local government, state and civil society]. Law of Ukraine. 2001. No 12. 
pp. 23-28. 
15. Selivanov V. Metodolohichni problemy zaprovadzhennya konstytutsiynykh pryntsypiv „verkhovenstva prava” i “verkhovenstva zakonu” [Methodological problems of the constitutional principles of “rule of law”]. Law of Ukraine.1997. No 6. pp. 13–18. 
16. Kudryavtsev V. Novoe politicheskoe myshlenie i prava cheloveka [The new political thinking and human rights]. Problems. philosophy. 1990. No 5. pp. 3–7. 17. Rabinovych P. Osnovy zahal'noyi teoriyi prava i derzhavy: navchal'nyy posib [Basics of zagalnoї teorії right i Powers: The Teaching posіb.]. Kiev: Atika, 2001. 
176 p. 
18. Rabinovych P. Hromadyans'ke suspil'stvo i pravova derzhava (zahal'noteoretychni mirkuvannya). [Civil society and the rule of law (general theoretical considerations)]. Ukrainian Law. 1996. Vol. 3. pp. 26–32.