The modus of forming the legal culture of youthin the university environment

2020;
: 15-22
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

It is noted that the university education, which forms a modern creative personality, is a future
specialist in globalized economic relations, a member of the newest elite of Ukrainian society and an active
citizen of the rule of law. Therefore, modern university education in Ukraine aims to become a means,
potential and resource for the development and development of the state, both informational and legal.
However, lack of legal awareness of Ukrainian citizenship has often been, and is, a significant cause of
violations of their fundamental rights and freedoms in everyday social practices, or a serious obstacle to their
implementation. This situation greatly actualises the problem of legal values in university education, both in
the scientific discourse and in the practical field.
In the process of university education, it is first of all necessary to strive to achieve the general goal of
legal education – the formation of legal culture of students, through the gradual accumulation of legal
knowledge, the formation of legal beliefs, attitudes and skills of lawful and socially active legal behavior
acceptable in society.

1. Ukaz Prezydenta Ukrainy “Pro Natsionalnu stratehiiu rozvytku osvity v Ukraini na period do 2021 roku” №344/2013 vid 25 chervnia 2013 r. Baza danykh “Zakonodavstvo Ukrainy” / VR Ukrainy. URL:http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/344/2013 2. Hodovanets V., Kampo V., Tertychnyi V. Pravova osvitahromadian Ukrainy metodolohichni problemy rozroblennia Kontseptsii. Pravo Ukrainy. 1999. № 1. S. 27–31. 3.Onishchenko N. Pravova osvichenist u konteksti rivniv pravovoi osvity. Viche. 2012. № 23. S. 35–37. 4. Orlova O.Pravova osvita yak systemotvirnyi faktor pravovoho myslennia. Pravo i suspilstvo. 2013. № 1. S. 7–11. 5. Myshed L.Ydeia Unyversyteta. Alma Mater. Vestnyk vыsshei shkolы. 1991. № 9. S. 85–90. 6. Pevtsova E. A. Problemыformyrovanyia pravovoho soznanyia, pravovoho vospytanyia y pravovoi kulturы v sovremennoi otechestvennoiyurysprudentsyy. Pravo y polytyka. 2004. № 9. S. 112–119. 7. Andreitsev V. I. Suchasna pravnycha nauka ta osvita:na shliakhu do Bolonskoho protsesu. Vyshcha shkola. 2005. №3. S.36–54. 8. Orlova O. O. Yurydychna osvita tayurydychna klinika: formy pravovoho vykhovannia chy pravovoi osvity? Yurysprudentsiia KhKhI stolittia: nauk.konf. 14 lystopada 2007 r.: zb. tez. Donetsk, 2008. S. 192–194. 9. Bondarevskyi V.H. Pravova svidomist ta pravovakultura v Ukraini: problemy yikh formuvannia. URL: http://www.info-library.com.ua/books-text-11939. html 10.Holovchenko V., Potomkin A. Pravovi mekhanizmy formuvannia pravosvidomosti studentiv. Pravo Ukrainy. 2006.№4. S. 100–103. 11. Yaroshevska T. Pravova osvita dlia studentiv vyshchykh tekhnichnykh navchalnykh zakladiv.Pravo Ukrainy. 2010. № 5. URL: http://www.info-pressa.com/article-385.html 12. Horbunova L. Rol pravovoi osvityv utverdzhenni verkhovenstva prava. Pravo Ukrainy. 2006. № 4. S. 152–158. 13. Kutyrkin A. Shliakhy rozvytkuteorii ta praktyky pravovoho vykhovannia naselennia Ukrainy. Pravo Ukrainy. 2008. №3. S. 122–125. 14. KostenkoO. Yurydychna osvita i pravove vykhovannia yak zasoby zabezpechennia pravoporiadku (shchodo yurydychnoiosvity i pravovoho vykhovannia “sotsialno-naturalistskoho” typu). Pravo Ukrainy. 2011. № 8. : http//www.infoТ.pressa.com/magazine-2.html 15. Kovalenko N. Yu. Formuvannia pravosvidomosti i pravovoi kultury studentiv vUkraini : avtoref. dysertatsii na zdobuttia naukovoho stupenia k.iu.n. : 12.00.01; Kyiv. nats. un-t im. T.Shevchenka.Kyiv, 2009. 19 s. 16. Demenko O. I. Pravosvidomist studentskoi molodi v Ukraini: teoretyko-pravove doslidzhennia :dysertatsiia na zdobuttia naukovoho stupenia k.iu.n. Kharkiv, 2012. URL: http://mydisser.com/ua/catalog/view/6/343/9540.html.