Features of planning of pre-trial investigation of murders : theoretical and practical aspects

2018;
: 149-155

Cherepuschak V., Hula L. "Features of planning of pre-trial investigation of murders : theoretical and practical aspects".
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-5-number-889-17...

1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology
2
Ph.D

A concept and maintenance of planning of investigation of murders are exposed in the
article. Scientific developments of problem of planning of crimes are analysed against life and
health of person. The separate signs of murders are certain that must be taken into account at
the stowage of plan of their investigation. The basic mandatory members of planning of
investigation of murders are outlined. Planning of separate investigators) is certain search)
actions depending on the method of commission of crime.

1. Iedynyi zvit kryminalnykh pravoporushen za sichen-hruden 2016 r. [The only report of criminaloffenses for January-December 2016]. - Kyiv. HPU, 2017. - 45 p. 2. Arzumanian T. M. Nastolnaiaknyha sledovatelia [Table book of investigator]. Pod. obshch. red. Heneralnoho Prokurora SSSR SafonovaH. N. - Moscow. Hosudarstvennoe izdatelstvo yurydycheskoi literatury Publ, 1949. - 880 p. 3. Tarasov-Rodionov P. I. Kryminalistyka. Ch. 2. [Criminalistics]. - Moscow. Hosudarstvennoe izdatelstvoyurydycheskoi literatury Publ, 1952. - 880 p. 4. Kriminalistyka. Kriminalisticheskaya taktika[Criminalistics. Criminalistics tactics]. pod red. professora R. S. Belkyna i dotsenta H. H. Zuikova. -Moscow: VSh MVD SSSR Publ, 1970. - Vol. 2. - 478 p. 5. Belkyn R. S. Krymynalystycheskoe uchenye ofiksatsii dokazatelstvennoi informatsii. Kurs kriminalistiki : ucheb. posob. dla vuzov. [Forensic scienceon the fixation of evidence. Course of criminalistics]. 3-e yzd., dop. - Moscow: Yunyty-Dana Publ,2001. - 837 p. 6. Kryminalistyka. [Criminalistics]. Pidruchnyk V. V. Piaskovskyi, Iu. M. Chernous,A. V. Ishchenko, O. O. Alieksieev ta in. - Kyiv : "Tsentr uchbovoi literatury" Publ, 2015. - 544 p.7. Kryminalistyka. [Criminalistics]. Pidruchnyk. Kol. avt. : V. Iu. Shepitko, V. O. Konovalova,V. A. Zhuravel, ta in. Za red. prof. V. Iu. Shepitko. - 4-te vyd. pererob i dopov. - Kyiv. Pravo Publ,2010. - 464 p. 8. Nastilna knyha slidchoho. [Table book of investigator]. M. I. Panov, V. Iu. Shepitko,V. O. Konovalova ta in. - Kyiv : In Yure Publ, 2011. - 736 p. 9. Barygina A. A., Maiorov V. I.Orhanyzatsyia rassledovanyia seryinykh seksualnykh ubyistv : nauch.-prakt. posobye. [Organization ofinvestigation of serial sexual murders]. - Moscow: Yurlytynform Publ, 2011. - 280 p. 10. U Lvivskiioblasti vbyly shkoliarku: napivholu divchynu znaishly bilia tserkvy [In the Lviv region, a schoolgirl waskilled: a half-girly girl was found near the church. ] Available at: https://ukr. segodnya. ua/regions/-526768.html. 11. Horiachev E. K., Tyshutyna I. V. Taktyko-krymynalystycheskoe obespechenyerassledovanyia prestuplenyi [Providing of investigation of crimes]. - Moscow. Yurlytynform Publ,2006. - 128 p. 12. Belkyn R. S. Kurs krymynalystyky. [Course of criminalistics]. v 3 t: Chastnyekrymynalystycheskye teoryy. - Moskva: Yuryst, 1997. - 360 p. 13. Zlovmysnyky, yaki pozviriachomuhttps://doi.org/10.1023/A:1005703303537vbyly dvokh prodavtsiv u Boryslavi, vynesly iz mahazynu 23 telefony i 25 tysiach. [Attackers who brutallykilled two sellers in Boryslav brought 23 phones and 25, 000 out of the store. ]. Available at: https://www.google. com. ua/search?q=