Crimes in the field of intellectual property and their definitions

2018;
: 143-148
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology
2
Master of the Department of Criminal Law and Process Educational and Scientific Institute of Law and Psychology Lviv Polytechnic National University

The violations in the field of intellectual property are considered. Characterized the
main signs of the circulation of intellectual property. Measures to detect offenses in the field of
intellectual property are determined. The order of the controlled delivery and controlled
purchase of counterfeit goods is outlined.

1. Pravovi pytannia borotby zi zlochynamy u sferi intelektualnoi vlasnosti [Legal questions of
struggle with crimes in the field of intellectual Property]: navch. posibnyk. Hula L. F. Kolb O. H.ta in.
Lviv: LvDUVS, 2011. 132 p. 2. Kryminalne pravo Ukrainy [Criminal law of Ukraine]: Osoblyva
chastyna: pidruch. dlia stud. vyshch. navch. zakl. osvity / za red. M. I. Bazhanova, V. V. Stashysa,
V. Ia. Tatsiia. K.: Yurinkom Inter, 2001. 622 p. 3. Zbirnyk metodychnykh rekomendatsii z vykryttia ta
dokumentuvannia zlochyniv u sferi intelektualnoi vlasnosti ta vysokykh tekhnolohii [Collection of
methodological recommendations on the disclosure and documentation of crimes in the field of intellectual
property and high technologies]. L. P. Skalozub, V. I. Vasylynchuk, S. A. Lebid, T. V. Dutchenko ta in.
K.: DDSBEZ MVS Ukrainy, 2009. 190 p. 4. Ieliferov O. B. Osnovy vyiavlennia ta rozsliduvannia
zlochyniv, poviazanykh z porushenniam avtorskykh prav na audiovizualni tvory [Basics of detection and
investigation of crimes related to infringement of copyright for audiovisual works]: avtoref. dys. na
zdobuttia nauk. stup. kand.iuryd. nauk: spets. 12.00.09 – kryminalnyi protses ta kryminalistyka; sudova
ekspertyza; operatyvno-rozshukova diialnist. Odesa: ODUVS, 2009. 20 p. 5. Slyvchenko V. V. Diialnist
militsii hromadskoi bezpeky shchodo vyiavlennia ta zapobihannia zlochynam ta pravoporushenniam u
sferi intelektualnoi vlasnosti.[Public Security Police Activity on the Detection and Prevention of Crimes
and Intellectual Property Offenses. Counteraction of Crime in the Sphere of Intellectual Property and
Computer Technologies by Internal Affairs] Protydiia zlochynnosti u sferi intelektualnoi vlasnosti ta
kompiuternykh tekhnolohii orhanamy vnutrishnikh sprav: stan, problemy ta shliakhy vyrishennia:
materialy Vseukrainskoi nauk.-prak. konf. (m. Donetsk, 12 lystopada 2010 r.); Donetskyi yuryd. in-t
LDUVS im. E. O. Didorenka. Donetsk: DIuI LDUVS,2010. P. 81–83. 6. Nedov R. S. Vyiavlennia ta
dokumentuvannia zlochyniv u sferi intelektualnoi vlasnosti, shcho vchyniaiutsia v merezhi Internet.
[Identification and documentation of intellectual property crimes committed on the Internet] Naukovyi
visnyk Dnipropetrovskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. Dnipropetrovsk: DDUVS, 2009.
P. 307–320. 7. Havrylenko A .A. Diialnist TOV “Liha Zakon” shchodo protydii piratstvu kompiuternykh
prohram.[The Activity of LLC "League of Law" concerning counteraction to piracy of computer
programs.] Orhanizatsiia protydii zlochynam u sferi intelektualnoi vlasnosti ta kompiuternykh tekhnolohii:
dopovidi providnykh vchenykh, predstavnykiv hromadskosti, derzhavnykh sluzhbovtsiv ta pratsivnykiv
DSBEZ na mizhvidomchomu seminari-naradi; vid. red. L. P. Skalozub, V. I. Vasylynchuk, S. A. Lebid.
K.:DDSBEZ, 2009. P. 59–72. 8. Sakhno Yu. Chy buty Ukraini sered lideriv svitovoho “intelektualnoho
piratstva”. Intelektualna vlasnist.[Should Ukraine be among the leaders in the world of "intellectual
piracy." Intellectual Property], 2010. No. 3. P. 6–68.

Hula L., Olejarnik U. "Crimes in the field of intellectual property and their definitions" http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-5-number-906-20-2018/crimes-field-intellectual-property-and-their