The relationship of state and public control in the field of health care

Mariana POVALENA, Ivanna HULA " The relationship of state and public control in the field of health care".

https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-11-number-1-41...

1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University

Abstract. The scientific article focuses on factors that indicate the relevance of the study of state and public control in the field of health care as an object of legal regulation. Such factors include the unsatisfactory state of health of the population, the observance of human rights in the field of health care, the quality and efficiency of the medical reform, the quality of the provision of medical services, etc. Therefore, the study of the characteristics of the relationship and legal regulation of state and public control in the field of health care is extremely relevant.

In order to thoroughly reveal the purpose of the scientific article, the concept of the category "control" in various spheres of social existence was investigated and the peculiarities of control were considered through the prism of the opinions of experts in legal scientific research. The existing legislative provisions and the established practice of state and public control in the field of health care are analyzed. The existing regulatory and legal basis for monitoring compliance with legislation in the field of health care in Ukraine by the state and public organizations is characterized. The activity of subjects of state and public control and supervision in the field of health care is characterized.

The competence and powers, the order of formation and regulation of the performance of their functions by the bodies of state and public control of the supervisory boards at health care institutions and management bodies of the health care system were studied. The procedure for public control by members of observation and public councils is determined. Issues within the competence of the specified councils were considered. It was found that their main authority is to control compliance with the legislation in the activities of a certain authority or health care institution.

 1. Derzhavne upravlinnia v Ukraini : navchalnyi posibnyk / za zah. red. V. B. Averianov [Public administration in Ukraine: A Textbook] (1999). K. : Vyd TOV «SOMY». 265 р. [in Ukrainian].
 2. Stetsenko S.H.(2011) Administratyvne pravo Ukrainy: navch. posib. Vyd. 3-tie, pererob. ta dop. [Administrative law of Ukraine] Kyiv: Atika. 624 р. [in Ukrainian].
 3. Shestak V.S. (2002) Derzhavnyi kontrol v suchasnii Ukraini (teoretyko-pravovi pytannia). [State control in modern Ukraine (theoretical and legal issues)]. Doctor’s thesis. Х., 2002. 195 р . [in Ukrainian].
 4. Knysh, S. V. (2019). Vidnosyny u sferi okhorony zdorovia v Ukraini: administratyvno-pravovyi aspekt: monohrafiia. [Relations in the field of health care in Ukraine: administrative and legal aspect: a monograph]. Kyiv: Osvita Ukrainy [in Ukrainian].
 5. Teremetskyi, V. I. (2012). Podatkovi pravovidnosyny v Ukraini: monohrafiia. [Tax relations in Ukraine: monograph]. Kharkiv: Dysa plius [in Ukrainian].
 6. Vasyliev, S. V., & Lazariev, V. V. (2017). Spetsyfika derzhavnoho nahliadu u sferi obihu likarskykh zasobiv.[ Specifics of state supervision in the field of circulation of medicines]. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo, 1, 55–58. [in Ukrainian].
 7. Bartel, S. H. (2005). Deiaki problemy vprovadzhennia demokratychnoho tsyvilnoho kontroliu za diialnistiu militsii. [Some problems of introduction of democratic civil control over police activity]. Yurydychna Ukraina,6, 67–71. [in Ukrainian].
 8. Konstytutsiia Ukrainy (1996, Jule, 28) № 254k/96. [Constitution of Ukraine]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text.  [in Ukrainian].
 9. Pro Upovnovazhenoho Verkhovnoi Rady Ukrainy z prav liudyny (1997, December, 23) № 776/97-ВР [About the Commissioner for Human Rights of the Verkhovna Rada of Ukraine]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/776/97-%D0%B2%D1%80#Text. [in Ukrainian].
 10. Pro Radu natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy (1998, March, 05) № 183/98-ВР [About the National Security and Defense Council of Ukraine]. URL: https://ips.ligazakon.net/document/Z980183?an=1. [in Ukrainian].
 11. Pro tsentralni orhany vykonavchoi vlady (2011, March, 07) № 3166-VI [About central bodies of executive power] URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3166-17#Text. [in Ukrainian].
 12. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Ministerstvo vnutrishnikh sprav Ukrainy (2015, Оctober, 28) № 878 [On the approval of the Regulation on the Ministry of Internal Affairs of Ukraine]URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/878-2015-%D0%BF#Text [in Ukrainian].
 13. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Ministerstvo rozvytku hromad ta terytorii Ukrainy (2014, April, 30) № 197 [On the approval of the Regulation on the Ministry of Development of Communities and Territories of Ukraine] URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/197-2014-%D0%BF#Text [in Ukrainian].
 14. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Ministerstvo sotsialnoi polityky Ukrainy (2015, June, 17) № 423 [On the approval of the Regulation on the Ministry of Social Policy of Ukraine] URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/423-2015-%D0%BF#Text. [in Ukrainian].
 15. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Ministerstvo okhorony zdorovia Ukrainy (2015, March, 05) № 267 [On the approval of the Regulation on the Ministry of Health of Ukraine]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/267-2015-%D0%BF#Text. [in Ukrainian].
 16. Kushnir S. M. (2011) Pravovi zasoby hromadskoho kontroliu v mekhanizmi pravovoho rehuliuvannia [Legal means of public control in the mechanism of legal regulation] Doctor’s thesis. Zaporizhzhia, 20 р. [in Ukrainian].
 17. Rohatina L. P. (2015) Hromadskyi kontrol nad derzhavoiu: sutnist, mekhanizmy realizatsii ta perspektyvy rozvytku. [Public control over the state: essence, implementation mechanisms and development prospects]. Doctor’s thesis. Odesa, 175 р. [in Ukrainian].
 18. Osnovy zakonodavstva Ukrainy pro okhoronu zdorovia (1992, November 19) [Law of Ukraine Fundamentals of the legislation of Ukraine on health care] № 2801-XII. URL: //zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12#Text [in Ukrainian]. [in Ukrainian].
 19. Sitsinska M.V. (2013) Elementy hromadskoho kontroliu v systemi demokratychnoho tsyvilnoho kontroliu nad sektorom bezpeky i oborony. [Elements of public control in the system of democratic civil control over the security and defense sector. Investments: practice and experience]. Investytsii: praktyka ta dosvid, № 14. Р. 115. [in Ukrainian].