Directors of realization of school education

2018;
: 86-92

Khomyshyn І. "Directors of realization of school education".
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-5-number-889-17...

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

The article analyzes the status of legal regulation of school education and outlines the key directions of reforming general secondary education. It was clarified that the concept of 87 realization of the state policy in the sphere of reforming of general secondary education "New Ukrainian School" for the period up to 2029 envisages the development of a new law "On general secondary education" and an action plan for reforming the system of general secondary education. The necessity of reforming secondary education is dictated by time, new requirements of society. The legislator forms a new regulatory framework, which, in the event of successful implementation of the declared provisions, will ensure the development of highquality, affordable school education in Ukraine.

1. Pro skhvalennia Kontseptsii realizatsii derzhavnoi polityky u sferi reformuvannia zahalnoi serednoi osvity “Nova ukrainska shkola” na period do 2029 roku: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid14.12.2016. [On Approval of the Concept for the Implementation of the State Policy in the Field of General Secondary Education Reform "New Ukrainian School" for the period up to 2029: Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 14.12.2016.]. Availableat: https://www.kmu.gov.ua/ ua/npas/249613934 2. Nova ukrainska shkola: kontseptualni zasady reformuvannia serednoi osvity. Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy [New Ukrainian School: Conceptual Principles for Reforming Secondary Education. Ministry of Education and Science of Ukraine]. Availableat: https://mon. gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf 3. Karpenko N. M. Orhanizatsiino ekonomichnyi mekhanizm derzhavnoho rehuliuvannia rozvytku zahalnoi serednoi osvity v Ukraini. dys… kandydata nauk z derzhavnoho upravlinnia za spets. 25.00.02. [Organizational and Economic Mechanism of State Regulation of the Development of General Secondary Education in Ukraine.]. Availableat: https://www.dsau.dp.ua/ua/page/photo/dis_karpenko.pdf 4. Kremen V. H. Problemy yakosti ukrainskoi osvity v konteksti suchasnykh tsyvilizatsiinykh zmin [Problems of the quality of Ukrainian education in the context of modern civilizational changes.]. Ukrainskyi pedahohichnyi zhurnal. 2015. No. 1. рр. 8−15. Availableat: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrpj_2015_1_4. 5. Natsionalna stratehiia rozvytku osvity v Ukraini na period do 2021 roku: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 25.06.2013 [National Strategy for the Development of Education in Ukraine until 2021]. Availableat: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/344/2013 6. Pro osvitu: Zakon Ukrainy vid 05.09.2017 № 2145- VIII. [About education: Law of Ukraine dated September 5, 2017 No. 2145-VIII]. Availableat: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 7. Pro zatverdzhennia i vvedennia v diiu pereliku natsionalnykh osvitnikh indykatoriv efektyvnosti ta yakosti zahalnoi serednoi osvity ta metodolohii yikh obrakhunku: Nakaz MON Ukrainy № 1116 vid 19.09.2016. [On Approval and Introduction of the List of National Educational Indicators of Efficiency and Quality of General Secondary Education and Methodology for their Calculation]. Availableat: http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/6223- 8. Bezzub I. Reforma serednoi osvity v Ukraini [Reform of secondary education in Ukraine]. Availableat: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2367:... catid=8&Itemid=350 9. Matukhin D. L., Nizkodubov G. A. Kompetentnostnyi podkhod v sisteme vysshego professional'nogo obrazovaniya [Competence approach in the system of higher professional education]. Yazyk i kul'tura. 2013. No. 1 (21). Availableat: https://cyberleninka.ru/ article/n/kompetentnostnyy-podhod-v-sisteme-vysshego-professionalnogo-obrazovaniya. 10. Kurko M. N. Stan ta normatyvno-pravove vrehuliuvannia finansovoho zabezpechennia osvity. [Stan is the normative and legal rule of the financial backstopping industry]. Pravo i Bezpeka. 2010. No. 1. pp. 140− 143. Availableat: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2010_1_33. 11. Pro zatverdzhennia formuly rozpodilu osvitnoi subventsii mizh mistsevymy biudzhetamy: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 27 hrudnia 2017 r. No. 1088 [About the solidification of the wording of the bankrupt subordination of subventions to the municipal budgets]. Availableat: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249793319 12. Kovalchuk O. Avtonomiia shkoly yak stratehiia detsentralizatsii osvity (dosvid yevropeiskykh krain) [School autonomy as a strategy for the decentralization of education (European countries experience)]. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia pedahohichna. No. 26. 2010 Availableat: http://publications. lnu.edu.ua/bulletins/index.php/pedagogics/article/view/4933