Peculiarities of protection by the European Court of human rights not to be subjected to torture and other forms of violent cruel, inhuman, or degrading treatment and punishment

2018;
: pp. 38-44
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

The article analyzes the sphere of application for Article 3 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. Based on the decisions of the European Court of Human Rights, the distinction between the concepts of torture and inhuman treatment has been researched. Attention is drawn to the absolute character of Article 3 of the Convention, regardless of circumstances or situations. It has been shown that the Court, when deciding whether a particular treatment of a person is degrading, takes into account the purpose for which such actions were carried out. However, a violation of Article 3 of the Convention is possible without such a purpose. Examples of the application of the European Court of Human Rights practice by the national courts of Ukraine are shown.

1. Zahalna deklaratsiia prav liudyny: rezoliutsiia 217 A (III) Heneralnoi Asamblei OON vid 10
hrudnia 1948 r. [The Universal Declaration of Human Rightson December 10, 1948.] URL:
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_015. 2. Mizhnarodnyi pakt pro hromadianski i politychni prava
vid 16 hrudnia 1966 r. [The International Covenant on Civil and Political Rights on December 16, 1966.]
URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_043. 3. Krapyvin Ye. Zaborona katuvan ta zhorstokoho
povodzhennia u diialnosti ukrainskoi politsii [Prohibition of torture and ill-treatment in the activities of
the Ukrainian police]. Prava liudyny v diialnosti ukrainskoi politsii, 2016. Naukovo-praktychne vydannia.
Human Rights in the Activities of the Ukrainian Police, 2016. Scientific and Practical Edition, Kyiv,
Sofiia-APubl, 2017, 304 p. 4. Fulei T. I. Zastosuvannia praktyky Yevropeiskoho sudu z prav liudyny pry
zdiisnenni pravosuddia: Naukovo-metodychnyi posibnyk dlia suddiv [Application of the practice of the
European Court of Human Rights in the administration of justice: Scientific and methodical manual for
judges]. 2-he vyd. vypr., dopov. Kyiv, 2015, 208 p. 5. Zaitsev Yu. Stattia 3 Yevropeiskoi konventsii z prav
liudyny: spetsyfika tlumachennia ta zastosuvannia [Article 3 of the European Convention on Human
Rights: Specificity of Interpretation and Use]. Zaborona katuvannia. Praktyka Yevropeiskoho sudu z prav
liudyny. Ukrainskyi Tsentr Pravnychykh Studii, 2001. pp. 11–18. 6. Lutkovska V. Yevropeiski standarty
zaborony katuvannia [European standards for the prohibition of torture]. Zaborona katuvannia. Praktyka
Yevropeiskoho sudu z prav liudyny. Ukrainskyi Tsentr Pravnychykh Studii, 2001. pp. 5–9. 7. Rishennya
Yevropeys'koho sudu z prav lyudyny u spravi «Selmuni proty Frantsii» on July 28, 1999. [The Judgment
of the European Court of Human Rights in the case Affaire Selmouni v. France]. Zaborona katuvannia.
Praktyka Yevropeiskoho sudu z prav liudyny. Ukrainskyi Tsentr Pravnychykh Studii, 2001, pp. 67–106.
8. Rishennya Yevropeys'koho sudu z prav lyudyny u spravi «Berktai proty Turechchyny» on March 01,
2001. [The Judgment of the European Court of Human Rights in the case Affaire Berktay v. Turquie].
Zaborona katuvannia. Praktyka Yevropeiskoho sudu z prav liudyny. Ukrainskyi Tsentr Pravnychykh
Studii, 2001. pp.139–192. 9. De Sal'via M. Precedenty Evropejskogo suda po pravam cheloveka.
Rukovodjashhie principy sudebnoj praktiki, otnosjashhiesja k Evropejskoj konvencii o zashhite prav
cheloveka i osnovnyh svobod: sudebnaja praktika s 1960 po 2002 r., [Precedents of the European Court
of Human Rights. Judicial Practice Guidelines Related to the European Convention for the Protection of
Human Rights and Fundamental Freedoms: Judicial Practice from 1960 to 2002], SPb.: Yuryd. tsentr
Press, 2004. 1071 p. 10. Nazarov V. V. Pravo lyudyny na povahu do yiyi hidnosti : natsional'ni ta
mizhnarodni aspekty [The right to respect for his dignity, national and international aspects]. Naukovyy
visnyk Chernivets'koho universytetu – Scientific Bulletin of Chernivtsi University, 2008, Vol. 435, pp. 18–20.
11. Rishennya Yevropeys'koho sudu z prav lyudyny u spravi «Prais proty Spoluchenoho Korolivstva» on
July 10, 2001. [The Judgment of the European Court of Human Rights in the case of Price v. the United
Kingdom]. Zaborona katuvannia. Praktyka Yevropeiskoho sudu z prav liudyny. Ukrainskyi Tsentr
Pravnychykh Studii, 2001. pp. 107–122. 12. Zakonodavstvo Ukrainy proty katuvan ta inshykh
zhorstokykh, neliudskykh abo takykh, shcho prynyzhuiut hidnist vydiv povodzhennia i pokaran.
Naukovo-praktychnyi komentar. Redkol.: Khavroniuk M. I., Hatseliuk V. O. [The legislation of Ukraine
against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. Scientific and Practical
Commentary], Kyiv: VAITE Publ, 2014. 320 p. 13. Monitorinh nezakonnoho nasylstva v militsii (2004–
2015 rr.): Kol. avt. [Monitoring of Unlawful Violence in the Militia (2004–2015years)]. Kharkiv,
Kharkivskyi instytut sotsialnykh doslidzhenPubl [Kharkiv Institute of Social Research], 2015. 328 p.
14. Rishennya Yevropeys'koho sudu z prav lyudyny u spravi «Makhmut Kaiia proty Turechchyny» on
March 28, 2000. [The Judgment of the European Court of Human Rights in the case of Mahmut Kaya v.
Turkey]. Praktyka Yevropeiskoho sudu z prav liudyny. Rishennia. Komentari, 2000. No. 2. 15. Vyrok
Dzerzhynskoho miskoho sudu Donetskoi oblastim on August 15, 2017. sprava [case number]
No. 225/5572/16-k, suddi: Cheliubieieva Ye. V, Tkach H. V., Kachalenko Ye. V. [The verdict of the Dzerzhinsky
City Court of Donetsk region]. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/68278877.
16. Vyrok Frankivskoho raionnoho sudu m. Lvovaon April 18, 2016. sprava [case number]
No. 465/6994/15k, suddia Lozynskyi B. M. [The verdict of the Frankivsk District Court of Lviv].
URL:http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/57531165. 17. Vyrok Stryiskoho miskraionnoho sudu
Lvivskoi oblastion 23 February, 2017.sprava [case number] No. 453/1194/16-k, holovuiuchyi suddia
[presiding judge] Hrytsai M. M. [The verdict of the Stryi city court of Lviv region].
URL:http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/55713195.

Tsebenko S. "Peculiarities of protection by the European Court of human rights not to be subjected to torture and other forms of violent cruel, inhuman, or degrading treatment and punishment" http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-5-number-894-18-2018/peculiarities-protection-european-court-human