Background of development and development of administrative courts: historical and legal aspects

2018;
: 77-84
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology
2
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

Article investigates the genesis of a system of administrative courts in Ukraine, which is
that part of justice that protect human and civil rights in a dispute with public authorities

1. Averianov V. B. Administratyvne pravo Ukrainy [Administrative Law of Ukraine].
Akademichnyi kurs: Pidruch.: U dvokh tomakh: Tom 1. Zahalna chastyna. Red. kolehiia : V. B. Averianov
(holova). K.: Vydavnytstvo “Iurydychna dumka”, 2004. 584 p. 2. Mishchenko O. Ye. Pravove
rehuliuvannia zdiisnennia administratyvnoho sudochynstva v umovakh reform ta ekonomichnykh
peretvoren [Legal regulation of the implementation of administrative justice in the conditions of reforms
and economic transformations]: avtoref. kand. yur. nauk, spets.: 12.00.07 “administratyvne pravo i protses;
finansove pravo; informatsiine pravo”. K.: Vidkrytyi mizhnar. un-t rozvytku liudyny “Ukraina”, 2011.
19 p. 3. Kampo V. M., Nyzhnyk N. R., Shloer B. P. Stanovlennia novoho administratyvnoho prava
Ukrainy [The formation of a new administrative law of Ukraine]: naukovo-populiarnyi narys.Za zah. red.
V. M. Kampo. K.: Vydavnychyi Dim “Iurydychna knyha”, 2000. 60 p. 4. Yvanovskyi V. V. Uchebnyk
admynystratyvnoho prava [Textbook of administrative law]. [4-e uzd.]. Kazan, 1911. 511 p. (Polytseiskoe
pravo. Pravo vnutrenneho upravlenyia). 5. Khomiakov H. A. Admynystratyvnыi sud v Rossyiskoi
Federatsyy. [Administrative Court in the Russian Federation] Kazan, 2001. P. 162. 6. Svyda O. H.
Administratyvni sudy v Ukraini: stanovlennia ta perspektyvy rozvytku [Administrative Courts in Ukraine:
Formation and Development Prospects]: dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.10. Odesa, 2008. 232 p.
7. Khomiakov H. A. Admynystratyvnыi sud v Rossyiskoi Federatsyy.[Administrative Court in the Russian
Federation.] Kazan, 2001. P. 162. 8. Kuplevaskyi N. Admynystratyvnaia yustytsyia v Zapadnoi Evrope:
Admynystratyvnaia yustytsiia vo Frantsyy [Administrative Justice in Western Europe: Administrative
Justice in France]. Ch. 1. Kharkov: Unyv. typ., 1879. 267 p. 9. Holovko V. V., Moskalenko S. S.
Stanovlenye y razvytye admynystratyvnoho sudoproyzvodstva v Rossyy. [Formation and development of
administrative proceedings in Russia] Nauchnыi vestnyk Omskoi akademyy MVD Rossyy, 2007.
No. 2 (26). P. 39–44. 10. Tarasov Y. T. Orhanyzatsyia admynystratyvnoi yustytsyy.[Organization of
administrative justice] Yurydycheskyi vestnyk, 1897. No. 9. 735 p. 11. Shostenko O. I. Administratyvna
yustytsiia Ukrainy v skladi Rosiiskoi imperii [Administrative Justice of Ukraine within the Russian
Empire.]. Visnyk Odeskoho instytutu vnutrishnikh sprav. Odesa, 2002. P. 109–115. 12. Kurko M. N.
Rozvytok sudovoi systemy na terytorii Ukrainy – istorychnyi aspekt (XVIII – XIX stolittia) [Development
of the judicial system on the territory of Ukraine - historical aspect (XVIII–XIX centuries)]. Chasopys
Kyivskoho universytetu prava, 2010. P. 35–38. 13. Bandurka A. M.,Tyshchenko N. M. Admynystratyvnыi
protsess [Administrative process]: uchebnyk. K., Lytera LTD, 2002. 288 p. 14. Lazarevskyi N. Y.
Admynystratyvnaia yustytsyia [Administrative Justice]. Polytycheskaia эntsyklopedyia. SPb., 1906.
Vыp. 1. P. 112–115. 15. Korf S. A. Admynystratyvnaia yustytsyia v Rossyy [Administrative Justice in
