The role of national consciousness phenomenon in the state-legal space

2017;
: 56 - 60

І. Zharovs’ka «The role of national consciousness phenomenonin the state-legal space» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-876-15...

Authors:
1
Educational-Scientific Institute of Law and Psychology Lviv Polytechnic National University, D.Sc. (Law), Associate Professor

The article analyzes the problem of national identity value for the state-legal space. It’s positioned that consciousness of separate individual creates views, ideas, feelings about current or desired law, state, social and governmental processes. In state-government activities – national consciousness of the individual affects not only on the individual level, but also generates comprehensive national mass intentions. It’s stated that unacceptable is a form of government, contrary to the spirit and consciousness, mental attributes of the people that generates it.
 

1. Oborotov Yu. N. Traditsii i novatsii v pravovomrazvitii [Traditions and innovations in legal development]. Odessa : Yurid. l-ra Publ., 2001.
 
2. Aron R. Etapy razvitiya sotsiologicheskoi mysli [Stages of development of sociological thought]. obshch. red. i predisl. P. S. Gurevicha. Moskow : Progress-Politika Publ, 1992. 608 p.
 
3. Dmytriyenko Yu. M. Chomu ukrayins'ka pravova svidomist' bil'sh universal'no ta tradytsiyno statusna, anizh pravova svidomist' Ukrayiny [Why Ukrainian legal consciousness more universally and traditionally a status than legal consciousness Ukraine]. Dynamska naukowych badan-2010 : mater. VI Międzynarodowej nayk.-prakt. konf., 7-15 lipca 2010 roku. 2010.
 
Vol. 5. P. 76.
 
4. Pavlovs'ka-Kravchuk V. A. Pravosvidomist' yak mental'no-tsinnisna osnova prava [Legal awareness as mental-values based on human]. Pravova systema Ukrayiny u svitli suchasnykh aktyvnykh reformatsiynykh protsesiv : mizh nar. nauk.-prakt. konf. (m. Kyyiv, 29-30 hrudnya 2010 r.) : u 2 t. Kyiv : Tsent pravovykh nauk. doslidzh. Publ, 2010. Vol. 1. P. 28.
 
5. Lapin N. I. Problema sotsiokul'turnoi transformatsii [The problem of sociocultural transformation]. Voprosy filosofii. 2000.
 
No 6. pp. 7-9.
 
6. Arutyunov V. X., Svintsits'kyy V. M. Filosofiya hlobal'nykh problem suchasnosti. [Philosophy of global problems]. P. 114.
 
7. Muravyov V. Harmonizatsiya zakonodavstva i yevropeys'ka intehratsiya [Legislation and European Integration]. Pravo Ukrayiny. No 6. 2013. pp. 12-47.
 
8. Vdovychyn I. Ya. Svoboda osoby v praviy ukrayins'kiy politychniy dumtsi (20-30 rr. XX st.) : monohr. [Freedom of the person in the right Ukrainian political thought (20-30's. XX c.): monograms]. Ivano-Frankivs'k : Misto NV Publ, 2010. 705 p.
 
9. Oriicu E. "Law as Transposition" 51 International &Comparative Law Quarterly 205-223 (2002).
https://doi.org/10.1093/iclq/51.2.205
 
10. Lytvyn V. M. Realiyi postnovitn'oyi doby ta yiyi vyklyky dlya Ukrayiny [Postnovitnoyi day realities and its challenges for Ukraine]. Kresin O. Natsional'na derzhava v umovakh hlobalizatsiyi. O. Kresin, O. Tkachenko. Pravo Ukrayiny. 2007. No 6. pp. 147-154.
 
11. Sokolov V. N., Khaneev S. E. Vlast'. Politika. Massy [Power. Policy. Masses]. Odessa : Mayak Publ,