Formation the national idea as a basis for prevention of development of corruption in ukrainian society

Authors: 

O. Parhomenko-Kutsevil

The article analyzed the concept of national idea as the basis for the formation of national identity, and a factor preventing the development of corruption in Ukraine. The author substantiated that the national idea — a strategic goal, which is formed historically and aims to unite the country into a single nation, forms a single coordinate of values. The author has proved that the national idea as a factor in prevention of corruption in Ukraine should be expressed in the strategic goal that will direct the actions of Ukrainian citizens to prevent corruption, to form civil consciousness, to be responsible for their actions and inactivity.

 1. Пірен М., Етнополітика в Україні: соціо-психологічний аналіз. К. : Університет Україна, 2007. 408 с.
 2. Безклубенко С. Д. Національна ідея в контексті “загальнолюдських” цінностей // V Культурологічні читання пам’яті Володимира Подкопаєва “Культурологічний дискурс сучасного світу: від національної ідеї до глобалізаційної цивілізації” : матер. всеукр. наук.-практ. конф. (1 – 2 червня 2007 р., м. Київ). К., 2007. С. 13—19.
 3. Політологічний енциклопедичний словник / упоряд. В. П. Горбатенко ; за ред. Ю. С. Шемшученка, В. Д. Бабкіна, В. П. Горбатенко. 2-ге вид., доп. і перероб. К. : Довіра, 2004. 740 с.
 4. Там само. 740 с.
 5. Політологічний словник / Ю. С. Шемшученко (відп. ред.), В. П. Горбатенко (упоряд.). К. : Знання, 2005. 735 с.
 6. Там само. 735 с.
 7. Гринів О. Українська національна ідея як проблема науки. Етнічна історія народів Європи : зб. наук. пр. Вип. 9. К., 2001. С. 4—8.
 8. Фартушний А. Національна ідея як динамічна система духовних вартостей // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. Львів : Ін-т народознавства НАН України, 1999. Вип. 1. C. 12—37.
 9. Трачук В. Українська національна ідея як модернізаційний проект // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. Львів : Вид-во Нац. ун-ту “Львів. Політехніка”, 2007. Вип. 19. С. 154—159.
 10. Левченко Н. В. Національна ідея як чинник державотворення в Україні // Теорія та практика державного управління. 2009. Вип. 2. С. 66—75.
 11. Пашкова О. Тож чи потрібна українська національна ідея? URL : www.viche.info/journal/1064.
 12. Морарь М. В. Національна ідея як чинник консолідації українського суспільства // Політологія. 2014. № 8 (112). Серпень. С. 108—113.
 13. Чупрій Л. В. Становлення концепту “національна ідея” в контексті розвитку українознавства. URL : http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/20079.
 14. Шумка А. В., Сивак О. І. На шляху пошуку української національної ідеї // Військово-науковий вісник. 2009. Вип. 12. С. 222—232.
 15. Українська політична нація: ґенеза, стан, перспективи / В. С. Крисаченко, М. Т. Степико, О. С. Власюк [та ін.] ; за ред. В. С. Крисаченка. К. : НІСД, 2004. 648 с.
 16. Вадим К. Єдність країни та захист прав людини – це головні складові національної ідеї України. URL : http://blogs.pravda.com.ua/authors/kolesnichenko/ 4ece5ff698860/view_print/.
 17. Медведчук В. В. Сучасна українська національна ідея і актуальні питання державотворення : автореф. дис... д-ра юрид. наук : 12.00.01. К., 1997. 32 с.
 18. Радченко О. Національна ідея України – ціннісний підхід. URL : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/apdu/2009-1/doc/1/07.pdf.