Satisfaction of criminal transmission and the problem of its legislative security

2018;
: 141-145
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology
2
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

The article is devoted to the problem of determining the essence of criminal prosecution
as an institution of criminal procedural law. , as well as establishing the ratio of prosecution in
criminal proceedings and prosecution. On the basis of the research of the scientific positions of
certain scholars-processualists on the essence of criminal prosecution as a criminal procedural
category, it was concluded that criminal prosecution is the leading independent function of
criminal proceedings, which covers: the beginning of pre-trial criminal proceedings by making
information to the IDRD, notification of suspicion to a particular person, obtaining evidence
proving suspicion of a criminal offense, justification of the prosecution of the defendant’s guilt
and the need to apply it criminal punishment.

1. Kryminalnyj procesualnyj kodeks Ukrayiny [Crimean procedural code of Ukraine]. K., 2018.
2. Koncepciya reformuvannya kryminalnoyi yustyciyi Ukrayiny, zatverdzhena Ukazom Prezy`denta
Ukrayiny vid 8 kvitnya 2008 roku [The Concept of the Reform of the Criminal Justice of Ukraine,
approved by the Decree of the President of Ukraine of April 8, 2008 No. 311]. URL :
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/311/2008 3.Rekomendaciyi Rec (2000) 19 Komitetu Ministriv Rady
Yevropy derzhavam-chlenam shhodo roli prokuratury v systemi kryminalnogo pravosuddya, yaki
uxvaleni Komitetom Ministriv 6 zhovtnya 2000 roku [Recommendation Rec (2000) 19 of the Committee
of Ministers of the Council of Europe to member states on the role of the prosecutor’s office in the criminal
justice system, adopted by the Committee of Ministers on October 6, 2000]. URL:
http://www.refworld.org.ru/cgibin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?. 4. Kryminalno-procesualni funkciyi:
teoriya, metodologiya ta praktyka realizaciyi na osnovi polozhen Kry`minalnogo procesualnogo
kodeksu.[ Criminal-procedural functions: theory, methodology and practice of realization on the basis of
the provisions of the Criminal Procedural Code]. 2012 r. Monografiya: Glovyuk I. V. Odesa: Yurydychna
literatura. 2015. 712 p. 5.Rol prokurora v dokazuvanni:Monografiya (A. I. Palyux, M. W. Huzela,
H. S. Ry`marchuk, I.I.Cylyuryk) [The role of the prosecutor in proving: Monograph (A. I. Palyukh,
M. W. Huzela, G. S. Rimarchuk, I. I. Tsilyurik)]. L`viv: Ukr. akad. drukarstva. 2017. 184 s. 6. Lucyk W.
Funkciyi prokurora v dosudovyx stadiyax kryminalnogo sudochynstva Ukrayiny[Functions of the
prosecutor v dosudovyx stadiyax kryminalnogo sudochynstva Ukrayiny]. URL:
http://radnuk.info/home/24222-2013-05-14-17-01-20.html. 7. Ostapecz` V. Spivvidnoshennya ponyat`
«derzhavne obvynuvachennya» ta «kryminalne peresliduvannya» u proekti kryminalnogo
procesualnogo kodeksu Ukrayiny[Correlation between the concepts of "state prosecution" and
"prosecution" in the draft criminal procedural code of Ukraine]. Visnyk nacionalnoyi akademiyi
prokuratury Ukrayiny, #2, 2009. Kyyiv, 2009. P. 114–118. 8. Teoriya kryminalnogo peresliduvannya
[The theory of criminal prosecution]: Monografiya / V. A. Gry`nchak, I. Ya. Zayacz`, V. I. Petlyuk,
G. M. Fedushhak-Paslavs`ka]. L`viv: LNU imeni Ivana Franka, 2017. 208 р.

Paliukh A., Huzela M. "Satisfaction of criminal transmission and the problem of its legislative security" http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-5-number-902-19-2018/satisfaction-criminal-transmission-and