About administrative penalties and their influence on security of road traffic in Ukraine

2018;
: 100-108

Ostapenko O. "About administrative penalties and their influence on security
of road traffic in Ukraine"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-5-number-906-20...

1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

The article deals with issues of administrative responsibility for violations committed by
drivers of vehicles and fixed with modern technical means of registration.
The analysis provides an opportunity to propose an author's vision of the effectiveness of
the use of administrative punishments for violating the Road Traffic Rules in Ukraine, as well
as their systematization on objects of illegal encroachment.

1. Kufryk B. (2018) ”Yevroblyakhy” teper deshevshe ["Eurobugs" is now cheaper]. Ekspres
Express. November 15-22. no. 46 (9922) (in Ukrainian). 2. Martynyk, B. (2018) (Ne) bezpeka rukhu na
dorohakh Ukrayiny [(No) safety of traffic on the roads of Ukraine]. Ekspres Express. November 15–22.
no. 46 (9922) (in Ukrainian). 3. Zakon Ukrai'ny “Pro nacional'nu policiju” [The law of Ukraine is “On a
national police”]. Sumy: TOV “VVP NOTIS”. 2015. 84 p. (in Ukrainian). 4. Nakaz MVS Ukrayiny vid
07.11.2015 roku 1395 “Pro zatverdzhennya Instruktsiyi z oformlennya politseys'kymy materialiv pro
administratyvni pravoporushennya u sferi zabezpechennya bezpeky dorozhn'oho rukhu”: Osnovni
normatyvni dokumenty v diyal'nosti politseys'kykh v Ukrayini: chynne zakonodavstvo zi zminamy ta
dopov. Stanom na 1 hrudnya 2016 r. [Order of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine dated November 7,
2015, No. 1395 "On Approval of the Instruction on the Issue of Police Materials on Administrative
Violations in the Field of Road Traffic Safety"]. Kyiv: Palyvoda A.V. 2016. 132 p. (in Ukrainian).
5. Kuz'min, S.A., Kucherenko M. S. (ed.) (2017) Postanovy Plenumiv Verkhovnoho Sudu Ukrayiny ta
vyshchykh spetsializovanykh Sudiv Ukrayiny v kryminal'nykh ta administratyvnykh provadzhennyakh:
(ofits. tekst) [Decisions of the Plenary Sessions of the Supreme Court of Ukraine and the Supreme
Specialized Courts of Ukraine in criminal and administrative proceedings]. Kyiv: Palyvoda A. V. 872 p.
(in Ukrainian). 6. Pravyla dorozhn'ogo ruhu Ukrai'ny zi zminamy ta dopov. stanom na 14 kvitnja 2016
roku: (ofic. tekst) [The Rule travelling motion of Ukraine]. Kyiv: Palyvoda A. V. (in Ukrainian).
7. Shemshuchenko, Ju.S. (ed.) (2012) Velykyj encyklopedychnyj jurydychnyj slovnyk [The Great
encyclopedic legal dictionary]. Kyiv: Vyd-vo “Jurydychna dumka” (in Ukrainian). 8. Kolomojec' T. O.
(2011) Administratyvne pravo Ukrai'ny. Akademichnyj kurs: pidruchnyk [Administrative law of
Ukraine]. Kyiv: Jurinkom Inter (in Ukrainian). 9. Ostapenko O. I., Kisil' Z. R., Kovaliv M. V., Kisil' R. V.
(ed.) (2008) Administratyvne pravo: Navch. posib. [Administrative law]. Kyiv: Vseukrayins'ka
asotsiatsiya vydavtsiv “Pravova yednist'“ (in Ukrainian). 10. Kodeks Ukrayiny pro administratyvni
pravoporushennya: chynne zakonodavstvo zi zminamy ta dopov. stanom na 1 zhovtnya 2018 r. [Code of
Ukraine on Administrative Offenses], Kyiv, Palyvoda A. V., 2018, 388 p. (in Ukrainian).