Organizational and legal aspects of collection, analysis and use of information by bodies of the State fiscal service of Ukraine

2017;
: 147 - 154

N. Lytvyn «Organizational and legal aspects of collection, analysis and use of information by bodies of the state fiscal service of Ukraine» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-884-16...

Authors:
1
University of the State fiscal service of Ukraine Department of Administrative Law and Process and Customs Safety

In the scientific article the separate organizational and legal aspects of information and analytical activity of the bodies of the State fiscal service of Ukraine are examined, normative preconditions of such activity in tax and customs bodies are determined.
On the basis of the modern understanding of the legal support of informatization, the definition of the category “legal support for the collection, analysis and use of information in the bodies of the State fiscal service of Ukraine” was given as the activity of the relevant state bodies regarding the formation of a set of legal norms of the rules of conduct, the rights and duties of the fiscal services units in collecting, Analysis and use of information in the process of service activity.
It was pointed out that the transfer, reception, processing, and analysis of information and obtaining new knowledge based on them on each category of employees of the fiscal service and depending on the specifics of information needs, three categories of employees in the bodies of the state fiscal service were allocated: responsible for strategic decisions; Responsible for making tactical decisions; Responsible for making operational decisions. According to this classification, the information used in the fiscal service is divided into strategic planning information; Control information; Operational information.
The forms of interaction in the bodies of the State fiscal service of Ukraine are analyzed, which are divided into four conditional blocks: information exchange; Joint development of managerial decisions; Realization of the developed administrative decisions (at certain time periods and occurrence of corresponding situations); Conducting other various agreed measures that were not foreseen by written management decisions.
It is determined that standardization and unification of forms of documents, uniform normative reference information and uniform rules of information processing are the basis for formation of information space of the State fiscal service of Ukraine.
It is concluded that the organizational and legal aspects of the collection, analysis and use of information in the bodies of the State fiscal service of Ukraine is a permanent research activity covering a wide range of organizational measures and methodical methods for studying and evaluating information on the state of compliance with tax and customs legislation, the results of practical The activities of the fiscal authorities of Ukraine in carrying out the tasks assigned to them, as well as the conditions in which these tasks are carried out.

 

1. Pro zaxy'st prav lyudy'ny' i osnovopolozhny'x svobod [On the Protection of Human Rights and
 
Fundamental Freedoms]. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004. 2. Yevropejs'ka
 
konvenciya pro zaxy'st prav i osnovny'x svobod lyudy'ny' (1950 r.) [European Convention for the
 
Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (1950)]. Practice of the European Court of
 
Human Rights. Decision. Comments. Kiev, 1999, Vol. 2, 15-32 рр. 3. V. Bilonova., R. Kalyuzhny'j
 
Informacijne pravo ta informacijna bezpeka [Information law and information security]. Donetsk, 2001,
 
33-34 рр. 4. Kalyuzhny'j R. A., Shamraj V. O., Gavlovs'ky'j V. D., Guczalyuk M. V., Shvecz' M. Ya.,
 
Cy'mbalyuk V. S., Yacy'shy'n Yu. V., Lastovecz'ky'j A. S. Informacijne zabezpechennya upravlins'koyi
 
diyal'nosti v umovax informaty'zaciyi: organizacijno-pravovi py'tannya teoriyi i prakty'ky' (Information
 
provision of management activity in the conditions of informatization: organizational and legal questions
 
of theory and practice). Kiev, 2002, 296 р. 5. Moroz D. O. Administraty'vno-pravovi zasady' diyal'nosti
 
podatkovoyi miliciyi yak sub'yekta informacijny'x vidnosy'n Kand, Diss [Administrative and legal
 
principles of the activity of the tax militia as the subject of information relations Kand, Diss]. Irpin, 2016,
 
203 р. 6. Stacenko-Surguchova I. Pravove zabezpechennya informacijno-anality'chnoyi diyal'nosti v
 
sy'stemi organiv derzhavnoyi podatkovoyi sluzhby' Ukrayiny' [Legal support of information and
 
analytical activity in the system of bodies of the state tax service of Ukraine]. Entrepreneurship, economy
 
and law. 2006, Vol. 10, 61-64 рр. 7. Matviyenko O. V. Osnovy' informacijnogo menedzhmentu
 
(Fundamentals of information management). Kiev, Center for Educational Literature Publ., 2004, 128 р.
 