Russia]: [v 2 t.]. SPb.: Typohrafyia Trenke y Fiusno, 1910. T. 2. 507 P. 16. Shostenko O. I. Osoblyvosti
zaprovadzhennia administratyvnoi yustytsii v Ukraini u konteksti svitovoi administratyvnoi teorii ta
praktyky [Peculiarities of Introduction of Administrative Justice in Ukraine in the Context of World
Administrative Theory and Practice]: dys… kand. yuryd. nauk: 12.00.07. K.: Natsionalna akademiia
vnutrishnikh sprav Ukrainy, 2004. 191 p. 17. Kobylianskyi K. M. Stanovlennia administratyvnykh sudiv
na zemliakh suchasnoi Ukrainy v period z 1917 po 1920 rik [The formation of administrative courts on
the lands of modern Ukraine in the period from 1917 to 1920]. Nashe pravo, 2009. No. 4. Ch.1. P. 27–31.
18. Fiolevskyi D. P. Sudova vlada i pravookhoronna systema v Ukraini [Judicial power and law
enforcement system in Ukraine]: navch. posib. K.: Kondor, 2006. 322 p. 19. Chechot D. M.
Admynystratyvnaia yustytsyia (teoretycheskye problemы)[Administrative justice (theoretical problems)].
L.: Yzd-vo Lenynhrad. un-taym. A. A. Zhdanova, 1973. 135 p. 20. Kobalevskyi V. L. Sovetskoe
admynystratyvnoe pravo [Soviet administrative law.]. X., 1929. P. 413. 21. Sobranye Uzakonenyi
[Meeting of Laws]. 1919. No. 12. P. 122. 22. Sobranye Uzakonenyi [Assembly of Laws]. 1919. No. 23.
P. 271. 23. Sobranye Uzakonenyi [Collection of Laws]. 1921. No. 49. P. 348. 24. Mishchenko O. Ye.
Pravove rehuliuvannia zdiisnennia administratyvnoho sudochynstva v umovakh reform ta
ekonomichnykh peretvoren [Legal regulation of the implementation of administrative justice in the
conditions of reforms and economic transformations]: dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.07. Kyiv, 2011.
214 p. 25. Elystratov A. Y. Admynystratyvnoe pravo [Administrative law]. M.; L.: Hosudarstvennoe
yzdatelstvo, 1929. 368 p. 26. Loryia V. A. Nekotorыe voprosы teoryy kodyfykatsyy admynystratyvnoprotsessualnoho
zakonodatelsva [Some questions of the theory of codification of administrativeprocedural
legislation].Tbylysy, 1974. 104 p. 27. Salyshcheva N. H. Admynystratyvnыi protsess v SSSR
[Administrative process in the USSR]. M.: Yzd. “Iurydycheskaia lyteratura”, 1964. 158 p. 28. Chechot D. M.
Admynystratyvnaia yustytsyia (teoretycheskye problemы) [ Administrative justice (theoretical problems)].
L., 1973. 134 p. 29. Tkach H. Y. Istoriia i rozvytok administratyvnoi yustytsii v Ukraini. Problemy
derzhavotvorennia i zakhystu prav liudyny v Ukraini [History and development of administrative justice
in Ukraine. Problems of state building and protection of human rights in Ukraine]: materialy III
rehionalnoi naukovoi konferentsii. Lviv, 1997. 92 p. 30. Buriak O. V. Orhanizatsiia systemy
spetsializovanykh sudiv Ukrainy v konteksti konstytutsiinykh prypysiv [Organization of the system of
specialized courts of Ukraine in the context of constitutional requirements]. Visnyk Akademii advokatury
Ukrainy, 2009. No. 3(16). P. 84–90. 31. Kobylianskyi K. M. Rol Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy i
Verkhovnoho Sudu Ukrainy u stanovlenni prava na sudovyi zakhyst v administratyvnykh sudakh
Ukrainy [The role of the Constitutional Court of Ukraine and the Supreme Court of Ukraine in establishing
the right to judicial protection in administrative courts of Ukraine.]. Advokat. No. 4. No. (115), 2010.
P. 39–43.

Bortnyk N., Korchinsky O. "Background of development and development of administrative courts: historical and legal aspects" http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-5-number-906-20-2018/background-development-and-development