Historical and legal features of development higher education in Ukraine (XVII–XIX centuries)

2017;
: 18 - 25

U. Parpan «Historical and legal features of developmenthigher education in Ukraine (XVII–XIX centuries)»
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-876-15...

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

The article analyzes the historical development of higher education in Ukraine during the XVII–XIX centuries, its historical and legal peculiarities are determined. Particular attention is paid to the formation and development of humanitarian university education, which laid the foundation for domestic higher education and served as a source of leading ideas over several centuries of its development. It is proved that the genesis of higher education covers the second half of the 16th – the beginning of the 21st century, that is, the time from the birth of the first higher Ukrainian schools that operated in the Commonwealth  to modern European-level universities in Ukraine.

1. Bunina L. M. Istoriya vyshchoyi osvity v Ukrayini [History of Higher Education in Ukraine]. Naukovyy visnyk Donbasu. 2013. No 3. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvd_2013_3_2. 
2. Aleksyuk A. M. Pedahohika vyshchoyi osvity Ukrayiny Istoriya. Teoriya: pidruchnyk [Pedagogics of Higher Education of Ukraine History. Theory: The textbook]. Kyiv: Lybid’ Publ, 1998. 560 p. 
3. Kuhay K. B. Stanovlennya klasychnoyi universytet•s’koyi osvity v Zakhidniy Ukrayini (XVII–XIX st.) [The formation of classical university education in Western Ukraine (XVII–XIX)]. Naukovyy visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. 2017. No 13. pp. 24–29. 
4. Mishchyns’ka I. V. Osoblyvosti rozvytku universytet•s’koyi osvity v Ukrayini [Features of university education development in Ukraine]. Problemy suchasnoyi pedahohichnoyi osvity. Pedahohika i psykholohiya. 2013. Vol. 9(4). pp. 41–47. 
5. Filosofiya Vidrodzhennya na Ukrayini: monohrafiya [Philosophy of the Renaissance in Ukraine: monograph]. Avt. kol.: M. V. Kashuba, I. V. Paslavs’kyy, I. S. Zakhara ta in.; Akademiya nauk URSR, Instytut susp. nauk. Kyiv: Naukova dumka Publ, 1990. 336 p. 
6. Siropolko S. Istoriya osvity v Ukrayini [Історія освіти в Україні]. Kyiv: Naukova dumka Publ, 2001. 912 p. 
7. Ostroz’ka akademiya XVI–XVII stolittya. Entsyklopediya [Ostroh Academy of the 16–17th centuries. Encyclopedia] Ostroh: Vydavnytstvo Natsional’noho universytetu “Ostroz’ka akademiya” Publ, 2011. 512 p.: il. 
8. Istoriya ukrayins’koyi kul’tury u p’yaty tomakh. Tom 2. Ukrayins’ka kul’tura ХIII – pershoyi polovyny XVII stolit’ [History of Ukrainian culture in five vol. Vol. 2. Ukrainian culture of the ХІІІ – the first half XVII century]. Kyiv: Naukova dumka Publ, 2001. 591 p. 
9. Isayevych Ya. D. Brat•stva ta yikh rol’ v rozvytku ukrayins’koyi kul’tury XVI–XVIII st. [Brotherhoods and their role in the development of Ukrainian culture in the sixteenth and seventeenth centuries]. Kyiv: Nauk. Dumka Publ, 1966. 251 p. 
10. Turkot T. I. Zarodzhennya i rozvytok vyshchoyi shkoly v Ukrayini [The origin and development of higher education in Ukraine]. Pedahohika vyshchoyi shkoly. Available at: http://wesudents.com.ua/glavy/50446-zarodjennea-rozvitok-vischo-shkoli-v...
11. Kryvchyk H. H. Vyshcha shkola i Bolons’kyy protses: Konspekt lektsiy [Higher School and the Bologna process: A summary of lectures]. Dnipropetrovs’k: PDABA, DRIDU Publ, 2008. 34 p. 
12. Korol’ A. Vyshcha osvita v Ukrayini: etapy rozvytku [Higher Education in Ukraine: Stages of Development]. Naukovyy visnyk MNU im. V. O. Sukhomlyns’koho. Pedahohichni nauky. Lyutyy, 2016. No 1(52). pp. 93–97. 
13. Universytet•s’ka presa [University press]. Chernivets’kyy universytet. 1875–1995: Storinky istoriyi. Chernivtsi: Ruta Publ, 1995. 115 p.