8. F. O. Yaroshenko, S. D. Bushuyev, G. G. Zabarny'j ta in. Organizaciya pravovoyi roboty' v organax
 
derzhavnoyi podatkovoyi sluzhby' Ukrayiny': teoriya, metodologiya, prakty'ka (Organization of legal
 
work in the bodies of the State Tax Service of Ukraine: theory, methodology, practice). Irpin, 2004, 440 р.
 
9. Pro zatverdzhennya Poryadku obminu podatkovoyu informaciyeyu za special'ny'my' py's'movy'my'
 
zapy'tamy' z kompetentny'my' organamy' inozemny'x krayin [On Approval of the Procedure for the
 
Exchange of Tax Information by Special Requests to the Written Inquiries with the Competent Authorities
 
of Foreign Countries]. Order of the Ministry of Finance of Ukraine on November 30, 2012. Availadle at:
 
http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/nakazi/62226.html. 10. Shvecz' M. Ya.; Za red.
 
V. V. Durdy'ncya ta in. Sy'stemna informaty'zaciya zakonotvorchoyi ta pravooxoronnoyi diyal'nosti
 
(System informatization of law-making and law-enforcement activity). Kiev, Teaching book Publ., 2005,
 
639 р. 11. Bachilo I. L. Informacionnoe pravo. Rol' i mesto v sisteme prava Rossijskoj Federacii
 
[Information law. The role and place in the system of law of the Russian Federation]. State and Law. 2001,
 
Vol. 2, 5-14 рр. 12. Zhangozha R. Do py'tannya rozshy'rennya informacijnogo prostoru Ukrayiny' [On
 
the issue of expanding the information space of Ukraine]. Strategic panorama. 2000, Vol. 3-4, 203-206 рр.
 
13. Semy'r'yanov D. Ya. Informacijno-anality'chne zabezpechennya upravlinnya pidrozdilamy'
 
podatkovoyi miliciyi Ukrayiny' Kand, Diss [Information and analytical support for the management of the
 
tax militia units of Ukraine Kand, Diss]. Irpin, 2004, 178 р. 14. Kalyuzhny'j R. A., Krupchan O. D.,
 
Pavlovs'ky'j V. D., Guczalyuk M. V., Shvecz' M. Ya., Cy'mbalyuk V. S. / za zag. red. M. Ya. Shvecya,
 
O. D. Krupchana Informaty'zaciya, pravo, upravlinnya (organizacijno-pravovi py'tannya)( Informatization,
 
law, management (organizational and legal issues). Kiev, Research Institute of Legal Informatics of the
 
APRU Publ., 2002, 191 р. 15. Knyazyev V. Filosofs'ko-metodologichni zasady' derzhavno-upravlins'ky'x
https://doi.org/10.1007/s00446-002-0086-0
 
rishen' [Philosophical and methodological principles of state-management decisions]. Bulletin of UADU.
 
2000, Vol. 2, 341-357 рр. 16. Ny'zhny'k N. R. Pro derzhavne upravlinnya, obyekt i predmet jogo teoriyi
 
[About state administration, object and subject of his theory]. Bulletin of UADU. 2000, Vol. 3, 56-61 рр.
 
17. Opanasyuk G. Stanovlennya derzhavnogo upravlinnya yak naukovoyi ta osvitn'oyi galuzi [Formation of
 
public administration as a scientific and educational branch]. Bulletin of UADU. 2000, Vol. 3, 331-336 рр.