Legal basis of civil society and its interaction with the public authori

2017;
: pp. 90-97

S. Kovalchuk «Legal basis of civil society and its interaction with the public authorities» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-865-14...

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

The main theoretical legal principles and prerequisites of the concept of civil society forming in the theoretical and legal thought, the current state of interaction between civil society and public authorities are examined. The problems facing towards the introduction and implementation of democratic values of civil society, and solutions through reasonable balance of interests of public authorities and civil society in Ukraine are analyzed.
 

1. Hrudytsyna L. Yu., Petrov S. M. Hrazhdanskoe obshchestvo, narod y vlast: kontseptualnoe ponymanye y rossyyskaya spetsyfyka [Civil society, people and Power: conceptual understanding and
Russian specificity]. Hosudarstvo y pravo. 2012. No 6. 464 p.
2. Hehel H. V. Fylosofyya prava [Philosophy of Law]. M. : Mysl', 1990. 524 p.
3. Todyka Yu. M. Konstytutsiya Ukrayiny : problemy teoriyi i praktyky [Constitution of Ukraine: problems of theory and practice] : monohr. Kh. : Fakt, 2000. 608 p.
4. Konstytutsiyne pravo Ukrayiny [Constitutional Law of Ukraine]. K.: Ukrayinskyy tsentr pravnychykh studiy, 1999. 376 p.
5. Varenytsya V.A. Sotsial'nyy dialoh: hromadyanske suspilstvo ta demokratiya spivuchasti [Social dialogue: civil society and participatory democracy]. Pravo i Bezpeka. 2009. No 2
(29). URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Pib/2009_2/PB-2_37
6. Petryshyn O. Hromadyanske suspilstvo i derzhava : pytannya vzayemovidnosyn [Civil society and State: interrelation issues]. Visnyk Akademiyi pravovykh nauk Ukrayiny. 2006. No 4 (47). pp. 3–12.
7. Zakon Ukrayiny Pro zasady vnutrishnoyi i zovnishnoyi polityky 01 lypnya 2010 No. 2411-VI [The law of Ukraine On the foundations of internal and external politics]. URL: http://zakon3.rada.
gov.ua/laws/show/2411-17.
8. Shmytter F. Razmyshlenyya o hrazhdanskom obshchestve y konsolydatsyy demokratyy [Reflections on civil society and democracy consolidation]. Polys. 1996. No 5. pp. 11–26.
9. Berchenko H. V. Konstytutsiyni zasady hromadyanskoho suspil'stva v Ukrayini [Constitutional foundations of civil society in Ukraine] dys. kand. yuryd. Nauk : spets. 12.00.02. Konstytutsiyne pravo; munitsypalne pravo. Kh., 2011. 219 p.
10. Ukaz Pryzydenta Pro spryyannya rozvytku hromadyanskoho suspilstva v Ukrayini [On the promotion of civil society development in Ukraine] 26 lyutoho 2016 roku No 68/2016. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/68/2016.
11. Ukaz Prezydenta Pro zabezpechennya umov dlya bil'sh shyrokoyi uchasti hromads'kosti u formuvanni ta realizatsiyi derzhavnoyi polityky [The decree of
the President: On providing conditions for greater public participation in formation and implementation of public policy] vid 31 lypnya 2004 r. No 854. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/854/2004.
12. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny Pro zabezpechennya uchasti hromadskosti u formuvanni ta realizatsiyi derzhavnoyi polityky [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine On ensuring of public participation in formation and implementation of public policy] vid 03 lystopada 2010 r. No 996. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-2010-п.
13. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny Pro zatverdzhennya Poryadku spryyannya provedennyu hromadskoyi ekspertyzy diyalnosti orhaniv vykonavchoyi vlady [On approval of the promotion of civic expertise of the executive] vid 05 lys topada 2008 roku № 976. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/976-2008-п.
14. Zakon Ukrayiny Pro publichni zakupivli [On public procurement] vid 10 hrudnya 2016 roku No. 922-19. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/922-19.
15. Rishennya Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny vid 13 hrudnya 2001 roku № 18-rp/2001 (sprava pro molodizhni orhanizatsiyi) [The Decision of the
Constitutional Court of Ukraine (case of youth organizations)]. Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny. 2001. No51. p. 2310.