National sovereignty and problems of its realization in terms of democratic transformation in Ukraine: theoretical and legal aspect

2017;
: 304 - 312

Y. Bohiv «National sovereignty and problems of its realizationin terms of democratic transformation in Ukraine:theoretical and legal aspect» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-876-15...

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

The article deals with the research on understanding the peculiarities of ensuring national sovereignty principle of implementation by public authorities in terms of democratic transformation and formation of new law and order based on the modern constitutionalism values. Legal awareness peculiarities in the post-soviet period and certain aspects of the legal mechanism of providing national sovereignty are analyzed by the author. 

1. Barabash Yu. H. Narysy z konstytutsiynoho prava : zb. nauk. pr. [Essays are from a constitutional right : collection of scientific labours]. Kharkiv. Pravo Publ., 2012, 160 p. 
2. Koval’chuk V. B., Ishchuk S. I. Pravovi zasady hromadyans’koho suspil’stva ta derzhavnoyi vlady v protsesi demokratychnoyi lehitymatsiyi: monohrafiya [Legal principles of civil society and state power are in the process of democratic legitimation: monograph]. Ostroh, Vydavnytstvo Natsional’noho universytetu “Ostroz’ka akademiya” Publ., 2013, 268 p. 
3. Sotsiolohichne doslidzhennya „Hromads’kyy sektor i polityka: vzayemodiya, neytralitet chy borot’ba” (17–22 travnya 2013 roku) Fondu „Demokratychni initsiatyvy imeni Il’ka Kucheriva” ta Ukrayins’koho tsentru ekonomichnykh i politychnykh doslidzhen’ imeni O. Razumkova [Sociological research is the „Public sector and policy: co-operation, neutrality or fight” (on Mays, 17–22, 2013) of Fund, is „Democratic initiatives of the name of Il’ka Kucheriva” and Ukrainian center of economic and political researches of the name of O. Razumkova]. Available at:http://www.dif.org.ua/ua/polls/2013-year/gromadskii-sektor-i-politika-vz...
4. Yl’yn Y. A. O sushchnosty pravosoznanyya [About essence of sense of justice]. Moscow, Zertsalo Publ., 2003, pp. 159–400. (In Russian). 
5. Yablons’kyy V. M., Balakiryeva O. M., Byel’s’ka T. V. [ta in.] Rozvytok hromadyans’koho suspil’stva Ukrayiny v umovakh vnutrishnikh i zovnishnikh vyklykiv [Development of civil society of Ukraine is in the conditions of internal and external calls]. Kyiv,  NISD Publ., 2016, 72 p. 
6. Reyestr povidomlen’ suddiv pro vtruchannya v diyal’nist’ / Vyshcha rada pravosuddya [A register of reports of judges is about interference with activity / Higher advice of justice]. Available at: http://www.vru.gov.ua/add_text/203 
7. Prokopov D. Ye. Hromadyans’ke suspil’stvo i derzhava: pravovi problemy demarkatsiyi [Gromadyanske society and state: legal problems of demarcation]. Hromadyans’ke suspil’stvo v Ukrayini: problemy zabezpechennya pravotvorchoyi diyal’nosti: Materialy mizhnarodnoyi konferentsiyi) [Civil society in Ukraine: problems of providing of pravotvorchei activity: Materials of international conference]. Kyiv, NDI pryvatnoho prava ta pidpryyemnytstva Publ., 2008, 323 p. 
8. Ferhyuson A. Opyt ystoryy hrazhdanskoho obshchestva [Experience of history of civil society]. Moscow, Rosspэn Publ., 2000, 391 p. (In Russian). 
9. Pro vnesennya zmin do deyakykh zakoniv Ukrayiny shchodo osoblyvostey finansovoho kontrolyu okremykh katehoriy posadovykh osib: Zakon Ukrayiny vid 23.03.2017 roku [About making alteration in some laws of Ukraine in relation to the features of financial control of separate categories of public servants: A law of Ukraine is from 23.03.2017 year]. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny Publ., 2017, Vol. 14, 159 p. 
10. Sotsial’no-politychni nastroyi zhyteliv Ukrayiny ta reytynh pidtrymky politychnykh partiy i politychnykh lideriv: traven’ – cherven’ 2016 roku [Socio-political moods of habitants of Ukraine and rating of support of political parties and political leaders: May is June, 2016]. Available at: http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=628 
11. Pro vnesennya zmin do Zakonu Ukrayiny “Pro vybory narodnykh deputativ Ukrayiny” shchodo vyklyuchennya kandydativ u narodni deputaty Ukrayiny z vyborchoho spysku partiy u bahatomandatnomu vyborchomu okruzi: Zakon Ukrayiny vid 16.02.2016 roku [About making alteration in Law of Ukraine “On elections of folk deputies of Ukraine” in relation to the exception of candidates in folk deputies of Ukraine from the electoral roll of parties in a multicapability-based electoral district: A law of Ukraine is from 16.02.2016 year]. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny Publ., 2016, vol. 11, 126 p. 
12. Pro mistsevi vybory: Zakon Ukrayiny vid 14.07.2015 roku [About local elections: A law of Ukraine is from 14.07.2015 year of]. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny Publ., 2015, vol. 37–38, 366 p. 
13. Koval’chuk V. Ustanovcha vlada narodu ta suchasnyy konstytutsiynyy protses v Ukrayini [Constituent power of people and modern constitutional process is in Ukraine]. Teoriya i praktyka konstytutsionalizmu: ukrayins’kyy i zarubizhnyy dosvid : Materialy druhoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi [Theory and practice of constitutionalism: Ukrainian and foreign experience : Materials of the second naukovo-praktichnoy conference].Lviv., NNIPP NU „L’vivs’ka politekhnika” Publ., 2016, pp.  44–55 
14. Rechyts’kyy V. Do pytannya pro konstytutsiyno-pravovi harantiyi narodnoho suverenitetu v Ukrayini [To the question about constitutionally legal guarantees of folk sovereignty in Ukraine]. Visnyk Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny Publ., 2016, vol.  4–5, pp. 168–177 
15. Ishchuk S.  Do problemy pravovoho zabezpechennya myrnykh zibran’ v Ukrayini [To the problem of the legal providing of peaceful collections in Ukraine]. Teoriya i praktyka konstytutsionalizmu: ukrayins’kyy i zarubizhnyy dosvid : Materialy tret’oyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi [Theory and practice of constitutionalism: Ukrainian and foreign experience : Materials of the third naukovo-praktichnoy conference]. Lviv, NNIPP NU „L’vivs’ka politekhnika” Publ., 2017, pp. 29–32/