Use of tactical receptions in investigation of crimes perfect by the organized criminal groups

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 845(10): 515–521

Authors: 

L. Hula

In the article maintenance and concept of tactical receptions are considered at carried out inquisitional (search) actions. Features are certain that must be taken into account at the choice of tactical reception during realization of inquisitional (search actions in investigation of crimes accomplished by the organized criminal groups. Basic factors are outlined that influence at choice concrete tactical reception from realization of inquisitional (search) actions in investigation of the marked crimes.

1. Ugolovnaya taktika: Rukovodstvo k rassledovaniyu prestuplenii: Perevod s nemetskogo / Veingart A.; Per. pod red., s prim.: V. I. Lebedev. [The criminal tactics: A guide to the investigation of crimes: Translated from the German]. Sankt-Peterburg, “Vestnik politsii” Publ. 1912. 293 p. 2. Koni A. F. Sobr. soch., t. 1. Iz zapisok sudebnogo deyatelya. T. 1 [Collected Works T.1 From the notes of the court figure]. Maskva, Tip. T-va I. D. Sytina Publ. 1914. 659 p. 3. Suchasnyy tlumachnyy slovnyk ukrayins’koyi movy: 100 000 sliv / Za zah. red. dok-ra filol. nauk prof. V. V. Dubichyns’koho.[ Modern Ukrainian Language Dictionary 100 000 words]. Kharkiv.“ShKOLA” Publ. 2009. 1008 p. 4. Vinberg A. I. O nauchnykh osnovakh kriminalisticheskoi taktiki. [About the scientific basis of forensic tactics]. Pravovedenie. 1965. vol. 3. pp. 78–82. 5. Vasil’ev A. N. Problemy
kriminalistiki. (Tezisy dokladov). [Problems of Criminalistics. (Abstracts).]. Kharkov. Khar’kovskii yuridicheskii institute. 1969. pp. 7-11. 6. Belkin R. S. Predmet, sistema, zadachi i metody sovetskoi kriminalistiki. - V sb. Kriminalisticheskaya ekspertiza.[The subject,system, objectives and methods of the Soviet criminology]. Maskva. VSh MOOP RSFSR Publ. vol. 1. 1966. 168 p. 7. Davydov V. I. Psikhologicheskie priemy doprosa obvinyaemogo. [Psychological methods of interrogation of the accused]. Maskva. Voprosy psikhologii Publ. 1966. Vol. 6. pp.112-115. 8. Nastil’na knyha slidchoho / M. P. Panov, V. M. Shepit’ko, V. O. Konovalova (ta in.) [Investigation Handbook]. Kyiv. Vyd. Dim. “In Yure” Publ. 2011. 736 p. 9. Sovetskaya kriminalistika. Teoreticheskie problemy. [Soviet criminology. Theoretical problems.] Maskva. Yurid. lit. Publ. 1978. 192 p. 10. Hula L. F. Orhanizatsiyno-pravovi ta taktychni osnovy diyal’nosti pidrozdiliv OVS u protydiyi zlochynam, shcho vchynyayut’sya orhanizovanymy zlochynnymy hrupamy. avtoref. na zdobuttya nauk. stupenya dok. yuryd. nauk: spets. 12.00.09. “Kryminal’nyy protses ta kryminalistyka; sudova ekspertyza; operatyvno-rozshukova diyal’nist’”[The organizational and tactical framework for police units in combating crimes committed by organized criminal groups]. Kyiv. NAVS Publ. 2014. 37 p. 11. Belkin R. S. Kriminalisticheskoe uchenie o fiksatsii dokazatel’stvennoi informatsii. Kurs kriminalistiki : ucheb. posob. dlya vuzov.[Criminalistic doctrine of evidentiary information fixation]. Maskva. Yuniti-Dana Publ. 2001. Vol. 3. 837 p. 12. Osnovy borot’by z orhanizovanoyu zlochynnistyu : monohrafiya / pid red. V. S. Ovchyns’koho, V. E. Eminova, N. P. Yablokova [Fundamentals fight against organized crime]. Moskva. INFRA-M Publ. 1996. 400 p. 13. Mizhnarodna politseys’ka entsyklopediya: u 10 t. vidp. red.: Ye. M. Moisyeyev, V. Ya. Tatsiy, Yu. S. Shemshuchenko [International police encyclopedia] Kyiv. Atika Publ. 2009. – T. V. Kryminal’no-protsesual’na ta kryminalistychna diyal’nist’ politseys’kykh orhanizatsiy. - 1008 p. 14. Hula L. F. Osoblyvosti rozsliduvannya zlochyniv, uchynenykh orhanizovanymy zlochynnymy hrupamy. Naukovyy visnyk L’vivs’koho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh . Seriya yurydychna / holovnyy redaktor V. V. Sereda. [Features of investigation of crimes committed by organized criminal groups]. L’viv. L’vDUVS Publ. 2015. Vol. 3. pp. 170-180.